× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa2. Phẩm Phương tiện 2

  Khi ấy đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng:

   

 1. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni


 2. Mang lòng tăng-thượng-mạng

  Cận-sự-nam ngã mạn

  Cận-sự-nữ chẳng tin,

  Hàng bốn chúng như thế

  Số kia có năm nghìn

  Chẳng tự thấy lỗi mình

  Nơi giới có thiếu sót

  Tiếc giữ tội quấy mình

  Trí nhỏ đó đã ra,

  Bọn cám tấm trong chúng

  Oai đức Phật phải đi,

  Gã đó kém phước đức

  Chẳng kham lãnh pháp này,

  Chúng nay không cành lá

  Chỉ có những hột chắc

   

 3. Xá-Lợi-Phất khéo nghe!

 4. Pháp của các Phật được

  Vô lượng sức phương tiện

  Mà vì chúng sanh nói.

  Tâm của chúng sanh nghĩ

  Các món đạo ra làm

  Bao nhiêu những tánh dục

  Nghiệp lành dữ đời trước

  Phật biết hết thế rồi

  Dùng các duyên thí dụ

  Lời lẽ sức phương tiện

  Khiến tất cả vui mừng.

  Hoặc là nói Thế kinh

  Cô khởi cùng Bổn-sự.

  Bổn-sanh, Vị-tằng-hữu

  Cũng nói những nhân duyên

  Thí dụ và Trùng tụng

  Luận nghị cộng chín kinh.

  Căn độn ưa pháp nhỏ.

  Tham chấp nơi sanh tử

  Nơi vô lượng đức Phật

  Chẳng tu đạo sâu mầu

  Bị các khổ não loạn

  Vì đó nói Niết-bàn.

  Ta bày phương tiện đó

  Khiến đều vào huệ Phật,

  Chưa từng nói các ông

  Sẽ được thành Phật đạo

  Sở dĩ chưa từng nói

  Vì giờ nói chưa đến,

  Nay chính là đến giờ

  Quyết định nói Đại-thừa.

   

 5. Chín bộ pháp của ta

 6. Thuận theo chúng sanh nói

  Vào Đại-thừa làm gốc

  Nên mới nói kinh này.

  Có Phật tử tâm tịnh

  Êm dịu cũng căn lợi,

  Nơi vô lượng các Phật

  Mà tu đạo sâu mầu,

  Vì hàng Phật tử này

  Nói kinh Đại-thừa đây.

  Ta ghi cho người đó

  Đời sau thành Phật đạo

  Bởi thâm tâm niệm Phật

  Tu trì tịnh giới vậy

  Hạng này nghe thành Phật

  Rất mừng đầy khắp mình,

  Phật biết tâm của kia.

  Nên vì nói Đại-thừa.

  Thanh-văn hoặc Bồ-Tát,

  Nghe ta nói pháp ra

  Nhẫn đến một bài kệ

  Đều thành Phật không nghi.

   

 7. Trong cõi Phật mười phương

 8. Chỉ có một thừa pháp

  Không hai cũng không ba

  Trừ Phật phương tiện nói

  Chỉ dùng danh tự giả

  Dẫn dắt các chúng sanh

  Vì nói trí huệ Phật.

  Các Phật ra nơi đời

  Chỉ một việc này thực

  Hai thứ chẳng phải chơn.

  Trọn chẳng đem tiểu thừa

  Mà tế độ chúng sanh,

  Phật tự trụ Đại-thừa

  Như pháp của mình được

  Định, huệ, lực trang nghiêm

  Dùng đây độ chúng sanh.

  Tự chứng đạo vô thượng

  Pháp bình-đẳng Đại-thừa

  Nếu dùng tiểu thừa độ

  Nhẫn đến nơi một người

  Thời ta đọa sân tham

  Việc ấy tất không được,

  Nếu người tin về Phật

  Như-Lai chẳng dối gạt

  Cũng không lòng tham ghen

  Dứt ác trong các pháp

  Nên Phật ở mười phương

  Mà riêng không chỗ sợ.

  Ta dùng tướng trang nghiêm

  Aùnh sáng soi trong đời

  Đấng vô lượng chúng trọng

  Vì nói thực tướng ấn

   

 9. Xá-Lợi-Phất! nên biết

 10. Ta vốn lập thệ nguyện

  Muốn cho tất cả chúng

  Bằng như ta không khác,

  Như ta xưa đã nguyện

  Nay đã đầy đủ rồi

  Độ tất cả chúng sanh

  Đều khiến vào Phật đạo

  Nếu ta gặp chúng sanh

  Dùng Phật đạo dạy cả

  Kẻ vô trí rối sai

  Mê lầm không nhận lời.

  Ta rõ chúng sanh đó

  Chưa từng tu cội lành

  Chấp chặt nơi ngũ dục

  Vì si ái sinh khổ,

  Bởi nhân duyên các dục.

  Sanh vào ba đường dữ

  Xoay lăn trong sáu nẻo

  Chịu đủ những khổ độc

  Thân mọn thọï bào thai

  Đời đời tăng trưởng luôn

  Người đức mỏng ít phước

  Các sự khổ bức ngặt

  Vào rừng rậm tà kiến

  Hoặc chấp có, chấp không

  Nương gá các chấp này

  Đầy đủ sáu mươi hai

  Chấp chặt pháp hư vọng

  Bền nhận không bỏ được

  Ngã mạn tự khoe cao

  Dua nịnh lòng không thực

  Trong nghìn muôn ức kiếp

  Chẳng nghe danh tự Phật

  Cũng chẳng nghe chánh pháp

  Người như thế khó độ.

   

 11. Cho nên Xá-Lợi-Phất!

 12. Ta vì bày phương tiện

  Nói các đạo dứt khổ

  Chỉ cho đó Niết-bàn

  Ta dầu nói Niết-bàn

  Cũng chẳng phải thật diệt,

  Các pháp từ bổn lai

  Tướng thường tự vắng lặng

  Phật tử hành đạo rồi

  Đời sau được thành Phật

  Ta có sức phương tiện

  Mở bày khắp ba thừa.

  Tất cả các Thế-Tôn

  Đều nói đạo nhất thừa

  Nay trong đại chúng này

  Đều nên trừ nghi lầm

  Lời Phật nói không khác

  Chỉ một, không hai thừa.

   

 13. Vô số kiếp đã qua

 14. Vô lượng Phật diệt độ

  Trăm nghìn muôn ức Phật

  Số nhiều không lường được.

  Các Thế-Tôn như thế

  Các món duyên thí dụ

  Vô số ức phương tiện

  Diễn nói các pháp tướng,

  Các đức Thế-Tôn đó

  Đều nói pháp nhất thừa

  Độ vô lượng chúng sanh

  Khiến vào nơi Phật đạo

  Lại các đại-Thánh-chúa

  Biết tất cả thế gian

  Trời người loài quần sanh

  Thâm tâm chỗ ưa muốn

  Bèn dùng phương tiện khác

  Giúp bày nghĩa đệ nhất.

   

 15. Nếu có loài chúng sanh

 16. Gặp các Phật quá khứ

  Hoặc nghe pháp bố thí

  Hoặc trì giới nhẫn nhục

  Tinh tấn, thiền, trí thảy

  Các món tu phước huệ,

  Những người như thế đó

  Đều đã thành Phật đạo

  Sau các Phật diệt độ

  Nếu người lòng lành dịu

  Các chúng sanh như thế

  Đều đã thành Phật đạo

   

 17. Các Phật diệt độ rồi

 18. Người cúng dườngxá-lợi

  Dựng muôn ức thứ tháp

  Vàng, bạc và pha-lê

  Xa-cừ cùng mã-não

  Ngọc mai khôi, lưu ly

  Thanh tịnh rộng nghiêm sức,

  Trau giồi nơi các tháp,

  Hoặc có dựng miếu đá

  Chiên-đàn và trầm-thủy

  Gỗ mật cùng gỗ khác

  Gạch ngói bùn đất thảy,

  Hoặc ở trong đồng trống

  Chứa đất thành miếu Phật

  Nhẫn đến đồng tử giỡn

  Nhóm cát thành tháp Phật,

  Những hạng người như thế

  Đều đã thành Phật đạo.

   

 19. Nếu như người vì Phật

 20. Xây dựng các hình-tượng

  Chạm trổ thành các tướng

  Đều đã thành Phật đạo.

  Hoặc dùng bảy báu làm

  Thau, đồng bạch, đồng đỏ

  Chất nhôm cùng chì kẽm

  Sắt, gỗ cùng với bùn

  Hoặc dùng keo, sơn, vải

  Nghiêm sức làm tượng Phật

  Những người như thế đó

  Đều đã thành Phật đạo

  Vẽ vời làm tượng Phật

  Trăm tướng phước trang nghiêm

  Tự làm hoặc bảo người

  Đều đã thành Phật đạo.

  Nhẫn đến đồng tử giỡn

  Hoặc cỏ cây và bút

  Hoặc lấy móng tay mình

  Mà vẽ làm tượng Phật

  Những hạng người như thế

  Lần lần chứa công-đức

  Đầy đủ tâm đại bi

  Đều đã thành Phật đạo

  Chỉ dạy các Bồ-Tát

  Độ thoát vô lượng chúng.

   


Xem dưới dạng văn bản thuần túy