× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa2. Phẩm Phương tiện 1

 •          
  PHẨM "PHƯƠNG TIỆN" (31) THỨ HAI

   


  Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức, vô số các đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dõng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu.

  Xá-Lợi-Phất! Từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như-Lai đã đầy đủ phương tiện, tri kiến và ba-la-mật.

  Xá-Lợi-Phất! Tri kiến của Như-Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô-ngại-lực, vô-sở-úy, thiền-định, giải-thoát tam-muội, đều sâu vào không ngằn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có.

  Xá-Lợi-Phất! Như-Lai hay các món phân biệt, khéo nói các pháp lời lẽ im dịu vui đẹp lòng chúng.

  Xá-Lợi-Phất! Tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tằng hữu, đức Phật thảy đều trọn nên.

   


  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng:

  Các trời cùng người đời

  Tất cả loài chúng sanh

  Không ai hiểu được Phật

  Trí-lực, vô-sở-úy

  Giải thoát các tam-muội

  Các pháp khác của Phật

  Không ai so lường được

  Vốn từ vô số Phật

  Đầy đủ tu các đạo

  Pháp nhiệm mầu rất sâu

  Khó thấy khó rõ được

  Trong vô lượng ức kiếp

  Tu các đạo đó rồi

  Đạo tràng được chứng quả

  Ta đều đã thấy biết

  Quả báo lớn như vậy

  Các món tính tướng nghĩa

  Ta cùng mười phương Phật

  Mới biết được việc đó

   

  Vắng bặt tướng nói năng

  Các loài chúng sinh khác

  Không có ai hiểu được

  Trừ các chúng Bồ-Tát

  Người sức tin bền chặt

  Các hàng đệ tử Phật

  Từng cúng dường các Phật

  Tất cả lậu đã hết

  Trụ thân rốt sau này

  Các hạng người vậy thảy

  Sức họ không kham được,

  Giả sử đầy thế gian

  Đều như Xá-Lợi-Phất

  Cùng suy chung so lường

  Chẳng lường được Phật trí

  Chính sử khắp mười phương

  Đều như Xá-Lợi-Phất

  Và các đệ-tử khác

  Cũng đầy mười phương cõi

  Cùng suy chung so lường

  Cũng lại chẳng biết được.

  Bậc Duyên-giác trí lành

  Vô lậu thân rốt sau

  Cũng đầy mười phương cõi

  Số đông như rừng tre,

  Hạng này chung một lòng

  Trong vô lượng ức kiếp

  Muốn xét Phật thật trí

  Chẳng biết được chút phần.

  Bồ-Tát mới phát tâm

  Cúng dường vô số Phật

  Rõ thấu các nghĩa thú

  Lại hay khéo nói pháp

  Như lúa, mè, tre, lau

  Đông đầy mười phương cõi

  Một lòng dùng trí mầu

  Trải số kiếp hằng sa

  Thảy đều chung suy lường

  Chẳng biết được trí Phật

  Hàng bất-thối Bồ-Tát

  Số đông như hằng sa

  Một lòng chung suy cầu

  Cũng lại chẳng hiểu được.

   

  Pháp nhiệm mầu rất sâu

  Vô lậu khó nghĩ bàn

  Nay ta đã được đủ

  Chỉ ta biết tướng đó

  Mười phương Phật cũng vậy,

  Xá-Lợi-Phất phải biết

  Lời Phật nói không khác

  Với Pháp của Phật nói

  Nên sinh sức tin chắc

  Pháp của Phật lâu sau

  Cần phải nói chân thật

  Bảo các chúng Thanh-văn

  Cùng người cầu Duyên-giác

  Ta khiến cho thoát khổ

  Đến chứng được Niết-bàn

  Phật dùng sức phương tiện

  Dạy cho ba thừa giáo

  Chúng sanh nơi nơi chấp

  Dắt đó khiến ra khỏi.

   


  Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi Niết-bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu?

   

  Lâu mới nói pháp này,

  Tự nói pháp mình chứng

  Lực, vô-úy, tam-muội,

  Thiền-định, giải-thoát thảy

  Đều chẳng nghĩ bàn được.

  Pháp chứng nơi đạo tràng

  Không ai hỏi đến được,

  Ý con khó lường được

  Cũng không ai hay hỏi.

  Không hỏi mà tự nói

  Khen ngợi đạo mình làm

  Các đức Phật chứng được

  Trí huệ rất nhiệm mầu.

  Hàng vô-lậu La-hán

  Cùng người cầu Niết-bàn

  Nay đều sa lưới nghi

  Phật cớ chi nói thế?

  Hạng người cầu Duyên-giác.

  Tỳ-kheo, Tỳkheo-ni,

  Các trời, rồng, quỉ, thần

  Và Càn-thát-bà thảy

  Ngó nhau mang lòng nghi

  Nhìn trông đấng Túc-Tôn,

  Việc đó là thế nào

  Xin Phật vị dạy cho?

  Trong các chúng Thanh-văn

  Phật nói con hạng nhất

  Nay con nơi trí mình

  Nghi lầm không rõ được

  Vì là pháp rốt ráo

  Vì là đạo Phật làm

  Con từ miệng Phật sanh

  Chắp tay nhìn trông chờ

  Xin ban tiếng nhiệm mầu

  Liền vì nói như thực

  Các trời, rồng, thần thảy

  Số đông như hằng sa

  Bồ-Tát cầu thành Phật

  Số nhiều có tám muôn

  Lại những muôn ức nước

  Vua Chuyển-Luân-vương đến

  Đều lòng kính chắp tay

  Muốn nghe đạo đầy đủ.

   


  Lúc ấy, ngài Xá-Lợi-Phất muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng:

  Đấng Pháp-Vương vô thượng

  Xin nói chuyện đừng lo

  Vô lượng chúng hội đây

  Có người hay kính tin.

   


  Khi đó đức Thế-Tôn lại nói kệ rằng:

  Thôi thôi! Chẳng nên nói

  Pháp ta diệu khó nghĩ

  Những kẻ tăng-thượng-mạn

  Nghe ắt không kính tin.

   


  Khi đó ngài Xá-Lợi-Phất, muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

  Đấng vô thượng Lưỡng-túc

  Xin nói pháp đệ nhất

  Con là trưởng tử Phật

  Xin thương phân biệt nói.

  Vô lượng chúng hội đây

  Hay kính tin pháp này

  Đời đời Phật đã từng

  Giáo hóa chúng như thế

  Đều một lòng chắp tay

  Muốn muốn nghe lãnh lời Phật.

  Chúng con nghìn hai trăm

  Cùng hạng cầu Phật nọ

  Nguyện Phật vì chúng này

  Cúi xin phân biệt nói

  Chúng đây nghe pháp ấy

  Thời sanh lòng vui mừng.

   


  Ngài Xá-Lợi-Phất bạch rằng : "Vâng thưa Thế-Tôn con nguyện ưa muốn nghe".


  Pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Các đức Phật Thế-Tôn, chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời.

  Xá-Lợi-Phất! Sao nói rằng các đức Phật Thế-Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra đời? Các đức Phật Thế-Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời; vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng-sanh mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời; vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời.

  Xá-Lợi-Phất! Đó là các đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời".

   


  Xá-Lợi-Phất! Đức Như-Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác.

  Xá-Lợi-Phất! Pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương cũng như thế.

  Xá-Lợi-Phất! Thuở quá khứ các đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng "nhứt-thiết chủng-trí."

  Xá-Lợi-Phất! Thuở vị lai, các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng "nhứt-thiết chủng-trí".

  Xá-Lợi-Phất! Hiện tại nay, trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế-Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh. Các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân-duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng "nhứt-thiết chủng-trí".

  Xá-Lợi-Phất ! Các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ-Tát, vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy.

  Xá-Lợi-Phất ! Nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bản tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp.

  Xá-Lợi-Phất ! Như thế đều vì để chứng được một Phật thừa "nhứt-thiết chủng-trí."

   


  Xá-Lợi-Phất! Các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trược, nghĩa là: Kiếp trược, phiền-não- trược, chúng-sinh-trược, kiến-trược, mệnh-trược. Như thế, Xá-Lợi-Phất, lúc kiếp loạn trược chúng sinh nhơ nặng, bỏn sẻn, tham lam, ghét ganh, trọn nên các căn chẳng lành, cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba.

   


  Lại-nữa, Xá-Lợi-Phất! Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đó tự cho mình đã được A-la-hán, là thân rốt sau rốt ráo Niết-bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng-thượng-mạn. Vì sao? nếu có Tỳ-kheo thực chứng quả A-la-hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế, người hay thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa rất khó có được, nếu gặp đức Phật khác, ở trong pháp này bèn được hiểu rõ.

  Xá-Lợi-Phất! Các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Lời các đức Phật Như-Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi.

  1. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn từ chánh định an lành mà dậy, bảo ngài Xá-Lợi-Phất: "Trí-huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng Thanh-văn cùng Tích-chi-Phật đều không biết được. Vì sao?

  2. Thôi Xá-Lợi-Phất! Chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp: tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy.

  3. Đấng Thế-Hùng khó lường

  4. Pháp đó không chỉ được

  5. Lại bảo Xá-Lợi-Phất

  6. Khi đó trong đại chúng có hàng Thanh-văn lậu tận A-la-hán, ngài A-Nhã Kiều-Trần-Như v.v... một nghìn hai trăm người và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam cùng cận-sự-nữ, hạng người phát tâm Thanh-văn, Duyên-giác đều nghĩ rằng : "Hôm nay đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này : "Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng Thanh-văn cùng Duyên-giác không thể đến được."

  7. Lúc ấy, ngài Xá-Lợi-Phất biết lòng nghi của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: ?Thưa Thế-Tôn! Nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương-tiện thứ nhất nhiệm mầu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó, hôm nay bốn chúng thảy đều có lòng nghi. Cúi xin đức Thế-Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà đức Thế-Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm mầu rất sâu khó hiểu? Khi đó ngài Xá-Lợi-Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

  8. Đấng Huệ-Nhật Đại-thánh

  9. Khi đó đức Phật bảo ngài Xá-Lợi-Phất: Thôi thôi! Chẳng nên nói nữa, nếu nói việc đó tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi-ngờ."

  10. Ngài Xá-Lợi-Phất lại bạch Phật rằng: "Thưa Thế-Tôn! Cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức a-tăng-kỳ chúng-sinh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin".

  11. Đức Phật lại ngăn Xá-Lợi-Phất : "Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời, trời, người, A-tu-la đều sẽ nghi sợ, Tỳ-kheo tăng-thượng-mạn sẽ phải sa vào hầm lớn."

  12. Lúc ấy ngài Xá-Lợi-Phất bạch Phật rằng : "Thưa Thế-Tôn ! Cúi xin Phật nói , cúi xin Phật nói. Nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức. Đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích.

  13. Bấy giờ, đức Thế-Tôn bảo ngài Xá-Lợi-Phất : "Ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh đâu được chẳng nói. Ông nay lóng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải-nói."

  14. Khi đức Phật nói lời đó, trong hội có các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, cả thẩy năm nghìn người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng cùng tăng-thượng-mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà đã cho chứng, có lỗi dường ấy, cho nên không ở lại. Đức Thế-Tôn yên lặng không ngăn cản. 

  15. Bấy giờ, Đức Phật bảo ngài Xá-Lợi-Phất : "Trong chúng ta đây không còn cành lá, rặt có hạt chắc. Xá-Lợi-Phất! Những gã tăng-thượng-mạn như vậy lui về cũng là tốt. Ông nay nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói."

  16. Đức Phật bảo ngài Xá-Lợi-Phất : "Pháp mầu như thế, các đức Phật Như-Lai đến khi đúng thời mới nói, đó như hoa linh- thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá-Lợi-Phất! Các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng.

  17. Xá-Lợi-Phất! Các đức Phật theo thời nghi nói pháp y -thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp.

  18. Đức Phật bảo Xá-Lợi-Phất : "Các đức Phật Như-Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, những điều làm ra thường vì một việc : chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi"

  19.  (không thấy đoạn số 19 trong kinh)

  20. Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa hà huống có ba!

  21. Xá-Lợi-Phất! Nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng Duyên-giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như-Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải Duyên-giác.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy