× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa1. Phẩm Tựa (2)

Khi đó, ngài Di-Lặc muốn nói lại nghĩa trên, dùng kệ hỏi rằng:

 

 • Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

 • Đức Đạo-Sư cớ chi

  Lông trắng giữa chặn mày

  Phóng ánh sáng khắp soi?

  Trời mưa hoa Mạn-đà

  Cùng hoa Mạn-thù-Sa,

  Gió thơm mùi chiên đàn

  Vui đẹp lòng đại chúng

  Vì nhân duyên như vậy

  Cõi đất đều nghiêm tịnh

  Mà trong thế giới này

  Sáu điệu vang động lên

  Bấy giờ bốn bộ chúng

  Thảy đều rất vui mừng

  Thân cùng ý thơ thới

  Được việc chưa từng có.
   

 • Ánh sáng giữa chặn mày

 • Soi suốt thẳng phương Đông

  Một muôn tám nghìn cõi

  Đều ánh như sắc vàng.

  Từ địa ngục A-tỳ

  Trên đến trời Hữu-Đảnh

  Trong các thế giới đó

  Cả sáu đạo chúng sanh

  Sống chết của kia đến

  Nghiệp duyên lành cùng dữ

  Thọ báo có tốt xấu

  Tại đây đều thấy rõ.
   

 • Lại thấy các đức Phật

 • Đấng Thánh-Chúa sư-tử

  Diễn nói các kinh điển

  Nhiệm mầu bậc thứ nhất.

  Tiếng của Ngài thanh-tịnh

  Giọng nói ra êm dịu

  Dạy bảo các Bồ-Tát

  Vô-số ức muôn người

  Tiếng Phạm-âm thâm diệu

  Khiến người đều ưa nghe.

  Các Phật ở cõi mình

  Mà giảng nói chánh pháp

  Dùng nhiều món nhân duyên

  Cùng vô lượng tỉ dụ

  Để soi rõ Phật Pháp

  Mà khai ngộ chúng sanh.

  Nếu có người bị khổ

  Nhàm lìa già, bệnh, chết,

  Phật vì nói Niết-bàn

  Để dứt các ngằn khổ

  Nếu là người có phước

  Đã từng cúng dường Phật

  Chí cầu pháp thù thắng

  Vì nói hạnh Duyên-giác

  Nếu lại có Phật tử

  Tu-tập các công hạnh

  Để cầu tuệ vô thượng

  Phật vì nói tịnh đạo.
   

 • Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

 • Tôi ở tại nơi đây

  Thấy nghe dường ấy đó

  Và nghìn ức việc khác

  Thấy rất nhiều như thế

  Nay sẽ lược nói ra:
   

 • Tôi thấy ở cõi kia

 • Có hằng sa Bồ-Tát

  Dùng các món nhân duyên

  Mà cầu chứng Phật đạo.

  Hoặc có vị bố-thí

  Vàng, bạc, ngọc, san-hô,

  Chơn châu, ngọc như-ý,

  Ngọc xa-cừ mã-não,

  Kim-cương các trân-bửu

  Cùng tôi tớ, xe cộ

  Kiệu, cán chưng châu báu

  Vui vẻ đem bố thí

  Hồi hướng về Phật đạo

  Nguyện được chứng thừa ấy

  Bậïc nhất của ba cõi

  Các Phật hằng khen ngợi.

  Hoặc có vị Bồ-Tát

  Xe tứ mã xe báu

  Bao lơn che tàn đẹp

  Trau tria dùng bố thí.

  Lại thấy có Bồ-Tát

  Bố thí cả vợ con

  Thân thịt cùng tay chân

  Để cầu vô thượng đạo.

  Lại thấy có Bồ-Tát

  Đầu, mắt và thân thể

  Đều ưa vui thí cho

  Để cầu trí tuệ Phật
   

 • Ngài Văn-Thù Sư Lợi!

 • Ta thấy các Quốc-vương

  Qua đến chỗ của Phật

  Thưa hỏi đạo vô thượng

  Bèn bỏ nước vui vẻ

  Cung điện cả thần thiếp

  Cạo sạch râu lẫn tóc

  Mà mặc y pháp phục.

  Hoặc lại thấy Bồ-Tát

  Mà hiện làm Tỳ-kheo

  Một mình ở vắng vẻ

  Ưa vui tụng kinh điển

  Cũng thấy có Bồ-Tát

  Dõng mãnh và tinh tấn

  Vào ở nơi thâm sơn

  Suy xét mối Phật đạo

  Và thấy bậc ly dục

  Thường ở chỗ không nhàn

  Sâu tu các thiền định

  Được năm món thần thông

  Và thấy vị Bồ-Tát

  Chắp tay trụ thiền định

  Dùng ngàn muôn bài kệ

  Khen ngợi các Pháp-vương

  Lại thấy có Bồ-Tát

  Trí sâu chí bền chắc

  Hay hỏi các đức Phật

  Nghe rồi đều thọï trì.

  Lại thấy hàng Phật tử

  Định huệ trọn đầy đủ

  Dùng vô lượng tỉ dụ

  Vì chúng mà giảng pháp

  Vui ưa nói các pháp

  Dạy bảo các Bồ-Tát

  Phá dẹp chúng binh ma

  Mà đánh rền trống pháp

  Cùng thấy vị Bồ-Tát

  Vắng bặt yên lặng ngồi

  Trời, rồng đều cung-kính

  Chẳng lấy đó làm mừng,

  Và thấy có Bồ-Tát

  Ở rừng phóng hào quang

  Cứu khổ chốn địa ngục

  Khiến đều vào Phật đạo.

  Lại thấy hàng Phật tử

  Chưa từng có ngủ nghỉ

  Kinh hành ở trong rừng

  Siêng năng cầu Phật đạo

  Cũng thấy đủ giới đức

  Uy nghi không thiếu sót

  Lòng sạch như bảo châu

  Để cầu chứng Phật đạo.

  Và thấy hàng Phật tử

  Trụ vào sức nhẫn nhục

  Bị kẻ tăng-thượng-mạn

  Mắng rủa cùng đánh đập

  Thảy đều hay nhẫn được

  Để cầu chứng Phật đạo

  Lại thấy có Bồ-Tát

  Xa rời sự chơi cười

  Và quyến thuộc ngu si

  Ưa gần gũi người trí

  Chuyên tâm trừ loạn động

  Nhiếp niệm ở núi rừng

  Trải ức nghìn muôn năm

  Để cầu được Phật đạo.
   

 • Lại thấy vị Bồ-Tát

 • Đồ ăn uống ngọt ngon

  Cùng trăm món thuốc thang

  Đem cúng Phật và Tăng,

  Áo tốt đồ thượng phục

  Giá đáng đến nghìn muôn

  Hoặc là vô giá y

  Dùng nghìn muôn ức thứ

  Nhà báu bằng Chiên đàn

  Các giường nằm tốt đẹp

  Để cúng Phật cùng Tăng

  Rừng vườn rất thanh tịnh

  Bông trái đều sum sê

  Suối chảy cùng ao tắm

  Cúng cho Phật và Tăng,

  Cúng thí như thế đó

  Các đồ cúng tốt đẹp

  Vui vẻ không hề nhàm

  Để cầu đạo vô thượng.
   

 • Lại có vị Bồ-Tát

 • Giảng nói pháp tịch diệt

  Dùng các lời dạy dỗ

  Dạy vô số chúng sanh

  Hoặc thấy vị Bồ-Tát

  Quán sát các pháp tịnh

  Đều không có hai tướng

  Cũng như khoảng hư không

  Lại thấy hàng Phật tử

  Tâm không chỗ mê đắm

  Dùng món diệu huệ này

  Mà cầu đạo vô thượng.
   

 • Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

 • Lại có vị Bồ-Tát

  Sau khi Phật diệt độ

  Cúng dường Xá-Lợi-Phật.

  Lại thấy hàng Phật tử

  Xây dựng các tháp miếu

  Nhiều vô số hằng sa

  Nghiêm sức khắp cõi nước.

  Bảo tháp rất cao đẹp

  Đều năm nghìn do tuần.

  Bề ngang rộng xứng nhau

  Đều hai nghìn do tuần.

  Trong mỗi mỗi tháp miếu

  Đều có ngàn tràng phan

  Màn châu xen thả xuống

  Tiếng linh báu hòa reo

  Các vị trời, rồng, thần,

  Người cùng với phi nhơn

  Hương, hoa, cùng kỹ nhạc

  Thường đem đến cúng dường

  Ngài Văn-Thù Sư-Lợi!

  Các hàng Phật tử kia

  Vì cúng dường xá-lợi

  Nên trang sức tháp miếu,

  Cõi quốc giới tự nhiên

  Thù đặc rất tốt đẹp

  Như cây Thiên-thụ-vương

  Hoa kia đang xòe nở
   

 • Phật phóng một luồng sáng

 • Ta cùng cả chúng hội

  Thấy nơi cõi nước này

  Các thứ rất tốt đẹp

  Thần lực của chư Phật

  Trí huệ đều hi hữu

  Phóng một luồng tịnh-quang

  Soi khắp vô lượng cõi

  Chúng ta thấy việc này

  Được điều chưa từng có.
   

 • Xin Phật tử Văn-Thù

 • Giải quyết lòng chúng nghi

  Bốn chúng đều mong ngóng

  Nhìn ngài và nhìn ta

  Đức Thế-Tôn cớ chi

  Phóng ánh quang minh này?

  Phật tử phải thời đáp

  Quyết nghi cho chúng mừng

  Có những lợi ích gì

  Đức Phật phóng quang này?

  Khi Phật ngồi đạo tràng

  Chứng được pháp thâm diệu

  Vì muốn nói Pháp đó

  Hay là sẽ thọ ký?

  Hiện bày các cõi Phật

  Các báu sạch trang nghiêm

  Cùng thấy các đức Phật

  Đây không phải cớ nhỏ

  Ngài Văn-Thù nên biết

  Bốn chúng và Long, Thần

  Nhìn xem xét ngài đó

  Mong sẽ nói những gì?

   


  Xem dưới dạng văn bản thuần túy