× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa1. Phẩm tựa (3)

 1. Lúc bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi nói với ngài Di-Lặc Đại Bồ-Tát cùng các vị Đại-sĩ: "Các Thiện-nam-tử! Như chỗ tôi xét nghĩ thì nay đức Phật Thế-Tôn muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn.

 2. Các thiện-nam-tử! Ta từng ở nơi các đức Phật đời quá khứ thấy điềm lành này, Phật kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chắc biết rằng hôm nay đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp mầu mà tất cả trong đời khó tin theo, cho nên hiện điềm lành này.

   

 3. Các thiện-nam-tử! Như vô lượng vô biên a-tăng-kỳ (21) kiếp về trước. Bấy giờ có đức Phật hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh Như-Lai, Ứng-cúng, Chính-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự Trượng-phu, Thiên-Nhâân-Sư, Phật Thế-Tôn, diễn nói chánh pháp. Ban đầu, giữa, rốt sau ba chặng đều lành, nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ khéo mầu, thuần một không tạp, đầy đủ cả tướng phạm hạnh thanh bạch.

 4. Phật, vì người cầu đạo Thanh-văn, nói pháp Tứ-đế (22) thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, cứu cánh Niết-bàn. Vì hạng cầu quả Duyên-giác, nói pháp Mười-hai-nhân-duyên (23) , vì hàng Bồ-Tát nói sáu pháp Ba-la-mật (24) làm cho chứng được quả vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác thành bậc nhứt- thiết chủng-trí. (25)

  Kế lại có đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, lại có đức Phật cũng hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh. Như thế đến hai muôn đức Phật đều đồng một tên, hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, lại cùng đồng cùng một họ, họ Phả-La-Đọa.

  Di-Lặc nên biết! Đức Phật trước, đức Phật sau đều đồng một tên, hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh, đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra, đầu, giữa, sau đều lành.

  Đức Phật rốt sau cả, lúc chưa xuất-gia có tám vị vương- tử: Người thứ nhất tên Hữu-Ý, thứ hai tên Thiện-Ý, thứ ba tên Vô-Lượng-Ý, thứ tư tên Bửu-Ý, thứ năm tên Tăng-Ý, thứ sáu tên Trừ-Nghi-Ý, thứ bảy Hưởng-Ý, thứ tám tên Pháp-Ý.

  Tám vị vương- tử đó có uy đức tự tại đều lãnh trị bốn châu thiên hạ (26) . Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác đều bỏ ngôi vua cũng xuất-gia theo, phát tâm Đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư, thuở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức Phật vun trồng các cội lành.

   

 5. Đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh lúc đó nói kinh Đại thừa tên "Vô-Lượng Nghĩa-Xứ" là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm. Nói kinh đó rồi, Phật liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng nhập vào cảnh chánh định "Vô-Lượng Nghĩa-Xứ", thân và tâm chẳng động. 

 6. Khi ấy trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa cùng hoa Ma-ha Mạn-thù-sa để rải trên đức Phật và hàng đại-chúng. Khắp cõi nước Phật sáu điệu vang động. Lúc đó trong hội, hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự nam, cận-sự nữ, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn cùng các vị tiểu vương, các vị Chuyển-luân thánh-vương v.v... các đại-chúng đó được điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật.

 7. Bấy giờ, đức Như-Lai từ tướng lông trắng chặn giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây.

 8. Di-Lặc nên biết! Khi đó trong hội, có hai mươi ức Bồ-Tát ưa muốn nghe pháp, các vị Bồ-Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật được điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh-sáng này.

  Khi ấy, có vị Bồ-Tát hiệu Diệu-Quang có tám trăm người đệ-tử.

   

 9. Bấy giờ, đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh từ trong chánh-định mà dậy, vì Diệu-Quang Bồ-Tát nói kinh Đại-thừa tên "Diệu-Pháp Liên-Hoa" là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm, trải qua sáu mươi tiểu kiếp chẳng rời chỗ ngồi.

 10. Lúc ấy trong hội, người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến sáu mươi tiểu kiếp thân tâm đều không lay động, nghe đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi.

 11. Đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh trong sáu mươi tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, và Trời, Người, A-tu-la mà tuyên rằng : "Hôm nay vào nửa đêm, Như-Lai sẽ nhập Vô-dư Niết-bàn".

 12. Khi đó có vị Bồ-Tát, tên Đức-Tạng đức Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh liền thọ-ký (27) cho, bảo các Tỳ-kheo rằng : "Ông Đức-Tạng Bồ-Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Tịnh-Thân Như-Lai Ứng-cúng, chánh-đẳng chánh-giác".

  Đức Phật thọ ký xong, vào nửa đêm bèn nhập Vô-dư Niết-bàn.

   

 13. Sau khi đức Phật diệt-độ, Diệu-Quang Bồ-Tát trì kinh "Diệu-Pháp Liên-Hoa" trải tám mươi tiểu kiếp vì người mà diễn nói.

 14. Tám người con của Phật Nhật-Nguyệt Đăng-Minh đều học với ngài Diệu-Quang, ngài Diệu-Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Các vị Vương-tử đó cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật đều thành Phật-đạo. Vị thành Phật rốt sau hết, hiệu là Nhiên-Đăng.

 15. Trong hàng tám trăm người đệ-tử có một người tên: Cầu-Danh, người này tham ưa danh lợi, dầu cũng đọc tụng các kinh mà chẳng thuộc rành, phần nhiều quên mất, nên gọi là Cầu-Danh. Người này cũng do có trồng các nhân duyên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật mà cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi.

 16. Di-Lặc nên biết! Lúc đó Diệu-Quang Bồ-Tát đâu phải người nào lạ, chính là ta đấy. Còn Cầu-Danh Bồ-Tát là ngài đấy.

 17. Nay thấy điềm lành này, cùng với xưa không khác, cho nên ta xét nghĩ hôm nay đức Phật Như-Lai sẽ nói kinh Đại-thừa tên: "Diệu-Pháp Liên-Hoa"là pháp giáo hoá Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm.

  Bấy giờ, ngài Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát ở trong đại-chúng, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
   

 18. Ta nhớ thuở quá khứ

 19. Vô lượng vô số kiếp

  Có Phật Nhân Trung-Tôn

  Hiệu Nhật-Nguyệt Đăng-Minh

  Đức Thế-Tôn nói pháp

  Độ vô lượng chúng sanh

  Vô số ức Bồ-Tát

  Khiến vào trí huệ Phật.
   

 20. Khi Phật chưa xuất gia

 21. Có sanh tám vương-tử

  Thấy Đại-Thánh xuất gia

  Cũng theo tu phạm-hạnh
   

 22. Phật nói kinh Đại-thừa

 23. Tên là "Vô-Lượng-Nghĩa"

  Ở trong hàng đại chúng

  Mà vì rộng tỏ bày.

  Phật nói kinh ấy rồi

  Liền ở trong pháp tòa

  Xếp bằng nhập chánh định

  Tên "Vô-Lượng-Nghĩa-Xứ"

  Trời rưới hoa Mạn-đà

  Trống trời tự nhiên vang

  Các trời, rồng, quỉ, thần

  Cúng dường đấng Nhân-Tôn,

  Tất cả các cõi Phật

  Tức thời vang động lớn,
   

 24. Phật phóng sáng giữa mày

 25. Hiện các việc hi hữu

  Aùnh sáng chiếu phương Đông

  Muôn tám nghìn cõi Phật

  Bày sanh tử nghiệp báo

  Của tất cả chúng sanh

  Lại thấy các cõi Phật

  Dùng các báu trang nghiêm

  Màu lưu ly pha lê

  Đây bởi Phật quang soi.

   

 26. Lại thấy những trời, người

 27. Rồng, thần, chúng Dạ-xoa

  Càn-thát, Khẩn-na-la

  Đều cúng dường Phật mình
   

 28. Lại thấy các Như-Lai

 29. Tự nhiên thành Phật đạo,

  Màu thân như núi vàng

  Đoan nghiêm rất đẹp mầu

  Như trong lưu ly sạch

  Hiện ra tượng chơn kim

  Thế-Tôn trong đại chúng

  Dạy nói nghĩa thâm diệu.
   

 30. Mỗi mỗi các cõi Phật

 31. Chúng Thanh-văn vô số,

  Nhân Phật-quang soi sáng

  Đều thấy đại-chúng kia.

  Hoặc có các Tỳ-kheo

  Ở tại trong núi rừng

  Tinh tấn giữ tịnh giới

  Dường như gìn châu sáng
   

 32. Lại thấy các Bồ-Tát

 33. Bố thí nhẫn nhục thảy

  Số đông như hằng sa (28)

  Đây bởi sáng Phật soi.

  Lại thấy hàng Bồ-Tát

  Sâu vào các thiền định

  Thân tâm lặng chẳng động

  Để cầu đạo vô thượng.

  Lại thấy các Bồ-Tát

  Rõ tướng pháp tịch diệt

  Đều ở tại nước mình

  Nói pháp cầu Phật đạo.
   

 34. Bấy giờ bốn bộ chúng

 35. Thấy Phật Nhật-Nguyệt-Đăng

  Hiện sức thần thông lớn

  Tâm kia đều vui mừng

  Mỗi người tự hỏi nhau

  Việc này nhân-duyên gì?
   

 36. Đấng của trời người thờ

 37. Vừa từ chánh-định dậy

  Khen Diệu-Quang Bồ-Tát

  Ông là mắt của đời

  Mọi người đều tin về

  Hay vâng giữ tạng pháp

  Như pháp của ta nói

  Chỉ ông chứng biết được

  Đức Phật đã ngợi khen

  Cho Diệu-Quang vui mừng

  Liền nói kinh Pháp-Hoa

  Trải sáu mươi tiểu kiếp

  Chẳng rời chỗ ngồi ấy

  Ngài Diệu-Quang Pháp-sư

  Trọn đều hay thọï trì

  Pháp thượng diệu của Phật.

   

 38. Phật nói kinh Pháp-Hoa

 39. Cho chúng vui mừng rồi

  Liền chính trong ngày đó

  Bảo hàng chúng trời, người

  Các pháp "nghĩa thật tướng"

  Đã vì các ông nói

  Nay ta giữa đêm này

  Sẽ vào cõi Niết-bàn

  Phải một lòng tinh tấn

  Rời các sự buông lung

  Các Phật rất khó gặp

  Ức kiếp được một lần

   

 40. Các con của Phật thảy

 41. Nghe Phật sắp nhập diệt

  Thảy đều lòng buồn khổ

  Sao Phật gấp Niết-bàn?

  Đấng Thánh-chúa-Pháp-vương

  An ủi vô lượng chúng:

  Nếu lúc ta diệt độ

  Các ông chớ lo sợ

  Đức-Tạng Bồ-Tát đây

  Tâm đã được thông thấu

  Nơi vô lậu thiệt tướng

  Kế đây sẽ thành Phật

  Tên hiệu là Tịnh-Thân

  Cũng độ vô lượng chúng.

   

 42. Đêm đó Phật diệt độ

 43. Như củi hết, lửa tắt

  Chia phân các xá-lợi

  Mà xây vô lượng tháp

  Tỳ- kheo, Tỳ-kheo-ni

  Số đông như hằng sa

  Lại càng thêm tinh tấn

  Để cầu đạo vô thượng

   

 44. Diệu-Quang pháp-sư ấy

 45. Vâng giữ Phật pháp tạng

  Trong tám mươi tiểu kiếp.

  Rộng nói kinh Pháp-Hoa.

  Tám vị vương-tử đó

  Được Diệu-Quang dạy bảo

  Vững bền đạo vô-thượng

  Sẽ thấy vô số Phật

  Cúng dường các Phật xong

  Thuận theo tu đại đạo

  Nối nhau đặng thành Phật

  Chuyển thứ thọ ký nhau,

  Đấng Phật rốt sau cả

  Hiệu là: Phật Nhiên-Đăng

  Đạo-Sư (29) của thiên tiên

  Độ thoát vô lượng chúng.
   

 46. Diệu-Quang Pháp-sư đó

 47. Có một người đệ tử

  Tâm thường cưu biếng trễ

  Tham ưa nơi danh lợi

  Cầu danh lợi không nhàm

  Thường đến nhà sang giàu

  Rời bỏ việc tụng học

  Bỏ quên không thông thuộc

  Vì bởi nhân duyên ấy

  Nên gọi là Cầu-Danh

  Cũng tu các nghiệp lành

  Được thấy vô số Phật

  Thuận tu theo đại đạo

  Đủ sáu ba-la-mật

  Nay gặp đấng Thích-Ca

  Sau đây sẽ thành Phật

  Hiệu rằng : "Phật Di-Lặc

  Rộng độ hàng chúng sanh

  Số đông đến vô lượng.

46.

Sau Phật kia diệt độ

Lười biếng đó là ngài

Còn Diệu-Quang Pháp-sư

Nay thời chính là ta.

Ta thấy Phật Đăng-Minh

Điềm sáng trước như thế

Cho nên biết rằng nay

Phật muốn nói "Pháp-Hoa"

Tướng nay như điềm xưa.

Là phương tiện của Phật

Nay Phật phóng ánh sáng

Giúp bày nghĩa thiệt tướng

Các người nay nên biết

Chắp tay một lòng chờ

Phật sẽ rưới nước pháp

Đầy đủ người cầu đạo

Các người cầu ba thừa (30)

Nếu có chỗ nghi hối

Phật sẽ dứt trừ cho

Khiến hết không còn thừa.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy