× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa4. Phẩm Tín giải 2

   

 1. Ông Trưởng-giả có trí

 2. Lần lần cho ra vào

  Trải qua hai mươi năm

  Coi sóc việc trong nhà,

  Chỉ cho biết vàng, bạc,

  Ngọc trân châu, pha-lê

  Các vật ra hoặc vào

  Đều khiến gã biết rõ.

  Gã vẫn ở ngoài cửa

  Nương náu nơi am tranh

  Tự nghĩ phận nghèo nàn

  Ta không có vật đó.

  Cha biết lòng con mình

  Lần lần đã rộng lớn

  Muốn giao tài vật cho

  Liền nhóm cả thân tộc

  Quốc vương các đại thần

  Hàng sát-lợi, cư-sĩ

  Rồi ở trong chúng này

  Tuyên nói chính con ta

  Bỏ ta đi nước khác

  Trải hơn năm mươi năm,

  Từ gặp con đến nay

  Đã hai mươi năm rồi

  Ngày trước ở thành kia

  Mà mất đứa con này

  Ta đi tìm khắp nơi

  Bèn đến ngụ nơi đây

  Phàm của cải ta có

  Nhà cửa cùng nhân dân

  Thảy đều phó cho nó

  Mặc tình nó tiêu dùng.

  Người con nhớ xưa nghèo

  Chí ý rất kém hèn

  Nay ở nơi cha mình

  Được quá nhiều châu báu

  Và cùng với nhà cửa

  Gồm tất cả tài vật,

  Lòng rất đỗi vui mừng

  Được điều chưa từng có.

   

 3. Đức Phật cũng như thế

 4. Biết con ưa tiểu thừa

  Nên chưa từng nói rằng

  Các ngươi sẽ thành Phật

  Mà chỉ nói chúng con

  Được có đức vô lậu

  Trọn nên quả tiểu thừa

  Hàng Thanh-văn đệ tử

  Đức Phật bảo chúng con

  Nói đạo pháp tối thượng

  Người tu tập pháp này

  Sẽ được thành Phật quả

  Chúng con vâng lời Phật

  Vì các Bồ-Tát lớn

  Dùng các món nhân duyên

  Cùng các món thí dụ

  Bao nhiêu lời lẽ hay

  Để nói đạo vô thượng.

  Các hàng Phật tử thảy

  Từ nơi con nghe pháp

  Ngày đêm thường suy gẫm

  Tinh tấn siêng tu tập.

  Bấy giờ các đức Phật

  Liền thọ ký cho kia:

  Các ông ở đời sau

  Sẽ được thành Phật đạo.

  Pháp mầu rất bí tàng

  Của tất cả các Phật

  Chỉ để vì Bồ-Tát

  Mà dạy việc thật đó,

  Nhưng chẳng vì chúng con

  Nói pháp chân yếu này

  Như gã cùng tử kia

  Được gần bên người cha

  Dầu lãnh biết các vật

  Nhưng lòng chẳng mong cầu,

  Chúng con dầu diễn nói

  Tạng pháp báu của Phật

  Tự mình không chí nguyện

  Cũng lại như thế đó.

   

 5. Chúng con diệt bề trong (18)

 6. Tự cho là đã đủ

  Chỉ xong được việc này

  Lại không biết việc khác.

  Chúng con dầu có nghe

  Pháp tịnh cõi nước Phật

  Cùng giáo hóa chúng sanh

  Đều không lòng ưa vui.

  Như thế là vì sao?

  Vì tất cả các pháp

  Thảy đều là không lặng

  Không sanh cũng không diệt

  Không lớn cũng không nhỏ

  Vô lậu và vô vi,

  Suy nghĩ thế đó rồi

  Chẳng sanh lòng ưa muốn.

  Chúng con đã từ lâu

  Đối với trí huệ Phật

  Không tham không ưa thích

  Không lại có chí nguyện,

  Mà đối với pháp mình

  Cho đó là rốt ráo.

  Chúng con từ lâu nay

  Chuyên tu tập pháp không

  Được thoát khỏi hoạn nạn

  Khổ não của ba cõi

  Trụ trong thân rốt sau

  Hữu dư y Niết-bàn (19)

  Đức Phật dạy bảo ra

  Chứng được đạo chẳng luống

  Thời là đã có thể

  Báo được ơn của Phật.

  Chúng con dầu lại vì

  Các hàng Phật tử thảy

  Tuyên nói pháp Bồ-Tát

  Để cầu chứng Phật đạo

  Mà mình đối pháp đó

  Trọn không lòng ham muốn

  Đấng Đạo-Sư buông bỏ

  Vì xem biết lòng con

  Ban đầu không khuyên gắng

  Nói những lợi có thực

  Như ông Trưởng-giả giàu

  Biết con chí kém hèn

  Bèn dùng sức phương tiện

  Để hoà phục tâm con

  Vậy sau mới giao phó

  Tất cả tài vật báu

  Đức Phật cũng thế đó

  Hiện ra việc ít có

  Biết con ưa tiểu thừa

  Bèn dùng sức phương tiện

  Điều phục tâm của con

  Rồi mới dạy trí lớn.

  Chúng con ngày hôm nay

  Được pháp chưa từng có

  Chẳng phải chỗ trước mong

  Mà nay tự nhiên được

  Như gã cùng tử kia

  Được vô lượng của báu

   

 7. Thế-Tôn! Chúng con nay

  Được đạo và chứng quả

  Ở nơi pháp vô lậu

  Được tuệ nhãn thanh tịnh

  Chúng con từ lâu nay

  Gìn tịnh giới Phật chế

  Mới ở ngày hôm nay

  Được hưởng quả báo đó,

  Trong pháp của Pháp-vương

  Lâu tu-hành phạm hạnh

  Ngày nay được vô lậu

  Quả báo lớn vô thượng

  Chúng con ngày hôm nay

  Mới thật là Thanh-văn

  Đem tiếng đạo của Phật

  Cho tất cả đều nghe

  Chúng con ngày hôm nay

  Thật là A-la-hán

  Ở nơi các thế gian

  Trời, người và ma, phạm,

  Khắp ở trong chúng đó

  Đáng lãnh của cúng dường

  Ơn lớn của Thế-Tôn

  Đem việc ít có này

  Thương xót dạy bảo cho

  Làm lợi ích chúng con

  Trải vô lượng ức kiếp

  Ai có thể đền được.

  Tay lẫn chân cung cấp

  Đầu đảnh lễ cung kính

  Tất cả đều cúng dường

  Đều không thể đền được.

  Hoặc dùng đầu đội Phật

  Hai vai cùng cõng vác

  Trong kiếp số hằng sa

  Tận tâm mà cung kính,

  Lại đem dưng đồ ngon

  Y phục báu vô lượng

  Và các thứ đồ nằm

  Cùng các món thuốc thang

  Gỗ ngưu-đầu chiên-đàn

  Và các vật trân báu

  Để dựng xây tháp miếu

  Y báu lót trên đất

  Như các việc trên đây

  Đem dùng cúng dường Phật

  Trải kiếp số hằng sa

  Cũng không đền đáp được.

  Các Phật thật ít có

  Đấng vô lượng vô biên

  Đến bất-khả tư-nghì

  Đủ sức thần thông lớn,

  Bậc vô lậu vô vi

  Là vua của các Pháp

  Hay vì kẻ hạ liệt

  Nhẫn việc cao thượng đó,

  Hiện lấy tướng phàm phu

  Tùy cơ nghi dạy nói

  Các Phật ở nơi pháp

  Được sức rất tự tại

  Biết các hàng chúng sanh

  Có những điều ưa muốn

  Và chí lực của nó

  Theo sức nó kham nhiệm

  Dùng vô lượng thí dụ

  Mà vì chúng nói pháp

  Tùy theo các chúng sanh

  Trồng căn lành đời trước

  Lại biết đã thành thục

  Hay là chưa thành thục

  Suy lường những điều đó

  Phân biệt biết rõ rồi

  Ở nơi đạo nhất thừa

  Tùy cơ nghi nói ba.

 

KINH DIỆU- PHÁP LIÊN-HOA
QUYỂN THỨ HAI

---o0o---

Bậc thượng căn lãnh ngộ, hàng trung hạ nổi nghi, mở quyền bày thật hội ba thời. Pháp mầu tuyệt sự nói suy, của báu không riêng tư, toàn giao phó cho con nhà.

NAM-MÔ PHÁP-HOA HỘI-THƯỢNG PHẬT BỔ-TÁT. (3 lần)

Đức Như-Lai dụ nói ba cõi làm nhà, ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe, các con đua giành ồn ào, Trưởng-giả mừng khoe, thọ ký quả Phật không sai.

NAM-MÔ VỊ-LAI HOA-QUANG PHẬT. (3 lần)

---o0o---
 

THÍCH NGHĨA

(1 ) LẬU TẬN: Nhiễm tâm phiền-não đã hết sạch, đồng nghĩa với: 'Vô Lậu'.

(2 ) Thân Phật sắc vàng tử-kim đủ 32 tướng tốt.

(3 ) Trí của Phật có 10 lực dụng:

1.Thị-xứ phi-xứ trí-lực

2. Nghiệp trí-lực

3.Thiền-định trí-lực

4.Căn-tính trí-lực

5.Nguyện-dục trí-lực

6. Giới trí-lực

7.Đạo-chí-xử trí-lực

8.Túc-mạng trí-lực

9.Thiên-nhãn trí-lực

10.Lậu-tận trí-lực

(4 ) BẤT CỘNG: Bồ-Tát cùng Thanh-văn Duyên-giác đều không có, riêng Phật là có 18 pháp này.

(5) BỔ-TÁT: 'Bồ-Đề': Giác; 'tát đỏa': Hữu-tình; nói tắt là Bồ-Tát, tức là bậc đã tự hay giác ngộ và có thể cứu độ giác ngộ loài hữu tình.

(6 ) Tức là Bà-la-môn.

(7 ) Tên của Ma-vương ở đầu cõi dục.

(8 ) NGŨ UẨN: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Cũng gọi là ngũ ấm.

(9 ) NGŨ DỤC: 1. Tài (sắc), sắc, danh, thực (sự ăn), thùy (ngủ nghỉ). 2. Sắc, thanh, hương, vị, xúc.

(10) Bốn đức vô-sở-úy của Phật:

1. Nhất-thiết-trí vô-úy

2. Lậu-tận vô-úy

3. Thuyết-đạo vô-úy

4. Thuyết-khổ-tận-đạo vô-úy

(11) NĂM CĂN: Tín căn, tinh-tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.

NĂM LỰC: tín lực, tinh tấn lực, niệmlực, định lực, tuệ lực.

BẨY GIÁC CHI: Trạch pháp, niệm, tinh tấn, hỷ, khinh an, định,xả.

TÁM CHÁNH ĐẠO: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định.

(12) Súy: Cú tai mèo; Hiêu, Điêu, THỨU: Loài chim dữ, tiếng xấu. THƯỚC: Chim khách.

CƯU: Tu-hú. CÁP: Bồ câu. NGOAN-XÀ: Rắn độc. PHÚC-YẾT: Bò-cạp.

NGÔ ÂCÔNG: Rít. DO-DIÊN: Trùng, rận ở trong áo tơi. DỨU -LY: Chồn, cáo.

HỀ-THỬ: Giống chuột. KHƯƠNG-LƯƠNG: Bọ hung.

(13) Thiên-nhãn-minh, Túc-mạng-minh, Lậu-tận-minh.

(14) Thiên-nhãn-thông, thần-túc-thông, thiên-nhĩ-thông, tha-tâm-thông, túc-mạng-thông, lậu-tận-thông.

(15) TIN: lòng tin. GIẢI: Hiểu rõ.

(16) Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ.

(17) Hý-LUẬN: Lời luận nói suông không sự thật, đồng nghĩa với hư vọng.

(18) Diệt lòng phiền-não: 1. Kiến sở đoạn 2. Tư sở đoạn.

(19) NIẾT-BÀN: Tịch tịnh; VIÊN TỊCH: nghĩa là vắng bặt. Còn vọng động phiền não là còn tạo nghiệp thọ báo sanh-tử. Dứt hẳn vọng động phiền não khỏi báo sanh tử yên lặng nhàn vui nên gọi Niết-bàn.
HỮU-DƯ Y: Thân người hiện còn thừa lại rốt sau cả.

---o0o---

SỰ TÍCH TẢ KINH THOÁT KHỒ

Nhà Đường, niên hiệu Long-Sóc năm thứ ba, xứ Trường-An, mẹ vợ ông Lưu-Công-Tín chết.

Không bao lâu cô họ Trần, vợ ông Tín, cũng bỗng chết, thần-hồn đi đến một ngục đá, thấy mẹ mình ở trong cửa đá thọ nhiều sự khổ.

Khóc bảo con gái rằng : "Mau vì mẹ tả một bộ kinh Pháp-Hoa ngõ hầu thoát khỏi tội này". Nói vừa xong cửa đá liền khép lại.

Cô họ Trần sống lại, thuật chuyện gặp mẹ với chồng. Ông Tín nhờ ông Triệu-Sư-Tử tả kinh, ông Triệu bèn đem một bộ kinh Pháp-Hoa hiện đã thành tả rất tốt giao cho ông Tín sửa sang, mà bộ kinh đó vốn là của một người họ Phạm ra tiền mướn tả, mà ông Tín thâ chưa biết cũng tin là ông Triệu tả cho mình.

Không bao lâu, cô họ Trần lại nằm chiêm bao thấy mẹ đòi kinh, cô nói rằng đã tả xong rồi. Mẹ liền khóc rằng : "Mẹ chính vì bộ kinh đó mà càng bị khổ thêm. Bộ kinh đó vốn là nhà của họ Phạm tu phước, sao lại cướp làm công của mình?" Sau khi thức dậy, cô Trần và ông Tín đi hỏi thăm lại, thời quả thực họ Phạm ra hai trăm tả kinh mà chính là bộ trên đó.

Vợ chồng liền thuê người tả một bộ khác để cúng dường hồi hướng công đức cho mẹ.

Than ôi ! Công đức tả kinh hay ấn tống lớn biết là dường nào? Tội nặng bị khổ ở địa ngục nhờ người tả một bộ kinh Pháp-Hoa mà còn có đủ phước để thoát khổ huống nữa là mình tự ra công tiền ư!


Xem dưới dạng văn bản thuần túy