× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa7. Phẩm Hóa thành dụ 2

  Lúc đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 1. Đại-Thông Trí-Thắng Phật

 2. Mười kiếp ngồi đạo tràng

  Phật Pháp chẳng hiện tiền

  Chẳng được thành Phật đạo

  Các trời, thần, Long-vương

  Chúng A-tu-la thảy

  Thường rưới các hoa trời

  Để cúng dường Phật đó

  Chư thiên đánh trống trời

  Và trổi các kỹ nhạc

  Gió thơm thổi hoa héo

  Lại mưa hoa tốt mới

  Quá mười tiểu kiếp rồi

  Mới được thành Phật đạo

  Các trời cùng người đời

  Lòng đều sanh hớn hở.

  Mười sáu người con Phật

  Đều cùng quyến thuộc mình

  Nghìn muôn ức vây quanh

  Chung đi đến chỗ Phật

  Đầu mặt lạy chân Phật

  Thỉnh Phật chuyển-pháp-luân

  "Đấng Thánh-Sư mưa pháp

  Lợi con và tất cả

  Thế-Tôn rất khó gặp

  Lâu xa một lần hiện

  Vì giác ngộ quần sanh

  Mà chấn động tất cả".

  Các thế giới phương Đông

  Năm trăm muôn ức cõi

  Phạm cung điện sáng chói

  Từ xưa chưa từng có

  Phạm-vương thấy tướng này

  Liền đến chỗ Phật ở

  Rải hoa để cúng dường

  Và dâng cung điện lên

  Thỉnh Phật chuyển-pháp-luân

  Nói kệ khen ngợi Phật

  Phật biết chưa đến giờ

  Nhận thỉnh yên lặng ngồi

  Ba phương cùng bốn phía

  Trên, dưới cũng như thế

  Rưới hoa dâng cung điện

  Thỉnh Phật chuyển-pháp-luân

  "Thế-Tôn rất khó gặp

  Nguyện vì bổn từ bi

  Rộng mở cửa cam-lộ

  Chuyển-pháp-luân vô-thượng. "

 3. Thế-Tôn huệ vô thượng


 4. Nhân chúng nhơn kia thỉnh

  Vì nói các món pháp

  Bốn đế, mười hai duyên

  Vô minh đến lão tử

  Đều từ sanh duyên hữu

  Những quá hoạn như thế

  Các ông phải nên biết

  Tuyên nói pháp đó rồi

  Sáu trăm muôn ức cai (14)

  Được hết các ngằn khổ

  Đều thành A-la-hán.

  Thời nói pháp thứ hai

  Ngàn vạn hằng sa chúng

  Ở các pháp chẳng thọ

  Cũng được A-la-hán,

  Từ sau đây được đạo

  Số đông đến vô lượng

  Muôn ức kiếp tính kể

  Không thể đặng ngằn mé.

   

 5. Bấy giờ mười sáu vị

 6. Xuất gia làm Sa-di

  Đều đồng thỉnh Phật kia

  Diễn nói pháp Đại thừa:

  " Chúng con cùng quyến thuộc

  Đều sẽ thành Phật đạo

  Nguyện được như Thế-Tôn

  Tuệ nhãn sạch thứ nhứt."

  Phật biết lòng đồng tử

  Chỗ làm của đời trước

  Dùng vô lượng nhân duyên

  Cùng các món thí dụ

  Nói sáu Ba-la-mật

  Và các việc thần thông,

  Phân biệt pháp chân thật

  Đạo của Bồ-Tát làm

  Nói kinh Pháp-Hoa nầy

  Kệ nhiều như hằng sa.

  Phật kia nói kinh rồi

  Vào tịnh thất nhập định

  Tám vạn bốn ngàn kiếp

  Một lòng ngồi một chỗ.

  Các vị Sa-di đó

  Biết Phật chưa xuất thiền

  Vì vô lượng chúng nói

  Huệ vô thượng của Phật

  Mỗi vị ngồi pháp tòa

  Nói kinh Đại-thừa này

  Sau khi Phật yên lặng

  Tuyên bày giúp giáo hóa.

  Mỗi vị Sa-di thảy

  Số chúng sanh mình độ

  Có sáu trăm muôn ức

  Hằng-ha-sa các chúng.

  Sau khi Phật diệt độ

  Các người nghe pháp đó

  Ở các nơi cõi Phật

  Thường cùng thầy sanh chung.

  Mười sáu Sa-di đó

  Đầy đủ tu Phật đạo

  Nay hiện ở mười phương

  Đều được thành Chánh-giác

  Người nghe pháp thuở đó

  Đều ở chỗ các Phật

  Có người trụ Thanh-văn

  Lần dạy cho Phật đạo.

  Ta ở số mười sáu

  Từng vì các ngươi nói

  Cho nên dùng phương tiện

  Dẫn dắt đến huệ Phật

  Do bản nhân duyên đó

  Nay nói kinh Pháp Hoa

  Khiến ngươi vào Phật đạo

  Dè dặt chớ kinh sợ.

   

 7. Thí như đường hiểm dữ

 8. Xa vắng nhiều thú độc

  Và lại không cỏ nước

  Chốn mọi người ghê sợ

  Vô số nghìn muôn chúng

  Muốn qua đường hiểm này

  Đường đó rất xa vời

  Trải năm trăm do tuần.

  Bấy giờ một Đạo-Sư

  Nhớ dai có trí huệ

  Sáng suốt lòng quyết định

  Đường hiểm cứu các nạn

  Mọi người đều mệt mỏi

  Mà bạch Đạo-Sư rằng:

  "Chúng con nay mỏi mệt

  Nơi đây muốn trở về".

  Đạo-Sư nghĩ thế này:

  Bọn này rất đáng thương

  Làm sao muốn lui về

  Cam mất trân bảo lớn?

  Liền lại nghĩ phương tiện

  Nên bày sức thần thông

  Hóa làm thành quách lớn

  Các nhà cửa trang nghiêm

  Bốn bề có vườn rừng

  Sông ngòi và ao tắm

  Cửa lớn lầu gác cao

  Trai, gái đều đông vầy.

  Hóa ra thành đó rồi

  An ủi chúng:" Chớ sợ

  Các ngươi vào thành này

  Đều được vừa chỗ muốn".

  Mọi người đã vào thành

  Lòng đều rất vui mừng

  Đều sanh tưởng an ổn

  Tự nói đã được độ.

  Đạo-Sư biết nghỉ xong

  Nhóm chúng mà bảo rằng:

  "Các ngươi nên đi nữa

  Đây là hóa thành thôi

  Thấy các ngươi mỏi mệt

  Giữa đường muốn lui về

  Nên dùng sức phương tiện

  Ta hóa làm thành này

  Các ngươi gắng tinh tấn

  Nên đồng đến chỗ báu.

   

 9. Ta cũng lại như vậy

  Đạo-Sư của tất cả

  Thấy những người cầu đạo

  Giữa đường mà lười bỏ

  Không thể vượt đường dữ

  Sanh tử đầy phiền não

  Nên dùng sức phương tiện

  Vì nghỉ nói Niết-bàn.

  Rằng các ngươi khổ diệt

  Chỗ làm đều đã xong

  Đã biết đến Niết-bàn

  Đều chứng A-la-hán

  Giờ mới nhóm đại chúng

  Vì nói pháp chân thật

  Sức phương tiện các Phật

  Phân biệt nói ba thừa

  Chỉ có một Phật thừa

  Vì nghỉ nên nói hai ( 15)

  Vì các ngươi nói thật

  Các ngươi chưa phải diệt,

  Vì nhứt-thiết-trí Phật

  Nên phát tinh tấn mạnh

  Ngươi chứng nhứt-thiết-trí

  Mười lực các Phật Pháp

  Đủ băm hai tướng tốt

  Mới là chân thật diệt,

  Các Phật là Đạo-Sư

  Vì nghỉ nói Niết-bàn

  Đã biết ngơi nghỉ rồi

  Dẫn vào nơi huệ Phật.

 
 

KINH DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA
Quyển thứ ba

--oOo--

Một tiếng kín bày, thần thông giáo hóa thầm gia hộ, khắp rưới mưa pháp nhuần các mầm, quả báo nhà rộng lớn, chốn châu báu không xa, quyền biến hóa đồng hoa đốm hư không.

Nam-Mô Pháp-Hoa Hội-Thượng-Phật Bồ-Tát (3 lần)

Ba căn khắp nhuần, đệ tử nhờ ơn, thành biến hóa dối bàychớ cho là chân, lại xem nhân duyên đức Trí-Thắng, mười sáu vị Vương-Tôn tám phương chứng thân vàng.

Nam-Mô Đại-Thông Trí-Thắng Phật (3 lần)
 
 --oOo--

 

THÍCH NGHĨA

 1. Đây tức là "nhứt-thiết chủng-trí" trí của Phật, rõ thấu rành suốt ba thuở mười phương tất cả thế-gian và xuất-thế-gian.

 2. Chổ về đến, tức là cội nguồn.

 3. Lòng tưởng mong, suy nghĩ; mong cầu v.v...

 4. Một thái dương-hệ gọi là 1 tiểu thế giới,

 5.  1.000 tiểu thế-giới là 1 tiểu thiên thế-giới,

  1.000 tiểu thiên là 1 trung-thiên,

  1.000 trung-thiên là đại-thiên thế-giới.

  Vậy đại-thiên thế-giới là ba lần nhân ngàn ( 1 T-G x 1000 x 1000 x 1000), nên gọi tam-thiên đại-thiên thế-giới, gồm có 1.000.000.000 thế-giới, là số thế-giới của cõi Ta-bà thuộc quyền giáo hóa của đức Thích-Ca.

 6. LƯỠNG: Phước đức và trí huệ 2 món. TÚC là đầy đủ.

 7. Thành trì do thần thông biến hóa ra, để dụ huyền giáo hóa của Phật.

 8. Có 3 hạng do tuần: 1) 40 dậm Tàu, 2) 60 dậm, 3) 80 dậm.

 9. Đem thân mạng về nương, nghĩa là chữ "Nam-mô" tiếng Phạm.

 10. Cõi dục trên người có 6 cõi trời:

 11. 1.- Trời Tứ-Thiên-Vương;

  2.- Trời Đao-Lợi ( vua là Đế-Thích hay Thích-Đề-Hoàn-Nhơn)

  3.- Trời Dạ-Ma;

  4.- Trời Đâu-Xuất;

  5.- Trời Hóa-Lạc;

  6.- Trời Tha-Hóa-Tự-Tại, trên cõi dục có cõi Sắc, cõi Sắc có bốn thiền (sơ-thiền, nhị-thiền, tam-thiền, tứ-thiền), 18 cõi Trời.

  Trong Sơ-thiền có 3 cõi:

  1.- Trời Phạm-chúng

  2.- Phạm-Vương. Phạm-Thiên-Vương là vua Trời Sơ-thiền.

  3.- Đại-Phạm Thiên-Vương là vua Trời Tứ-thiền.

 12. Có phước lành lớn nên cảm báo có cung điện tuỳ thân nhỏ lớn như ý.

 13. Theo nghi biểu của Phật, ai thưa thỉnh việc chi nếu nín thinh là chịu.

 14. Ba lần TỨ-ĐẾ thành 12.

1.- Đây là khổ, đây là Tập, đây là Diệt, đây là Đạo.

2.- Khổ nên biết, Tập nên dứt, Diệt nên chứng, Đạo nên tu.
3.- Khổ biết rồi, Tập dứt rồi, Diệt chứng rồi, Đạo tu rồi.

13 .

1.- Thanh-văn Niết-bàn.

2.- Duyên-giác Niết-bàn.

14.  Một trăm triệu (1000.000.000) gọi là "cai".

15. Thanh-văn-thừa, Duyên-giác-thừa.

 • Các danh từ: Vô-lượng, vô-biên, a-tăng-kỳ, vô-số, na-do-tha, hằng-hà-sa, bất-khả tư-nghì, bất-khả-xưng, bất-khả-thuyết, v.v... đều là những số lớn trên số muôn ức.

--oOo--

Sự tích ĐỌC KINH THOÁT KHỒ
( trích trong Pháp-uyển)

Đời Đường, ở Ung-Châu, huyện Trường-An có ông Cao-Pháp-Nhãn là cháu huyền tôn của ông Cao-Tần, quan bộc xạ đời Tuỳ. Đến niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, ngày 25 tháng giêng đến Trung-Đài dự thí, trưa cỡi ngựa về nhà. Nhà ông ở góc phía Nam phường Nghĩa-Ninh, phía Đông chùa Hóa-Độ. Giữa đường gặp bọn người cỡi ngựa rượt bắt, chạy về gần đến nhà té ngựa mê ngất rồi chết, mọi người tri hô, người nhà vội đến khiêng về đến sáng ngày mai mới sống lại. Ông Nhãn bảo người nhà rằng: "Ta bị quỷ bắt đến địa-ngục thấy vua Diêm-La ngồi trên toà cao, giận mắng ta rằng: Ngươi tại sao lại đến chùa Hóa-Độ trong phòng thầy Minh-Tạng ăn trái của thường-trụ Tăng? - Nói xong bắt ta nuốt 400 hòn sắt nóng, đương lúc nuốt thời cổ họng nghẹn rút thân thể đỏ khô co lại biến làm màu đỏ, nuốt hết mới sống lại".

Ngày 26 là ngày ông mới sống lại, lại có bọn quỷ hiện đến bắt dẫn về cho vua Diêm-Vương. Vua quở: "Tại sao ngươi không kính tin Tam-Bảo dám nói chuyện lỗi xấu của Tăng? Ngươi nuốt sắt xong sẽ bị cày lưỡi". Đến ngày 29 tháng đó sau khi nuốt sắt xong sống lại cho đến ngày 30 sáng sớm lại chết đến địa ngục chịu cày sắt cày lưỡi tự thấy lưỡi mình dài đến vài dậm, người ở bên xem thấy ông Nhãn le lưỡi ra hơn thước ( thước Tàu). Vua lại bảo ngục tốt: "Người này nói chuyện hay dở của Tam-Bảo đem búa lớn ra chặt bỏ lưỡi đó". Ngục tốt chặt mãi không đứt. Vua bảo lấy búa thẻo nhỏ bỏ vào vạc nước sôi nấu, nấu mãi không rã. Vua lấy làm lạ hỏi, ông Nhãn thưa: "Tôi từng đọc kinh Pháp-Hoa một lượt". Vua không tin tra sổ công đức, thấy trong án có ghi. "Đọc một bộ kinh Pháp-Hoa". Vua liền truyền thả cho về.

Ông Nhãn hiện còn, người đến thăm xem như đi chợ, người nghe thấy phát tâm tu hành rất đông. Cả nhà ông Nhãn từ đó rất mực kính tin Tam-Bảo, gắng chí tin tấn tu hành, hằng răn nhắc nhau không hề nhàm mỏi.

Tam-Bảo là con thuyền từ báu đưa chúng sanh ra khỏi biển sanh tử khổ. Kính thì phước vô lượng. Khinh... họa không nhỏ. Phật là đấng Chí-Tôn, Pháp làThánh dược, Tăng là biểu hiệu của Phật và Pháp. Oâng Nhãn khinh Tăng mà phải tội, lại nhờ đọc kinh Pháp-Hoa mà khỏi tai ương. Chỉ đọc có một bộ kinh Pháp-Hoa mà lưỡi không chặt đứt, nấu không rã, làm đến nỗi vua Diêm-Vương phải kinh sợ mà mau đưa về. Huống là người đọc tụng 2 bộ, 3 bộ đến trăm nghìn bộ ư. Nếu có người nào chí thành tụng niệm kinh Pháp-Hoa thời công đức vô lượng vô biên -Tội nghiệp đều tiêu -Phước lành đầy đủ. Sau khi xả báo thân hiện tại, quyết chắc sẽ cảm thành thân vàng Kim-cang ở vị lai vậy.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy