× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa5. Phẩm Dược thảo dụ

Quyển Thứ Ba

PHẨM "DƯỢC-THẢO-DỤ" THỨ NĂM

1. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo ngài Ma-ha Ca-Diếp các vị đại đệ tử: "Hay thay! Hay thay! Ca-Diếp. Khéo nói được công đức chơn thật của đức Như-Lai. Đúng như lời các ông vừa nói; đức Như-Lai lại còn có vô lượng vô biên a-tăng-kỳ công đức, các ông dầu trải qua vô lượng ức kiếp nói cũng không hết được".
Ca-Diếp nên biết! Đức Như-Lai là vua của các pháp nếu có nói ra lời chi đều không hư dối vậy. Phật ở nơi tất cả pháp dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói, pháp của Phật nói thảy đều đến bậïc nhứt-thiết-trí (1) . Đức Như-Lai xem biết chỗ quy thú (2) của tất cả pháp; cũng rõ biết chỗ tâm sở hành (3) của tất cả chúng sanh không thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sanh.

2. Ca-Diếp! Thí như trong cõi tam-thiên đại-thiên nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sanh ra cây cối, lùm rừng và các cỏ thuốc, bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dầy bủa giăng trùm khắp cõi tam-thiên đại-thiên (4) đồng thời mưa xối xuống, khắp nơi nhuần thấm, cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc: hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc chỉ vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa; hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn.
Các giống cây lớn nhỏ, tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ được sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất sanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác.

3. Ca-Diếp nên biết! Đức Như-Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vừng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời, người, A-tu-la, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước tam-thiên đại-thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời nầy:
"Ta là đấng Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, Phật Thế-Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng Niết-bàn thời làm cho chứng Niết-bàn, đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhứt-thiết-trí, bậc nhứt-thiết-kiến, là bậc tri đạo, bậïc khai đạo, bậïc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, A-tu-la đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy."
Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ đức Như-Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp, chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng được nhiều lợi lành. Các chúng sanh nầy nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp, đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong các pháp theo sức mình kham được lần lần đều được vào đạo.Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng.
Đức Như-Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc "nhứt-thiết-chủng-trí". Có chúng sanh nào nghe pháp của Như-Lai hoặc thọ trì đọc tụng, đúng như lời mà tu hành, được công đức tự mình không hay biết.

Vì sao? Vì chỉ có Như-Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó: Nhớ việc gì? Nghĩ việc gì? Tu việc gì? Nhớ thế nào? Nghĩ thế nào? Tu thế nào?

Dùng pháp gì để nhớ? Dùng pháp gì để nghĩ? Dùng pháp gì để tu? Dùng pháp gì đặng pháp gì?

Chúng sanh ở nơi các bậïc, chỉ có đức Như-Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó.

Đức Như-Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là: Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo Niết-bàn thường tịch diệt, trọn về nơi không, Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói " nhứt-thiết-chủng-trí."

Ca-Diếp! Các ông rất là hy hữu, có thể biết rõ đức Như-Lai tùy cơ nghi nói pháp, hay tin hay nhận. Vì sao? Vì các đức Phật Thế-Tôn tùy cơ nghi nói pháp khó hiểu khó biết.

Khi đó đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:
 

  4. Pháp Vương phá các cõi

  Hiện ra trong thế gian

  Theo tánh của chúng sanh

  Dùng các cách nói pháp

  Đức Như-Lai tôn trọng

  Trí huệ rất sâu xa

  Lâu giữ pháp yếu này

  Chẳng vội liền nói ra

  Người trí nếu được nghe

  Thời có thể tin hiểu,

  Kẻ không trí nghi hối

  Thời bèn là mất hẳn.

  Ca-Diếp! Vì cớ đó

  Theo sức chúng nói pháp

  Dùng các món nhân duyên

  Cho chúng được chánh kiến

  Ca-Diếp! ông nên biết

  Thí như vừng mây lớn

  Nổi lên trong thế gian

  Che trùm khắp tất cả

  Mây trí huệ chứa nhuần

  Chớp nhoáng sáng chói lòa

  Tiếng sấm xa vang động

  Khiến mọi loài vui đẹp

  Nhậït quang bị che khuất

  Trên mặt đất mát mẻ

  Mây mù sa bủa gần

  Dường có thể nắm tới.

  Trận mưa đó khắp cùng

  Bốn phương đều xối xuống

  Dòng nước tuôn vô lượng

  Cõi đất đều rút đầy

  Nơi núi sông hang hiểm

  Chỗ rậm rợp sanh ra

  Những cây cối cỏ thuốc

  Các thứ cây lớn nhỏ

  Trăm giống lúa mộng mạ

  Các thứ mía cùng nho

  Nhờ nước mưa đượm nhuần

  Thảy đều tươi tốt cả.

  Đất khô khắp được rưới

  Thuốc cây đều sum sê

  Vừng mây kia mưa xuống

  Nước mưa thuần một vị

  Mà cỏ cây lùm rừng

  Tất cả các giống cây

  Hạng thượng trung cùng hạ

  Xứng theo tánh lớn nhỏ

  Đều được sanh trưởng cả.

  Gốc thân nhánh và lá

  Trổ bông trái sắc vàng

  Một trận mưa rưới đến

  Cây cỏ đều thấm mướt

  Theo thể tướng của nó

  Tánh loại chia lớn nhỏ

  Nước đượm nhuần vẫn một

  Mà đều được sum sê.

   

  5. Đức Phật cũng như thế

  Hiện ra nơi trong đời

  Ví như vầng mây lớn

  Che trùm khắp tất cả

  Đã hiện ra trong đời

  Bèn vì các chúng sanh

  Phân biệt diễn nói bày

  Nghĩa thật của các pháp

  Đấng Đại-Thánh Thế-Tôn

  Ở trong hàng trời người

  Nơi tất cả chúng hội

  Mà tuyên nói lời nầy:

  Ta là bậc Như-Lai

  Là đấng Lưỡng-Túc-Tôn (5)

  Hiện ra nơi trong đời

  Dường như vầng mây lớn

  Thấm nhuần khắp tất cả

  Những chúng sanh khô khao

  Đều làm cho lìa khổ

  Được an ổn vui sướng

  Hưởng sự vui thế gian

  Cùng sự vui Niết-bàn.

  Các chúng trời người nầy

  Một lòng khéo lóng nghe

  Đều nên đến cả đây

  Ra mắt đấng vô thượng.

  Ta là đấng Thế-Tôn

  Không có ai bằng được

  Muốn an ổn chúng sanh

  Nên hiện ra trong đời

  Vì các đại chúng nói

  Pháp cam lồ trong sạch

  Pháp đó thuần một vị

  Giải thoát Niết-bàn thôi.

  Dùng một giọng tiếng mầu

  Diễn xướng nghĩa nhiệm nầy

  Đều thường vì Đại-thừa

  Mà kết làm nhân duyên.

  Ta xem tất cả chúng

  Khắp đều bình đẳng cả

  Không có lòng bỉ thử

  Cũng không có hạn ngại

  Hằng vì tất cả chúng

  Mà bình đẳng nói pháp

  Như khi vì một người

  Lúc chúng đông cũng vậy.

  Thường diễn nói pháp luôn

  Từng không việc gì khác

  Ngồi, đứng, hoặc đến, đi

  Trọn không hề nhàm mỏi

  Đầy đủ cho thế gian

  Như mưa khắp thấm nhuần

  Sang hèn cùng thượng hạ

  Giữ giới hay phá giới

  Oai nghi được đầy đủ

  Và chẳng được đầy đủ

  Người chánh-kiến tà-kiến

  Kẻ độn căn lợi căn

  Khắp rưới cho mưa pháp

  Mà không chút nhàm mỏi.

  Tất cả hàng chúng sanh

  Được nghe pháp của ta

  Tùy sức mình lãnh lấy

  Trụ ở các nơi các bậïc

  Hoặc là ở trời, người

  Làm Chuyển-luân thánh-vương

  Trời Thích, Phạm, các vua

  Đó là cỏ thuốc nhỏ

  Hoặc rõ pháp vô lậu

  Hay chứng được Niết-bàn

  Khởi sáu pháp thần thông

  Và được ba món minh

  Ở riêng trong núi rừng

  Thường hành môn thiền định

  Chứng được bậc Duyên-giác

  Là cỏ thuốc bậc trung.

  Hoặc cầu bực Thế-Tôn

  Ta sẽ được thành Phật

  Tu hành tinh tấn, định

  Là cỏ thuốc bậc thượng

  Lại có hàng Phật tử

  Chuyên tâm nơi Phật đạo

  Thường thật hành từ bi

  Tự biết mình làm Phật

  Quyết định không còn nghi

  Gọi đó là cây nhỏ.

  Hoặc an trụ thần thông

  Chuyển bất thối pháp luân

  Độ vô lượng muôn ức

  Trăm nghìn loài chúng sanh

  Bồ-Tát hạng như thế

  Gọi đó là cây lớn.

  Phật chỉ bình đẳng nói

  Như nước mưa một vị

  Theo căn tánh chúng sanh

  Mà hưởng thọ không đồng

  Như những cỏ cây kia

  Được đượm nhuần đều khác

  6. Phật dùng món dụ nầy
  Để phương tiện chỉ bày

  Các thứ lời lẽ hay

  Đều diễn nói một pháp

  Ở nơi trí huệ Phật

  Như một giọt trong biển.

  Ta rưới trận mưa pháp

  Đầy đủ khắp thế gian

  Pháp mầu thuần một vị

  Tùy sức riêng tu hành,

  Như thể lùm rừng kia

  Và cỏ thuốc những cây

  Tùy giống lớn hay nhỏ

  Lần lần thêm sum suê

  Pháp của các đức Phật

  Thường dùng thuần một vị

  Khiến cho các thế gian

  Đều khắp được đầy đủ

  Lần lựa siêng tu hành

  Rồi đều được đạo quả.

  Hàng Thanh-văn, Duyên-giác,

  Ở nơi chốn núi rừng,

  Trụ thân hình rốt sau

  Nghe Phật Pháp được quả

  Nếu các vị Bồ-Tát

  Trí huệ rất vững bền

  Rõ suốt cả ba cõi

  Cầu được thừa tối thượng

  Đó gọi là cây nhỏ

  Mà được thêm lớn tốt.

  Lại có vị trụ thiền

  Được sức thần thông lớn

  Nghe nói các pháp không

  Lòng rất sanh vui mừng

  Phóng vô số hào quang

  Độ các loài chúng sanh

  Đó gọi là cây lớn

  Mà được thêm lớn tốt

  Như thế, Ca-Diếp này!

  Đức Phật nói pháp ra

  Thí như vầng mây lớn

  Dùng nước mưa một vị

  Đượm nhuần nơi hoa người

  Đều được kết trái cả.

  Ca-Diếp ông phải biết

  Ta dùng các nhân duyên

  Các món thí dụ thảy

  Để chỉ bày đạo Phật

  Đó là ta phương tiện

  Các đức Phật cũng thế

  Nay ta vì các ông

  Nói việc rất chân thật

  Các chúng thuộc Thanh-văn

  Đều chẳng phải diệt độ

  Chỗ các ông tu hành

  Là đạo của Bồ-Tát

  Lần lần tu học xong

  Thảy đều sẽ thành Phật. 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy