× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa20. Phẩm Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát

QUYỂN THỨ SÁU


PHẨM "PHÁP-SƯ CÔNG-ĐỨC"

 THỨ MƯỜI CHÍN

 1. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Thường-Tinh-Tấn đại Bồ-Tát rằng: Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh Pháp-Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được tám trăm công đức nơi mắt, một nghìn hai trăm công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một nghìn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức nơi thân, một nghìn hai trăm công đức nơi ý, dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh.

 2. Thiện-nam-tử và thiện-nữ-nhơn đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy khắp cõi tam-thiên đại-thiên, trong ngoài có những núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A-tỳ, trên đến cõi trời Hữu-Đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra thảy đều thấy biết. Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 3. Nếu người ở trong chúng

 4. Dùng tâm không sợ sệt

  Nói kinh Pháp-Hoa này

  Ông nghe công đức đó

  Người đó được tám trăm

  Công đức thù thắng nhãn

  Do dùng đây trang nghiêm

  Mắt kia rất thanh tịnh.

  Mắt thịt cha mẹ sanh

  Thấy cả cõi tam thiên

  Trong ngoài núi Di-lâu

  Núi Tu-di, Thiết-vi

  Và các núi rừng khác

  Biển lớn nước sông ngòi

  Dưới đến ngục A-tỳ

  Trên đến trời Hữu-Đảnh

  Chúng sanh ở trong đó

  Tất cả đều thấy rõ

  Dầu chưa được thiên nhãn

  Sức nhục nhãn như thế.

   

 5. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có người thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, được một nghìn hai trăm nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa-ngục vô gián, trên đến trời Hữu-Đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng. Tiếng voi, tiếng ngựa,tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc; tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng-tử, tiếng đồng-nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng Dạ xoa, tiếng Càn thát bà, tiếng A tu la, tiếng Ca lâu la, tiếng Khẩn na la, tiếng Ma hầu na dà, tiếng lưả, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa-ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng Tỳ-kheo, tiếng Tỳ-kheo-ni, tiếng Thanh-văn, tiếng Bích-chi-Phật, tiếng Bồ-Tát, tiếng Phật.

 6. Nói tóm đó, trong cõi tam-thiên đại-thiên, tất cã trong ngoài các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh thảy đều nghe biết, phân biệt các tiếng tăm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn.

  Lúc đó, đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 7. Tai cha mẹ sanh ra

 8. Trong sạch không đục nhơ

  Dù tai này thường nghe

  Cả tiếng cõi tam thiên

  Tiếng voi, ngựa, trâu, xe

  Tiếng chung linh loa cổ

  Tiếng cầm, sắc, không hầu

  Tiếng ống tiêu, ống dịch

  Tiếng ca hay thanh tịnh

  Nghe đó mà chẳng ham.

  Tiếng vô số giống người

  Nghe đều hiểu rõ được

  Lại nghe tiếng các trời

  Tiếng ca rất nhiệm mầu

  Và nghe tiếng trai, gái,

  Tiếng đồng-tử, đồng-nữ

  Trong núi sông hang hiểm

  Tiếng Ca-lăng-tần-dà

  Cộng-mạng các chim thảy

  Đều nghe tiếng của nó.

  Địa ngục các đau đớn

  Các thứ tiếng độc khổ

  Ngạ quỷ đói khát bức

  Tiếng tìm cầu uống ăn

  Các hàng A-tu-la

  Ở nơi bên biển lớn

  Lúc cùng nhau nói năng

  Vang ra tiếng tăm lớn

  Như thế người nói pháp

  An trụ ở trong đây

  Xa nghe các tiếng đó

  Mà chẳng hư nhĩ căn

  Trong cõi nước mười phương

  Cầm thú kêu hô nhau

  Người nói kinh Pháp-Hoa

  Ở đây đều nghe đó

  Trên các trời Phạm-Thế

  Quang-Âm cùng Biến-Tịnh

  Nhẫn đến trời Hữu-Đảnh

  Tiếng tăm của kia nói

  Pháp-sư ở nơi đây

  Thảy đều được nghe đó.

  Tất cả chúng Tỳ-kheo

  Và các Tỳ-kheo-ni

  Hoặc đọc tụng kinh điển,

  Hoặc vì người khác nói

  Pháp-sư ở nơi đây

  Thảy đều được nghe đó.

  Lại có các Bồ-Tát

  Đọc tụng nơi kinh pháp

  Hoặc vì người khác nói

  Soạn tập giải nghĩa kinh

  Các tiếng tăm như thế

  Thảy đều được nghe đó.

  Các Phật đấng Đại-Thánh

  Giáo hóa hàng chúng sanh

  Ở trong các đại hội

  Diễn nói pháp nhiệm mầu

  Người trì Pháp-Hoa nầy

  Thảy đều được nghe đó.

  Cõi tam-thiên đại-thiên

  Các tiếng tăm trong ngoài

  Dưới đến ngục A-tỳ (3)

  Trên đến trời Hữu-Đảnh (4)

  Đều nghe tiếng tăm kia

  Mà chẳng hư nhĩ căn

  Vì tai kia sáng lẹ

  Đều hay phân biệt biết

  Người trì kinh Pháp-Hoa

  Dầu chưa được thiên nhĩ

  Chỉ dùng tai sanh ra

  Công đức đã như thế.

   

 9. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiệân-nam-tử, thiện-nữ-nhơn, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên tám trăm tỷ công đức, dùng tỹ căn thanh tịnh đó, ngửi khắp cõi tam-thiên đại-thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi : Mùi hoa tu-mạn-na, mùi hoa xa-đề, mùi hoa mạt-lợi, mùi hoa chiêm-bặc, mùi hoa ba-la-la, mùi hoa sen đỏ, mùi hoa sen xanh, mùi hoa sen trắng, mùi cây có hoa, mùi cây có trái, mùi chiên-đàn, mùi trầm-thủy, mùi đa-ma-la-bạt, mùi đa-da-la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt.

 10. Và lại rõ biết mùi chúng sanh : Mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu v.v.. mùi trai, mùi gái, mùi đồng-nữ và mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần, hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, thảy đều được ngữi rõ biết chẳng nhầm.

  Người trì kinh này dầu ở nơi đây cũng ngửi mùi trên các cõi trời : Mùi cây ba- lợi-chất-đa-la, cây câu-bệ-đa-la, cùng mùi hoa mạn-đà-la, hoa đại-mạn-đa-la, hoa mạn-thù-sa, hoa đại-mạn-thù-sa, mùi gỗ chiên-đàn, trầm-thuỷ các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp. Các thứ hương trời như thế hòa hợp thoảng ra mùi thơm đều ngửi biết.

  Lại ngửi mùi nơi thân của các vị trời : Mùi của Thích-Đề-Hoàn-Nhơn lúc ở trên thắng điện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên Diệu-Pháp-Đường vì các vị trời Đao-Lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân xác của các vị trời nam nữ khác, thảy đều xa ngửi biết. Xoay vần như thế nhẫn đến trời Phạm-Thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời Hữu-Đảnh cũng đều ngửi biết.

  Và ngửi mùi hương của các vị trời đốt và mùi Thanh-văn, mùi Bích-chi-Phật, mùi Bồ-Tát, mùi nơi thân các đức Phật, cũng đều xa ngửi biết chỗ ở của đó. Dầu ngửi biết hương ấy, nhưng nơi tỹ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt vì người khác nói, nghi nhớ không nhầm.

  Lúc đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 11. Người đó mũi thanh tịnh

 12. Ở trong thế giới này

  Hoặc vật thơm hoặc hôi

  Các thứ đều ngửi biết.

  Tu-mạn-na, xa-đề

  Đa-ma-la, chiên-đàn

  Trầm-thủy và mùi quế

  Mùi các thứ hoa trái

  Và mùi các chúng sanh :

  Mùi nam-tử, nữ-nhơn

  Người nói pháp ở xa

  Ngửi mùi biết chỗ nào.

  Đại-Thế Chuyển-luân-vương

  Tiểu-chuyển-luân và con

  Bầy tôi, các cung nhân

  Ngửi mùi biết chỗ nào.

  Trân bảo đeo nơi thân

  Cùng tạng báu trong đất

  Bảo-nữ của Luân-vương

  Ngửi hương biết chỗ nào.

  Mọi người đồ nghiêm thân

  Y phục và chuỗi ngọc

  Các thứ hương xoa thân

  Ngửi mùi biết thân kia.

  Các trời hoặc đi, ngồi

  Dạo chơi và thần biến

  Người trì Pháp-Hoa này

  Ngửi mùi đều biết được.

  Các cây hoa trái hột

  Và mùi thơm dầu tô

  Người trì kinh ở đây

  Đều biết ở chỗ nào.

  Các núi, chỗ sâu hiểm

  Cây chiên-đàn nở hoa

  Chúng sanh ở trong đó

  Ngửi mùi đều biết được.

  Núi Thiết-vi, biển lớn

  Các chúng sanh trong đất

  Người trì kinh ngửi mùi

  Đều biết đó ở đâu

  Trai gái A-tu-la

  Và quyến thuộc của chúng

  Lúc đánh cãi, dạo chơi

  Ngửi hương đều biết được.

  Đồng trống, chỗ hiểm trở

  Sư tử, voi, hùm, sói

  Bò rừng, trâu nước thảy

  Ngửi hương biết chỗ ở.

  Nếu có người nghén chửa

  Chưa rõ trai hay gái

  Không căn và phi nhơn

  Ngửi mùi đều biết được.

  Do vì sức ngửi mùi

  Biết người mới nghén chửa

  Thành tựu hay chẳng thành

  An vui đẻ con phước

  Do vì sức ngửi mùi

  Biết tâm niệm trai, gái

  Lòng nhiễm dục ngu, hờn

  Cũng biết người tu hành

  Các phục tàng trong đất

  Vàng, bạc, các trân bảo

  Đồ đồng chỗ đựng chứa

  Nghe nói đều biết được

  Các thứ chuỗi ngọc báu

  Không ai biết giá mấy

  Ngửi mùi biết mắc rẻ

  Chỗ sản xuất ở đâu.

  Các thứ hoa trên trời

  Mạn-đà, mạn-thù-sa

  Cây Ba-lợi-chất-đa

  Ngửi mùi đều biết được.

  Các cung điện trên trời

  Thượng, trung, hạ sai khác

  Các hoa báu trang nghiêm

  Ngửi hương đều biết được.

  Thắng điện vườn rừng trời

  Các nhà Diệu-Pháp-Đường

  Ở trong đó vui chơi

  Ngửi mùi đều biết được.

  Các trời hoặc nghe pháp

  Hoặc lúc hưởng ngũ dục

  Lại, qua, đi, ngồi, nằm

  Ngửi mùi đều biết được.

  Thiên nữ mặc y phục

  Hoa hương tốt trang nghiêm

  Lúc quanh khắp dạo chơi

  Ngửi mùi đều biết được.

  Lần lượt lên như thế

  Nhẫn đến trời Phạm-Thế

  Nhập thiền cùng xuất thiền

  Ngửi mùi đều biết được.

  Trời Quang-Aââm, Biến-Tịnh (5)

  Nhẫn đến nơi Hữu-Đảnh

  Mới sanh và lui chết

  Ngửi hương đều biết được.

  Các hàng Ty-kheo chúng

  Nơi pháp thường tinh tấn

  Hoặc ngồi hoặc kinh hành

  Và đọc tụng kinh điển

  Hoặc ở dưới rừng cây

  Chuyên ròng mà ngồi thiền

  Người trì kinh ngửi mùi

  Đều biết ở tại đâu.

  Bồ-Tát chí bền chắc

  Ngồi thiền hoặc đọc tụng

  Hoặc vì người nói pháp

  Ngửi mùi đều biết được.

  Nơi nơi chỗ Thế-Tôn

  Được mọi người cung kính

  Thương chúng mà nói pháp

  Ngửi mùi đều biết được.

  Chúng sanh ở trước Phật

  Nghe kinh đều mừng vui

  Đúng pháp mà tu hành

  Ngửi mùi đều biết được.

  Dầu chưa được vô lậu

  Pháp-sanh-tỹ Bồ-Tát

  Mà người trì kinh đây

  Trước được tướng mũi nàî

   

 13. Lại nữa Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiện-nam-tử, cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, được một nghìn hai trăm thiệt công đức.

 14. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở và các vật đắng chát, ở trên lưỡi của người đó, đều biến thành vị ngon như vị cam-lồ trên trời không món nào là chẳng ngon.
  Nếu được thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp có chỗ diễn ra tiếng sâu mầu có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích.
  Lại các vị thiên-tử, thiên-nữ, các trời Thích, Phạm, nghe tiếng tăm thâm diệu này diễn nói ngôn luân thứ đệ, thảy đều đến nghe. Và các hàng Long, Long- nữ, Da-xoa, Da-xoa nữ, Càn-thát-bà, Càn-thát-ba nữ, A-tu-la, A-tu-la nữ, Ca-lầu-la, Ca-lầu-la nữ, Khẩn-na-la, Khẩn-na-la nữ, Ma-hầu-la-dà, Ma-hầu-la-da nữ, vì để nghe pháp mà đều gần gũi cung kính cúng dường.
  Và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-ba-di, Quốc-vương, Vương-tử, quần thần, quyến thuộc, tiểu Chuyển-luân-vương, đại Chuyển-luân-vương, bảy báu, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện đồng đến nghe pháp.
  Vì vị Bồ-Tát này khéo nói pháp, nên hàng Ba-la-môn, cư-sĩ, nhân dân trong nước trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các Thanh-văn, Bích-chi-Phật, Bồ-Tát các đức Phật thường ưa thấy người đó, người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phiá đó nói pháp, người đó đều hay thọ trì tất cả Phật Pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu mầu.

  Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

 15. Người đó lưỡi thanh tịnh

 16. Trọn không thọ vị xấu

  Người đó ăn uống chi

  Đều biến thành cam-lồ.

  Dùng tiếng hay thâm tịnh

  Ở trong chúng nói pháp

  Đem các nhân duyên dụ

  Dẫn dắt lòng chúng sanh

  Người nghe đều vui mừng

  Bày đồ cúng dường tốt.

  Các trời, rồng, Dạ-xoa

  Cùng A-tu-la thảy

  Đều dùng lòng cung kính

  Mà đồng đến nghe pháp

  Người nói kinh pháp đó

  Nếu muốn dùng tiếng mầu

  Khắp cùng cõi Tam-thiên

  Tuỳ ý liền được đến.

  Đại, Tiểu Chuyển-luân-vương

  Và nghìn con quyến thuộc

  Chấp tay lòng cung kính

  Thường đến nghe thọ pháp,

  Các trời, rồng, Dạ-xoa

  La-sát, Tỳ-xá-xà

  Cũng dùng lòng vui mừng

  Thường ưa đến cúng dường,

  Phạm-thiên-vương, Ma-vương,

  Tự-tại, Đại-tự-tại

  Các chúng trời như thế

  Thường đến chỗ người đó.

  Các Phật cùng đệ tử

  Nghe người nói tiếng pháp

  Thương nhớ giữ gìn cho

  Hoặc lúc vì hiện thân.

   

 17. Lại nữa, Thường-Tinh-Tấn! Nếu có thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép được tám trăm thân công đức, được thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sanh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sanh trong cõi tam-thiên đại-thiên, lúc sanh lúc chết, trên dưới, tốt xấu, sanh chỗ lành, chỗ dữ v.v.. đều hiện rõ trong đó.

 18. Và núi Thiết-vi, núi Đại-thiết-vi, núi Di-lâu, núi Đại-di-lâu..v.v.. các núi cùng chúng sanh ở trong đó đều hiện rõ trong thân, dưới đến địa ngục A-tỳ, trên đến trời Hữu-Đảnh cảnh vật cùng chúng sanh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh- văn, Duyên-giác, Bồ-Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân.

  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng.

 19. Nếu người trì Pháp-Hoa

 20. Thân thể rất thanh tịnh

  Như lưu ly sạch kia

  Chúng sanh đều ưa thấy.

  Lại như gương sáng sạch

  Đều thấy các sắc tượng

  Bồ-Tát nơi tịnh thân

  Thấy cả vật trong đời

  Chỉ riêng mình thấy rõ

  Người khác không thấy được,

  Trong cõi nước tam-thiên

  Tất cả các chúng sanh

  Trời, người, A-tu-la

  Địa-ngục, quỷ, súc-sanh

  Các sắc tượng như thế

  Đều hiện rõ trong thân.

  Cung điện của các trời

  Nhẫn đến trời Hữu-Đảnh

  Núi Thiết-vi, Di-lâu

  Núi Ma-ha Di-lâu

  Các biển nước lớn thảy

  Đều hiện ở trong thân.

  Các Phật cùng Thanh-văn

  Phật tử Bồ-Tát thảy

  Hoặc riêng, hoặc tại chúng

  Nói pháp thảy đều hiện.

  Dầu chưa được diệu thân

  Pháp tánh sạch các lậu

  Dùng thân thanh tịnh thường

  Tất cả hiện trong đó.

   

 21. Lại nữa Thường-Tinh-Tấn! Sau khi Đức Như-Lai diệt độ, nếu có người thiện-nam-tử cùng thiện-nữ-nhơn thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời được một nghìn hai trăm ý công đức.

 22. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhẫn đến nghe một kệ, một câu, suốt thấu vô lượng, vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu, một kệ đến một tháng, bốn tháng nhẫn đến một năm. Các pháp nói ra tùy nghĩa thú kia đều thật tướng chẳng trái nhau.

  Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống v.v. .. đều thuận chánh pháp. Sáu đường chúng sanh trong cõi tam-thiên đại-thiên, lòng nghĩ, tưởng, lòng động tác, lòng hý luận, thảy đều biết đó.

  Dầu chưa được trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi thời đều là Phật pháp cả, không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói.

  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghiã trên mà nói kệ rằng:

 23. Ý người đó thanh tịnh

  Sáng lanh không đục nhơ

  Dùng ý căn tốt đó

  Biết pháp : Thượng, trung, hạ

  Nhẫn đến nghe một kệ

  Thông đạt vô lượng nghĩa

  Thứ đệ nói đúng pháp

  Tháng, bốn tháng, đến năm.

  Trong ngoài của cõi này

  Tất cả các chúng sanh

  Hoặc trời rồng và người

  Dạ-xoa, quỉ, thần thảy

  Kia ở trong sáu đường

  Nghĩ tưởng bao nhiêu đều

  Phước báo trì Pháp-Hoa

  Đồng thời thảy đều biết.

  Vô số Phật mười phương

  Trăm phước tướng trang nghiêm

  Vì chúng sanh nói pháp

  Đều nghe hay thọ trì.

  Suy gẫm vô lượng nghĩa

  Nói pháp cũng vô lượng

  Sau trước chẳng quên lộn

  Bởi thọ trì Pháp-Hoa

  Trọn biết các pháp tướng

  Theo nghĩa rõ thứ đệ.

  Suốt danh tự ngữ ngôn

  Như chỗ biết diễn nói.

  Người đó có nói ra

  Là pháp của Phật trước

  Vì diễn nói pháp này

  Ở trong chúng không sợ.

  Người trì kinh Pháp-Hoa

  Ý căn tịnh như thế

  Dầu chưa được vô lậu

  Trước có tướng dường ấy.

  Người đó trì kinh này

  An trụ bậc hy hữu

  Được tất cả chúng sanh

  Vui mừng mà mến kính.

  Hay dùng nghìn muôn ức

  Lời lẽ rất hay khéo

  Phân biệt mà nói pháp

  Bởi trì kinh Pháp-Hoa.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy