× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa6. Phẩm Thọ ký

Quyển Thứ Ba

PHẨM "THỌ KÝ" THỨ SÁU 

 1. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế nầy : "Ông Ma-Ha Ca-Diếp, đệ tử của Ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ức các đức Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở nơi thân rốt sau được thành Phật hiệu là Quang-Minh Như -Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế -gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế -Tôn.


 2. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại-Trang-Nghiêm-Phật thọ mười hai tiểu kiếp. Chánh pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi gai góc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng không có cao thấp hầm hố gò nổng, đất bằng lưu ly, cây báu thẳng giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ.

  Bồ-Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng Thanh-văn cũng lại vô số. Không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp".

  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 3. Bảo các Tỳ-kheo rằng:

 4. Ta dùng mắt của Phật

  Thấy ông Ca-Diếp nầy

  Ở nơi đời vị lai

  Quá vô số kiếp sau

  Sẽ được thành quả Phật,

  Mà ở đời vị lai

  Cúng dường và kính thờ

  Đủ ba trăm muôn ức

  Các đức Phật Thế-Tôn.

  Vì cầu trí huệ Phật

  Mà tịnh tu phạm hạnh

  Cúng dường đấng tối thượng

  Nhị Túc-Tôn xong rồi

  Tu tập trọn tất cả

  Trí huệ bậc vô thượng

  Ở nơi thân rốt sau

  Được chứng thành làm Phật

  Cõi đó rất thanh tịnh

  Chất lưu ly làm đất

  Nhiều thứ cây bằng báu

  Thẳng hàng ở bên đường

  Dây vàng giăng ngăn đường

  Người ngó thấy vui mừng

  Thường thoảng ra hương thơm

  Rải rác thứ hoa đẹp

  Các món báu kỳ diệu

  Dùng để làm trang nghiêm

  Cõi đó đất bằng thẳng

  Không có những gò hầm.

  Các hàng chúng Bồ-Tát

  Đông không thể xưng kể

  Tâm các vị hòa dịu

  Đến được thần thông lớn

  Phụng trì các kinh điển

  Đại thừa của các Phật.

  Các hàng chúng Thanh-văn

  Bậc vô lậu thân rốt sau

  Là con của Pháp-vương

  Cũng chẳng thể kể hết

  Nhẫn đến dùng thiên nhãn

  Cũng chẳng thể đếm biết.

  Phật đó sẽ sống lâu

  Tuổi mười hai tiểu kiếp

  Tượng pháp trụ ở đời

  Cũng hai mươi tiểu kiếp

  Đức Quang-Minh Thế-Tôn

  Việc của ngài như thế.

   

 5. Lúc bấy giờ, ngài đại Mục-Kiền-Liên, ngài Tu-Bồ-Đề, ngài đại Ca-Chiên-Diên v.v... thảy đều run sợ một lòng chấp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng:

Thế-Tôn rất hùng mãnh

Mà ban giọng tiếng Phật.

Nói rõ thâm tâm con

Được Phật thọ ký cho

Như dùng cam lộ rưới

Từ nóng được mát mẻ.

Như từ nước đói đến

Bỗng gặp cỗ tiệc vua

Còn ôm lòng nghi sợ

Chưa dám tự ăn liền

Nếu lại được vua bảo

Vậy sau mới dám ăn,

Chúng con cũng như vậy

Hằng nghĩ lỗi tiểu thừa

Chẳng biết làm thế nào

Được huệ vô thượng Phật,

Dầu nghe giọng tiếng Phật

Nói chúng con thành Phật

Còn ôm lòng lo sợ

Như chưa dám tự ăn

Nếu được Phật thọ ký

Mới là khoái an vui

Thế Tôn rất hùng mãnh

Thường muốn an thế gian

Xin thọ ký chúng con

Như đói cần bảo ăn.

 1. Lúc bấy giờ, Thế-Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng : "Ông Tu-Bồ-Đề đây đến đời vị lai phụng thờ ba trăm năm muôn ức na-do-tha (6) đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ-Tát, ở thân rốt sau được thành Phật hiệu : Danh-tướng Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân-Sư, Phật Thế-Tôn.

 2. Kiếp đó tên Hữu-Bảo, nước đó tên là Bảo-Sanh. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không có những gò, hầm, cát, sỏi., gai chông cùng tiện lợi dơ dáy; hoa báu trải đất khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quí đẹp. Hàng đệ tử Thanh-văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng Bồ-Tát đông vô số nghìn muôn ức na-do-tha.

  Đức Phật thọ mười hai tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ đời hai mươi tiểu kiếp, Đức Phật đó thường ở trên hư không vì chúng tôi nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ-Tát cùng chúng Thanh-văn".

  Khi đó, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 3. Các chúng Tỳ-kheo nầy!

 4. Nay ta bảo các ông

  Đều nên phải một lòng

  Lóng nghe lời ta nói.

  Đệ tử lớn của ta

  Là ông Tu-Bồ-Đề

  Rồi sẽ được làm Phật

  Hiệu gọi là Danh-Tướng

  Sẽ phải cúng vô số

  Muôn ức các đức Phật

  Theo hạnh của Phật làm

  Lần lần đủ đạo lớn.

  Thân rốt sau sẽ được

  Ba mươi hai tướng tốt

  Xinh lịch đẹp đẽ lắm

  Dường như núi báu lớn

  Trang nghiêm sạch thứ nhất

  Chúng sanh nào được thấy

  Không ai chẳng ưa mến

  Phật ở trong cõi đó

  Độ thoát vô lượng chúng.

  Trong pháp hội của Phật

  Các Bồ-Tát đông nhiều

  Thảy đều bực lợi căn

  Chuyển pháp luân bất thối.

  Cõi nước đó thường dùng

  Bồ-Tát để trang nghiêm

  Các chúng Thanh-văn lớn

  Chẳng có thể đếm kể

  Đều được ba món minh

  Đủ sáu thứ thần thông

  Trụ tám pháp giải thoát

  Có oai đức rất lớn.

  Đức Phật đó nói pháp

  Hiện ra vô lượng món

  Pháp thần thông biến hóa

  Chẳng thể nghĩ bàn được.

  Các hàng trời, nhân dân

  Số đông như hằng sa

  Đều cùng nhau chấp tay

  Lóng nghe lời Phật dạy.

  Đức Phật đó sẽ thọ

  Tuổi mười hai tiểu kiếp

  Chánh pháp trụ lại đời

  Đủ hai mươi tiểu kiếp

  Tượng pháp trụ ở đời

  Cũng hai mươi tiểu kiếp.

   

 5. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn lại bảo các chúng Tỳ-kheo : "Ta nay nói với các ông, ông đại Ca-Chiên-Diên này ở đời vị lai, dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ tám nghìn ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao một nghìn do tuần, ngang rộng ngay bằng năm trăm do tuần, tháp miếu đó dùng bảy món báu vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, trân châu và mai khôi hợp lại thành, cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan....

 6. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường hai mươi muôn ức Phật cũng như trước, cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ-Tát sẽ được làm Phật hiệu: Diêm-Phù-Na-Đề-Kim-Quang Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn.

  Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, vàng ròng làm bằng dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ. Người được thấy đều vui mừng, không có bốn đường dữ: Địa-ngục, ngạ-quỷ, súc-sanh và A-tu-la. Các trời cùng người rất đông, các chúng Thanh-văn và Bồ-Tát vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ mười hai tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời hai mươi tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ hai mươi tiểu kiếp".

  Lúc đó , Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 7. Các chúng Tỳ-kheo này!

 8. Đều nên một lòng nghe

  Như lời của ta nói

  Chơn thậät không khác lạ.

  Ông Ca-Chiên-Diên này

  Sau sẽ dùng các món

  Đồ cúng dường tốt đẹp

  Mà cúng dường các Phật

  Các đức Phật diệt rồi

  Dựng tháp bằng bảy báu

  Cũng dùng hoa và hương

  Để cúng dường xá-lợi.

  Thân rốt sau của ông

  Đặng trí huệ của Phật

  Thành bậc Đẳng-chánh-giác

  Cõi nước rất thanh tịnh

  Độ thoát được vô lượng

  Muôn ức hàng chúng sanh

  Đều được mười phương khác

  Thường đến kính cúng dường,

  Ánh sáng của Phật đó

  Không ai có thể hơn

  Đức Phật đó hiệu là:

  Diêm-Phù-Kim-Quang Phật

  Bồ-Tát và Thanh-văn

  Dứt tất cả hữu lậu

  Đông vô lượng vô số

  Trang nghiêm cõi nước đó.

   

 9. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn lại bảo trong đại chúng : "Ta nay nói với các ông, ông đại Mục-Kiền-Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường tám nghìn các đức Phật, cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ đều dựng tháp miếu cao, một nghìn do tuần, ngang rộng thẳng bằng năm trăm do tuần, dùng bảy món báu: vàng bạc, mai khôi hợp lại thành. Đem các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp.

 10. Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường, hai trăm muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ được thành Phật hiệu: Đa-Ma La-Bạt-Chiên-Đàn-Hương Như -Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự-trượng-phu, Thiên-nhân-sư, Phật Thế-Tôn.

  Kiếp đó tên là Hỷ-Mãn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, chất pha lê là đất, cây báu trang nghiêm, rải hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người rất đông, Bồ-Tát và Thanh-văn số nhiều vô lượng, đức Phật đó thọ hai mươi bốn tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ bốn mươi hai tiểu kiếp".

  Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 11. Đệ tử của ta đây

 12. Là đại Mục-Kiền-Liên

  Bỏ thân người nầy rồi

  Sẽ được gặp tám nghìn

  Hai trăm muôn ức vị

  Các đức Phật Thế-Tôn

  Ông vì cầu Phật đạo

  Nên cúng dường cung kính

  Ở nơi các đức Phật

  Thường tu trì phạm hạnh

  Ở trong vô lượng kiếp

  Phụng trì pháp của Phật.

  Các đức Phật diệt rồi

  Xây tháp bằng bảy báu

  Tháp vàng rất cao rộng

  Dùng hoa hương kỹ nhạc

  Để dùng dâng cúng dường

  Tháp miếu các đức Phật.

  Lần lần được đầy đủ

  Đạo hạnh Bồ-Tát rồi

  Ở nơi nước Ý-Lạc

  Mà được thành quả Phật

  Hiệu là Đa-Ma-La

  Bạt-Chiên-Đàn-Hương-Phật.

  Đức Phật đó thọ mạng

  Hai mươi bốn tiểu kiếp

  Thường vì hàng trời người

  Mà diễn nói đạo Phật

  Chúng Thanh-văn vô lượng

  Như số cát sông Hằng

  Đủ ba minh, sáu thông

  Đều có oai đức lớn.

  Bồ-Tát đông vô số

  Chí bền lòng tinh tấn

  Ở nơi trí huệ Phật

  Đều không hề thối chuyển.

  Sau khi Phật diệt độ

  Chánh pháp sẽ trụ đời

  Đủ bốn mươi tiểu kiếp

  Tượng pháp cũng như thế.

   

 13. Các đệ tử của ta

  Bậc oai đức đầy đủ

  Số đó năm trăm người

  Ta đều sẽ thọ ký

  Ở nơi đời vị lai

  Đều được chứng thành Phật

  Ta cùng với các ông

  Đời trước kết nhân duyên

  Ta nay sẽ thuật nói

  Các ông khéo lóng nghe.

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy