× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa3. Phẩm Thí dụ 3

   

 1. Phật thừa đây vi diệu

 2. Rất thanh tịnh thứ nhất

  Ở trong các thế giới

  Không còn pháp nào trên

  Của các Phật vui ưa,

  Tất cả hàng chúng sanh

  Đều phải nên khen ngợi

  Và cúng dường lễ bái

  Đủ vô lượng nghìn ức

  Các trí lực, giải thoát

  Thiền định và trí huệ

  Cùng pháp khác của Phật

  Chứng được thừa như thế

  Khắp cho các con thảy

  Ngày đêm cùng kiếp số

  Thường được ngồi dạo chơi

  Cho các hàng Bồ-Tát

  Cùng với chúng Thanh-văn

  Nương nơi thừa báu này

  Mà thẳng đến đạo tràng.

  Vì bởi nhân duyên đó

  Tìm kỹ khắp mười phương

  Lại không thừa nào khác

  Trừ Phật dùng phương tiện

  Bảo với Xá-Lợi-Phất!

  Bọn ông các người thảy

  Đều là con của ta

  Ta thời là cha lành.

  Các ông trải nhiều kiếp

  Bị các sự khổ đốt

  Ta đều đã cứu vớt

  Cho ra khỏi ba cõi

  Ta dầu ngày trước nói

  Các ông được diệt độ

  Nhưng chỉ hết sanh tử

  Mà thật thời chẳng diệt

  Nay việc nên phải làm

  Chỉ có trí huệ Phật.

  Nếu có Bồ-Tát nào

  Ở trong hàng chúng này

  Có thể một lòng nghe

  Pháp thật của các Phật,

  Các đức Phật Thế-Tôn

  Dầu dùng chước phương tiện

  Mà chúng sanh được độ

  Đều là Bồ-Tát cả

   

 3. Nếu có người trí nhỏ

 4. Quá mê nơi ái dục

  Phật bèn vì bọn này

  Mà nói lý khổ-đế,

  Chúng sanh nghe lòng mừng

  Được điều chưa từng có

  Đức Phật nói khổ-đế,

  Chơn thật không sai khác

  Nếu lại có chúng sanh

  Không rõ biết gốc khổ

  Quá say nơi khổ nhân

  Chẳng tạm rời bỏ được

  Phật vì hạng người này

  Dùng phương tiện nói dạy

  Nguyên nhân có các khổ

  Tham dục là cội gốc

  Nếu dứt được tham dục

  Khổ không chỗ nương đỗ

  Dứt hết hẳn các khổ

  Gọi là đế thứ ba

  Vì chứng diệt-đế vậy

  Mà tu hành đạo-đế

  Lìa hết các khổ phược

  Gọi đó là giải thoát

  Người đó nơi pháp gì

  Mà nói được giải thoát?

  Chỉ xa rời hy vọng

  Gọi đó là giải thoát

  Kỳ thực chưa phải được

  Giải thoát hẳn tất cả

  Đức Phật nói người đó

  Chưa phải thật diệt độ

  Vì người đó chưa được

  Đạo quả vô thượng vậy.

  Ý của ta không muốn

  Cho đó đến diệt độ,

  Ta là đấng Pháp-vương

  Tự tại nơi các Pháp

  Vì an ổn chúng sanh

  Nên hiện ra nơi đời.

  Xá-Lợi-Phất phải biết

  Pháp ấn của ta đây

  Vì muốn làm lợi ích

  Cho thế gian nên nói

  Tại chỗ ông đi qua

  Chớ có vọng tuyên truyền.

  Nếu có người nghe đến

  Tùy hỷ kính nhận lấy

  Phải biết rằng người ấy

  Là bậc bất-thối-chuyển

  Nếu có người tin nhận

  Kinh pháp vô thượng này.

  Thời người đó đã từng

  Thấy các Phật quá khứ

  Cung kính và cúng dường

  Cũng được nghe pháp này.

  Nếu người nào có thể

  Tin chịu lời ông nói

  Thời chính là thấy Ta

  Cũng là thấy nơi ông

  Cùng các chúng Tỳ-kheo

  Và các hàng Bồ-Tát.

   

 5. Phật vì người trí sâu

 6. Nói kinh Pháp-Hoa này

  Kẻ thức cạn nghe đến

  Mê lầm không hiểu được.

  Tất cả hàng Thanh-văn

  Cùng với Bích-chi-Phật

  Ở trong kinh pháp này

  Sức kia không hiểu được.

  Chính ông Xá-Lợi-Phất

  Hãy còn nơi kinh này

  Dùng lòng tin được vào

  Huống là Thanh-văn khác.

  Bao nhiêu Thanh-văn khác

  Do tin theo lời Phật

  Mà tùy thuận kinh này

  Chẳng phải trí của mình.

   

 7. Lại này Xá-Lợi-Phất!

 8. Kẻ kiêu mạn biếng lười

  Vọng so chấp lấy ngã

  Chớ vì nói kinh này,

  Hạng phàm phu biết cạn

  Quá mê năm món dục

  Nghe pháp không hiểu được

  Cũng chẳng nên vì nói.

  Nếu có người không tin

  Khinh hủy chê kinh này

  Thời là dứt tất cả

  Giống Phật ở thế gian.

  Nếu có người sịu mặt

  Mà ôm lòng nghi hoặc

  Ông nên lóng nghe nói

  Tội báo của người đó

  Hoặc Phật còn tại thế

  Hoặc sau khi diệt độ

  Nếu có người chê bai

  Kinh điển như thế này

  Thấy có người đọc tụng

  Biên chép thọ trì kinh

  Rồi khinh tiện ghét ghen

  Mà ôm lòng kết hờn

  Tội báo của người đó

  Ông nay lại lóng nghe.

  Người đó khi mạng chung

  Sa vào ngục A-tỳ

  Đầy đủ một kiếp chaün

  Kiếp mãn hết lại sanh

  Cứ xoay vần như thế

  Nhẫn đến vô số kiếp.

  Từ trong địa ngục ra

  Sẽ đọa vào súc sanh,

  Hoặc làm chó, dã-can

  Thân thể nó ốm gầy

  Đen điu thêm ghẻ lác

  Bị người thường chọc ghẹo

  Lại còn phải bị người

  Gớm nhờm và ghét rẻ

  Thường ngày đói khát khổ

  Xương thịt đều khô khan,

  Lúc sống chịu khổ sở

  Chết bị ném ngói đá

  Vì đoạn mất giống Phật

  Nên thọ tội báo đó

  Hoặc sanh làm lạc đà

  Hoặc sanh vào loài lừa

  Thân thường mang kéo nặng

  Lại thêm bị đánh đập

  Chỉ nhớ tưởng: nước, cỏ

  Ngoài ra không biết gì

  Vì khinh chê kinh này

  Mà mắc tội như vậy

  Có khi làm dã-can

  Đi vào trong xóm làng

  Thân thể đầy ghẻ lác

  Lại chột hết một mắt

  Bị bọn trẻ nhỏ vây

  Theo đánh đập liệng ném

  Chịu nhiều các đau khổ

  Hoặc có lúc phải chết

  Ở đây vừa chết rồi

  Liền lại thọ thân rắn

  Thân thể nó dài lớn

  Đến năm trăm do tuần

  Điếc ngây và không chân

  Lăn lóc đi bằng bụng

  Bị các loài trùng nhỏ

  Cắn rúc ăn thịt máu

  Bị khổ cả ngày đêm

  Không tạm có ngừng nghỉ

  Vì khinh chê kinh này

  Mà mắc tội như vậy.

  Nếu được sanh làm người

  Các căn đều ám độn

  Lùn xấu lại lệch què

  Đui điếc thêm lưng gù

  Có nói ra lời gì

  Mọi người không tin nhận

  Hơi miệng thường hôi thối

  Bị quỷ mị dựa nhập

  Nghèo cùng rất hèn hạ

  Bị người sai khiến luôn,

  Nhiều bệnh thân ốm gầy

  Không có chỗ cậy nhờ

  Dù nương gần với người

  Mà người chẳng để ý

  Nếu có được điều chi

  Thời liền lại quên mất,

  Nếu học qua nghề thuốc

  Theo đúng phép trị bịnh

  Mà bệnh người nặng thêm

  Hoặc có khi đến chết,

  Nếu tự mình có bệnh

  Không người chữa lành được

  Dù có uống thuốc hay

  Mà bệnh càng thêm nặng,

  Hoặc người khác phản nghịch

  Cướp giật trộm lấy của

  Các tội dường thế đó

  Lại tự mang vạ lây.

  Những người tội như đây

  Trọn không thấy được Phật

  Là vua trong hàng Thánh

  Thường nói pháp giáo hóa

  Những người tội như đây

  Thường sanh chỗ hoạn nạn

  Tâm cuồng loạn, tai điếc

  Trọn không nghe pháp được,

  Trải qua vô số kiếp

  Như số cát sông Hằng

  Sanh ra liền điếc câm

  Các căn chẳng đầy đủ

  Thường ở trong địa ngục

  Như dạo chơi vườn nhà,

  Ở tại các đạo khác

  Như ở nhà cửa mình

  Lạc đà, lừa, lợn, chó

  Là chỗ kia thường đi

  Vì khinh chê kinh này

  Mắc tội dường thế đó.

  Nếu được sanh làm người

  Điếc, đui lại câm, ngọng

  Nghèo cùng các tướng suy

  Dùng đó tự trang nghiêm.

  Sưng bủng bệnh khô khát

  Ghẻ, lác, cùng ung thư

  Các bệnh như trên đó

  Dùng làm y phục mặc,

  Thân thể thường hôi hám

  Nhơ nhớp không hề sạch

  Lòng chấp ngã sâu chặt

  Thêm nhiều tánh giận hờn

  Tình dâm dục hẫy hừng

  Đến chẳng chừa cầm thú,

  Vì khinh chê kinh này

  Mắc tội dường thế đó.

   

 9. Bảo cho Xá-Lợi-Phất!

  Người khinh chê kinh này

  Nếu kể nói tội kia

  Cùng kiếp cũng chẳng hết

  Vì bởi nhân duyên đó

  Ta vẫn bảo các ông

  Trong nhóm người vô trí

  Chớ nên nói kinh này

  Nếu có người lợi căn

  Sức trí huệ sáng láng

  Học rộng và nhớ dai

  Lòng mong cầu Phật đạo

  Những hạng người như thế

  Mới nên vì đó nói

  Nếu có người đã từng

  Thấy trăm nghìn ức Phật

  Trồng các cội đức lành

  Thâm tâm rất bền vững

  Hạng người được như thế

  Mới nên vì đó nói.

  Nếu có người tinh tấn

  Thường tu tập lòng từ

  Chẳng hề tiếc thân mạng

  Mới nên vì đó nói

  Nếu có người cung kính

  Không có sanh lòng khác

  Lìa xa các phàm phu

  Ở riêng trong núi thẩm

  Những hạng người như thế

  Mới nên vì đó nói

  Lại Xá-Lợi-Phất này!

  Nếu thấy có người nào

  Rời bỏ ác tri-thức

  Gần gũi bạn hiền lành

  Người được như thế ấy

  Mới nên vì đó nói.

  Nếu thấy hàng Phật tử

  Giữ giới hạnh trong sạch

  Như minh châu sáng sạch

  Ham cầu kinh Đại thừa

  Những người được như thế

  Mới nên vì đó nói.

  Nếu người không lòng giận

  Chắc thật ý dịu hòa

  Thường thương xót mọi loài

  Cung kính các đức Phật

  Hạng người tốt như thế

  Mới nên vì đó nói.

  Lại có hàng Phật tử

  Ở tại trong đại chúng

  Thuần dùng lòng thanh tịnh

  Các món nhân cùng duyên

  Thí dụ và lời lẽ

  Nói pháp không chướng ngại

  Những người như thế ấy

  Mới nên vì đó nói

  Nếu có vị Tỳ-kheo

  Vì cầu nhứt-thiết-trí

  Khắp bốn phương cầu pháp

  Chắp tay cung kính thọ

  Chỉ ưa muốn thọ trì

  Kinh điển về Đại-thừa

  Nhẫn đến không hề thọ

  Một bài kệ kinh khác

  Hạng người được như thế

  Mới nên vì đó nói.

  Như có người chí tâm

  Cầu xá-lợi của Phật

  Cầu kinh cũng như thế

  Được rồi đỉnh lễ thọï

  Người đó chẳng còn lại

  Có lòng cầu kinh khác

  Cũng chưa từng nghĩ tưởng

  Đến sách vở ngoại đạo

  Người được như thế ấy

  Mới nên vì đó nói.

  Bảo cùng Xá-Lợi-Phất!

  Ta nói các sự tướng

  Của người cầu Phật đạo

  Cùng kiếp cũng chẳng hết

  Những người như thế đó

  Thời có thể tin hiểu

  Ông nên vì họ nói

  Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa.

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy