× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa2. Phẩm Phương tiện 3

   

 1. Nếu người nơi tháp miếu

 2. Tượng báu và tượng vẽ

  Dùng hoa, hương, phan, lọng

  Lồng kính mà cúng dường

  Hoặc khiến người trổi nhạc

  Đánh trống, thổi sừng ốc

  Tiêu địch, cầm, không-hầu

  Tỳ-bà, chụp-chả đồng

  Các tiếng hay như thế

  Đem dùng cúng dường hết

  Hoặc người lòng vui mừng

  Ca ngâm khen đức Phật

  Nhẫn đến một tiếng nhỏ

  Đều đã thành Phật đạo

   

 3. Nếu người lòng tán loạn

 4. Nhẫn đến dùng một hoa

  Cúng dường nơi tượng vẽ

  Lần thấy các đức Phật

  Hoặc có người lễ lạy

  Hoặc lại chỉ chắp tay

  Nhẫn đến giơ một tay

  Hoặc lại hơi cúi đầu

  Dùng đây cúng dường tượng

  Lần thấy vô lượng Phật

  Tự thành đạo vô thượng

  Rộng độ chúng vô số

  Vào Vô dư Niết-bàn

  Như củi hết lửa tắt.

  Nếu người tâm tán loạn

  Bước vào trong tháp chùa

  Chỉ niệm Nam-mô Phật

  Đều đã thành Phật đạo

  Nơi các Phật quá khứ

  Tại thế, hoặc diệt độ,

  Có người nghe pháp này

  Đều đã thành Phật đạo

   

 5. Các Thế-Tôn vị lai

 6. Số nhiều không thể lường

  Các đức Như-Lai đó

  Cùng phương tiện nói pháp.

  Tất cả các Như-Lai

  Dùng vô lượng phương tiện

  Độ thoát các chúng sanh

  Vào trí vô lậu Phật,

  Nếu có người nghe pháp

  Không ai chẳng thành Phật.

  Các Phật vốn thệ nguyện

  Ta tu hành Phật đạo

  Khắp muốn cho chúng sanh

  Cũng đồng được đạo này.

  Các Phật đời vị lai

  Dầu nói trăm nghìn ức

  Vô số các pháp môn

  Kỳ thực vì nhất thừa.

  Các Phật Lưỡng-Túc-tôn

  Biết pháp thường không tánh

  Giống Phật theo duyên sanh

  Cho nên nói nhứt thừa.

  Pháp đó trụ ngôi pháp

  Tướng thế gian thường còn

  Nơi đạo tràng biết rồi

  Đức Phật phương tiện nói.

  Hiện tại mười phương Phật

  Của trời người cúng dường

  Số nhiều như hằng sa

  Hiện ra nơi thế gian

  Vì an ổn chúng sanh

  Cũng nói pháp như thế.

  Biết vắng bặt thứ nhứt

  Bởi dùng sức phương tiện

  Dầu bày các món đạo

  Kỳ thực vì Phật thừa

  Biết các hạnh chúng sanh

  Thâm tâm nó nghĩ nhớ

  Nghiệp quen từ quá khứ

  Tánh dục, sức tinh tấn

  Và các căn lợi độn

  Dùng các món nhân duyên

  Thí dụ cùng lời lẽ

  Tùy cơ phương tiện nói.

   

 7. Ta nay cũng như vậy

 8. Vì an ổn chúng sanh

  Dùng các món pháp môn

  Rao bày nơi Phật đạo

  Ta dùng sức trí huệ

  Rõ tính dục chúng sanh

  Phương tiện nói các pháp

  Đều khiến được vui mừng.

  Xá-Lợi-Phất nên biết!

  Ta dùng mắt Phật xem

  Thấy sáu đường chúng sanh

  Nghèo cùng không phước huệ

  Vào đường hiểm sanh tử

  Khổ nối luôn không dứt

  Sâu tham nơi ngũ dục

  Như trâu "mao" mến đuôi

  Do tham ái tự che

  Đui mù không thấy biết

  Chẳng cầu Phật thế lớn

  Cùng pháp dứt sự khổ

  Sâu vào các tà kiến

  Lấy khổ muốn bỏ khổ

  Phật vì chúng sanh này

  Mà sanh lòng đại bi

   

 9. Xưa, tu ngồi đạo tràng

 10. Xem cây cùng kinh hành

  Suy nghĩ việc như vầy:

  Trí huệ của ta được

  Vi diệu rất thứ nhứt

  Chúng sanh các căn chậm

  Tham vui si làm mù

  Các hạng người như thế

  Làm sao mà độ được?

  Bấy giờ các Phạm-vương

  Cùng các trời Đế-Thích

  Bốn Thiên-vương hộ đời

  Và trời Đại-Tự-Tại

  Cùng các thiên chúng khác

  Trăm nghìn ức quyến thuộc

  Chắp tay cung kính lễ

  Thỉnh ta chuyển pháp-luân.

  Ta liền tự suy nghĩ

  Nếu chỉ khen Phật thừa

  Chúng sanh chìm nơi khổ

  Không thể tin pháp đó

  Do phá pháp không tin

  Rớt trong ba đường dữ

  Ta thà không nói pháp

  Mau vào cõi Niết-bàn

  Liền nhớ Phật quá khứ

  Thực hành sức phương tiện

  Ta nay chứng được đạo

  Cũng nên nói ba thừa.

   

 11. Lúc ta nghĩ thế đó

 12. Mười phương Phật đều hiện

  Tiếng Phạm an-ủi ta

  Hay thay! đức Thích-Ca

  Bậc Đạo-Sư thứ nhứt

  Được pháp vô thượng ấy

  Tùy theo tất cả Phật

  Mà dùng sức phương tiện

  Chúng ta cũng đều được

  Pháp tối diệu thứ nhứt

  Vì các loại chúng sanh

  Phân biệt nói ba thừa.

  Trí kém ưa pháp nhỏ

  Chẳng tự tin thành Phật

  Cho nên dùng phương tiện

  Phân biệt nói các quả

  Dầu lại nói ba thừa

  Chỉ vì dạy Bồ-Tát.

   

 13. Xá-Lợi-Phất nên biết!

 14. Ta nghe các đức Phật

  Tiếng nhiệm mầu rất sạch

  Xưng: ?Nam-mô chư Phật!?

  Ta lại nghĩ thế này

  Ta ra đời trược ác

  Như các Phật đã nói

  Ta cũng thuận làm theo

  Suy nghĩ việc đó rồi

  Liền đến thành Ba-Nại.

  Các pháp tướng tịch diệt

  Không thể dùng lời bày

  Bèn dùng sức phương tiện

  Vì năm Tỳ-kheo nói.

  Đó gọi chuyển pháp luân

  Bèn có tiếng Niết-bàn

  Cùng với A-la-hán

  Tên pháp, tăng sai khác.

  Từ kiếp xa nhẫn lại

  Khen bày Pháp Niết-bàn

  Dứt hẳn khổ sống chết

  Ta thường nói như thế

   

 15. Xá-Lợi-Phất phải biết

 16. Ta thấy các Phật tử

  Chí quyết cầu Phật đạo

  Vô lượng nghìn muôn ức

  Đều dùng lòng cung kính

  Đồng đi đến chỗ Phật

  Từng đã theo các Phật

  Nghe nói pháp phương tiện

  Ta liền nghĩ thế này

  Sở dĩ Phật ra đời

  Để vì nói Phật huệ

  Nay chính đã đúng giờ.

   

 17. Xá-Lợi-Phất phải biết!

 18. Người căn chậm trí nhỏ

  Kẻ chấp tướng kiêu mạn

  Chẳng thể tin pháp này

  Nay ta vui vô-úy

  Ở trong hàng Bồ-Tát

  Chính bỏ ngay phương tiện

  Chỉ nói đạo vô thượng.

  Bồ-Tát nghe pháp đó

  Đều đã trừ lưới nghi

  Nghìn hai trăm La-hán

  Cũng đều sẽ thành Phật

  Như nghi thức nói pháp

  Của các Phật ba đời

  Ta nay cũng như vậy

  Nói pháp không phân biệt

  Các đức Phật ra đời

  Lâu xa khó gặp gỡ

  Chính sử hiện ra đời

  Nói pháp này khó hơn

  Vô lượng vô số kiếp

  Nghe pháp này cũng khó,

  Hay nghe được pháp này

  Người đó cũng lại khó

  Thí như hoa linh-thoại

  Tất cả đều ưa mến

  Ít có trong trời, người

  Lâu lâu một lần trổ.

   

 19. Người nghe pháp mừng khen

 20. Nhẫn đến nói một lời

  Thời là đã cúng dường

  Tất cả Phật ba đời

  Người đó rất ít có

  Hơn cả hoa Ưu-đàm.

  Các ông chớ có nghi

  Ta là vua các pháp

  Khắp bảo các đại chúng

  Chỉ dùng đạo nhứt thừa

  Dạy bảo các Bồ-Tát

  Không Thanh-văn đệ tử

   

 21. Xá-Lợi-Phất các ông!

  Thanh-văn và Bồ-Tát

  Phải biết pháp mầu này

  Bí yếu của các Phật

  Bởi đời ác năm trược

  Chỉ tham ưa các dục

  Những chúng sanh như thế

  Trọn không cầu Phật đạo

  Người ác đời sẽ tới

  Nghe Phật nói nhứt thừa

  Mê lầm không tin nhận

  Phá pháp đọa đường dữ

  Người tàm quí trong sạch

  Quyết chí cầu Phật đạo

  Nên vì bọn người ấy

  Rộng khen đạo nhất thừa.

  Xá-Lợi-Phất nên biết

  Pháp các Phật như thế

  Dùng muôn ức phương tiện

  Tùy thời nghi nói pháp

  Người chẳng học tập tu

  Không hiểu được pháp này

  Các ông đã biết rõ

  Phật là thầy trong đời

  Việc phương-tiện tùy nghi

  Không còn lại nghi lầm

  Lòng sinh rất vui mừng

  Tự biết sẽ thành Phật.

 

KINH DIỆU- PHÁP LIÊN- HOA
Quyển Thứ Nhất

--o0o--

 

Một sáng chiếu phương đông, thể diệu toàn bày, chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được, thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bày một đạo nhả hương trời.

NAM-MÔ PHÁP-HOA HỘI-THƯỢNG PHẬT BỔ-TÁT (3 lần)

Thế-Tôn hiện điềm tốt, Di-Lặc nghi tướng lành, Văn-Thù vì chúng rộng phô bày: Phật xưa phóng hào-quang. Ba phen mời đấng Pháp Vương vì nói hương Diệu-Liên.

NAM-MÔ QUÁ-KHỨ NHẬT-NGUYỆT ĐĂNG-MINH PHẬT (3 lần)

 

THÍCH NGHĨA

(1) KINH: Pháp thường, mười phương ba đời các đức Phật đều nói như vậy. Nói đủ là "Khế Kinh" nghĩa là "pháp thường khế hiệp chân lý cùng khế hiệp căn cơ chúng sanh". DIỆU-PHÁP LIÊN-HOA: Pháp mầu khó nghĩ lường, thắng hơn tất cả pháp. Kinh pháp nầy là bật nhất trong kinh pháp khác của Phật nói, dụ như hoa sen, vì hoa sen sánh với hoa khác có 5 điều đặc biệt:
Có hoa là có gương: nhân quả đồng thời.

 1. Mọc trong bùn lầy mà vẫn trong sạch thơm tho.

 2. Cọng hoa từ gốc tách riêng nhưng không chung cành với lá.

 3. Ong và bướm không bu đậu.

 4. Không bị người dùng làm trang điểm (xưa đàn bà Ấn-Độ quen dùng hoa kết thành tràng để đeo đội v.v...)

(2) Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni.

(3) Các điều vọng lầm hay làm lọt mất công đức lành.

(4) Tự mình đã được thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi.

(5) BA CÕI: Cõi dục, cõi sắc, cõi vô-sắc.
(6) Từ quả A-na-hàm trở xuống chưa được giải thoát còn phải học tập nên gọi "HỮU-HỌC".Quả A-la-hán đã được giải thoát, về trong Tiểu-thừa-pháp, thì không còn phải học nữa nên gọi "VÔ-HỌC".

(7) Quả chứng của Phật.

(8) TỒNG TRÌ: Gồm nhiếp các Pháp.

(9) Tài biện luận ưa giảng nói pháp.

(10) Chỗ rốt ráo, trọn vẹn, nên xong hoàn toàn.

(11) Tên của vị vua 33 nước trời Đao-Lợi ở trên đỉnh núi Tu-Di.

(12) Ba thứ tiếng vang dội và 3 thứ rung động của hình sắc.

(13) (16) Các loài thần hầu hạ cõi Đao-Lợi.

(14) Thần phi-thiên: có phước như trời mà đức kém hơn trời.

(15) Chim cánh vàng (kim-sí-điểu)

(17) Thần rắn.

(18) 1) Trời; 2) Người; 3) A-tu-la; 4) Thú; 5) Quỉ; 6) Địa ngục.

(19) Phật là vua pháp (Pháp-vương). Bồ-Tát cũng như con của Phật nên là: Pháp-vương-tử.
(20) Người thọ tam quy ngũ-giới tu tại-gia gần gũi hộ thờ Tam-Bảo nên gọi cận-sự, đàn ông là Nam, đàn bà là nữ, ta quen gọi là "cư-sĩ".
(21) Vô số (một số lớn). Kiếp có: Tiểu-kiếp, trung-kiếp, đại-kiếp.Một tiểu-kiếp có 16.798.000 năm.Một trung-kiếp có 20 tiểu-kiếp.Một đại-kiếp có 4 trung-kiếp: Thành, Trụ, Hoại, Không.

(22) 1) Khổ-đế; 2) Tập-đế; 3) Diệt-đế; 4) Đạo-đế.
(23) 1) Vô-minh- 2) Hành- 3) Thức- 4) Danh sắc- 5) Lục nhập- 6) Xúc- 7) Thọ- 8) Aùi- 9) Thủ- 10) Hữu- 11) Sanh- 12) Lão-tử. Mười hai món này làm nhân duyên lẫn nhau.

(24) Cũng gọi là 6 độ: 1) Bố-thí-độ, 2) Trì-giới-độ, 3) Nhẫn-nhục-độ, 4) Tinh-tấn-độ, 5) Thiền-định-độ, 6) Trí-huệ- độ.
(25) Trí của Phật.
(26) 1) Đông-thắng-thần-châu. 2) Nam-thiệm-bộ-châu (quả địa-cầu), 3) Tây-ngưu-hóa-châu, 4) Bắc-câu-lô-châu.

(27) Thọ-ký:Trao cho lời ghi chắc về sau, bao nhiêu năm cõi nào sẽ thành Phật hiệu là v.v...

(28) Sông Hằng một con sông lớn xứ Ấn-Độ, trong sông và hai bờ có cát rất mịn, trong kinh thường dùng số cát ấy để chỉ một số đông nhiều.
(29) Ông thầy dắt dẫn.
(30) Thanh-văn thừa, Duyên-giác thừa, Phật-thừa.

(31) Phương chước hay phương pháp tiện lợi dễ dàng.
 
 

Sự tích tả

KINH PHÁP HOA

ÔNG NGHIÊM CUNG

Nước Tàu, triều nhà Trần niên hiệu Đại-Kiến năm đầu, ở xứ Dương-Châu có ông Nghiêm-Cung tả kinh Pháp-Hoa để phân phát cho người trì tụng.

Lúc đó có thần ở miếu Cung-Đình-Hồ mách mộng cho khách buôn đem hết của trong miếu đưa sang trao cho ông Cung để chi phí về việc tả kinh.

Lại một hôm ông Cung mang tiền ra phố mua giấy viết lỡ thiếu 3.000 đồng điếu, bỗng thấy từ trong chợ đi ra một người cầm 3.000 đồng điếu trao cho ông Cung mà nói: "Giúp ông mua giấy". Nói xong biến mất.

Rốt đời Tùy, giặc cướp đến Giang-Đô đều dặn nhau không nên phạm đến xóm của ông Nghiêm Pháp-Hoa (Nghiêm-Cung). Nhờ đó mà cả xóm an-lành.

Đến cuối đời Đường, nhà họ Nghiêm vẫn nối nhau tả kinh không thôi.

Vậy thì tả kinh, hay in kinh công đức lớn biết dường nào, không nói đến phước báu tốt đẹp ở nhiều đời sau, mà ngay trong hiện tại cũng không thể lường được, chẳng những là mình khỏi khổ ngay mà ngay mọi người ở gần cũng được nhờ, cả Thần Thánh cũng thường theo hộ trợ như truyện ông Nghiêm-Cung đây vậy.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy