× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa21. Phẩm Như Lai thần-lực

QUYỂN THỨ SÁU

 

PHẨM "NHƯ-LAI THẦN-LỰC" 
THỨ HAI MƯƠI MỐT

 1. Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ-Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, đều ở trước đức Phật một lòng chấp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng : "Thế Tôn! Sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của đức Thế-Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này.Vì sao? Chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép mà cúng dường đó".

 2. Lúc đó, Thế-Tôn ở trước ngài Văn-Thù Sư-Lợi v.v.. vô lượng trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ-Tát cửu trụ ở cõi Ta-bà và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-ba-di, trời, rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v.. trước tất cảc chúng, hiện sức thần thông lớn: bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời Phạm-thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thảy đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưới cây báu cũng lại như thế: Bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng.


 3. Lúc đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật và các đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm như vậy sau mới hoàn nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắng cùng chung khảy móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động, chúng sanh trong đó: Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn, phi-nhơn v.v.. nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi Ta-bà này vô lượng cô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư-tử dưới những cây báu và thấy đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cùng đức Đa-Bảo Như-Lai, ngồi trên tòa sư-tử trong tháp báu.

   

  Lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ-Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có.

   

  Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: "Cách đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới có nước tên Ta-bà trong đó có Phật hiệu Thích-Ca Mâu-Ni hiện nay vì các đại Bồ-Tát nói kinh Đại-thừa tên "Diệu-Pháp Liên-Hoa" là pháp giáo hóa Bồ-Tát được chư Phật hộ niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật".

   

  Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi, chấp tay xoay về cõi Ta-bà nói thế này: "Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật". Dùng các món các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, đều đồng vói rải vào cõi Ta-bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báu trùm khắp trên đức Phật ở trong đâî Bấy giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật.

   

 4. ( không thấy đoạn có số thứ tự này)

 5. Khi đó, Phật bảo đại chúng bậc thượng hạnh Bồ-Tát thảy: "Thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất-khả tư-nghì như thế; nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô sô kiếp, vì để chúc luỹ mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được.


 6. Tóm lại đó, tất cả pháp của Như-Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như-Lai, tất cả tạng bí yếu của Như-Lai, tất cả việc rất sâu của Như-Lai, đều tuyên bài rõ nói trong kinh này, cho nên các ông sau khi Như-Lai diệt độ, phải một lòng thọ trì, đọc tụng giải nói, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành.

   

  Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặ dưới cây, hoặc Tăng phường, hoặc nhà bạch y (7) hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường.

   

  Vì sao? Phải biết chỗ đó, chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà được vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, các đức Phật ở đây mà nhập Niết-bàn.

   

  Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghiã trên mà nói kệ rằng:

   

 7. Các Phật, đấng cứu thế

  Trụ trong thần thông lớn

  Vì vui đẹp chúng sanh

  Hiện vô lượng thần lực:

  Tướng lưỡi đến Phạm-thiên

  Thân phóng vô số quang

  Vì người cầu Phật đạo

  Hiện việc ít có này.

  Tiếng tằng hắng của Phật

  Cùng tiếng khảy móng tay

  Khắp vang mười phương cõi

  Đất đều sáu món động.

  Sau khi Phật diệt độ

  Người trì được kinh này

  Các Phật đều vui mừng

  Hiện vô lượng thần lực.

  Vì chúc luỹ kinh này

  Khen ngợi người thọ trì

  Ở trong vô lượng kiếp

  Vẫn còn chẳng hết được.

  Công đức của người đó

  Vô biên vô cùng tận

  Như mười phương hư không

  Chẳng thể được ngằn mé.

  Người trì được kinh này

  Thời là đã thấy Ta

  Cũng thấy Phật Đa-Bảo

  Và các Phật phân thân.

  Lại thấy ta ngày nay

  Giáo hóa các Bồ-Tát

  Người trì được kinh này

  Khiến ta và phân thân

  Phật Đa-Bảo diệt độ

  Tất cả đều vui mừng.

  Mười phương Phật hiện tại

  Cùng quá khứ vị lai

  Cũng thấy cũng cúng dường

  Cũng khiến đặng vui mừng.

  Các Phật ngồi đạo tràng

  Pháp bí yếu đã được.

  Người trì đọc kinh này

  Chẳng lâu cũng sẽ được

  Người trì được kinh này

  Nơi nghĩa của các pháp

  Danh tự và lời lẽ

  Ưa nói không cùng tận.

  Như gió trong hư không

  Tất cả không chướng ngại.

  Sau khi Như-Lai diệt

  Biết kinh của Phật nói

  Nhân duyên và thứ đệ

  Theo nghĩa nói như thật.

  Như ánh sáng nhậït nguyệt

  Hay trừ các tối tăm

  Người đó đi trong đời

  Hay dứt tối chúng sanh

  Dạy vô lượng Bồ-Tát

  Rốt ráo trụ nhứt thừa.

  Cho nên người có trí

  Nghe công đức lợi này

  Sau khi ta diệt độ

  Nên thọ trì kinh này

  Người đó ở Phật đạo

  Quyết định không có nghi.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy