× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa18. Phẩm Tùy-hỷ công đức

QUYỂN THỨ SÁU


PHẨM "TÙY-HỶ CÔNG-ĐỨC" 

THỨ MƯỜI TÁM

 1. Lúc bấy giờ, Ngài Di-Lặc Bồ-Tát bạch Phật rằng: Thế-Tôn! Nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn nào nghe kinh Pháp-Hoa này mà tuỳ hỷ đó, được bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng:

 2. Sau khi Phật diệt độ
  Có người nghe kinh nầy
  Nếu hay tùy hỷ đó (1)
  Lại được bao nhiêu phước?

 3. Khi đó Phật bảo ngài Di-Lặc Bồ-Tát rằng: A-Dật-Đa! Sau khi Như-Lai diệt độ nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di và người trí khác, hoặc lớn, hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem pháp đúng như chỗ đã nghe mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu tri thức tuỳ sức diễn nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại đi truyền dạy người khác nghe rồi cũng tuỳ hỷ truyền dạy, xoay vần như thế đến người thứ năm mươi.

 4. A-Dật-Đa! Công đức tùy hỷ của thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhơn thứ năm mươi đó, ta nay nói, ông phải lóng nghe.

 5. Nếu có trăm muôn ức vô số thế giới có sáu đường chúng sanh trong bốn loài sanh; noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hoá sanh, hoặc có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế, có người cầu phước tuỳ theo đồ ưa thích của chúng muốn diều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh cho các trân bảo tốt: vàng, bạc, lưu ly, xa-cừ, mã-não, san-hô, hổ-phách đầy cả Diêm-phu-đề và voi, ngựa, xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện lầu gác v.v...

  Vị đại thí chủ đó bố thí như thế đủ tám mươi năm rồi mà nghĩ rằng : "Ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích tuỳ theo ý muốn, những chúng sanh nầy đều già suy tuổi quá tám mươi, tóc bạc mặt nhăn gần chết chẳng lâu, ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo diù dắt chúng". Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích vui mừng. Đồng thời được đạo Tu-đa-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A-na-hàm, đạo A-la-hán dứt hết cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ tám giải thoát.

  Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó được, có nhiều chăng?

  Ngài Di-Lặc bạch Phật rằng: Thế-Tôn! "Công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh công đức đã vô lượng rồi, huống làm cho đều được quả A-la-hán".

  Phật bảo ngài Di-Lặc: " Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đó đem tất cả đồ vui thích thí cho sáu đường chúng sanh trong bốn trăm ức vô số thế giới lại khiến được quả A-la-hán, công đức của người đó chẳng được bằng công đức của người thứ năm mươi kia nghe một bài kệ kinh Pháp-Hoa mà tùy hỷ, trăm phần nghìn phần, muôn ức phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến tính, đếm, thí dụ không thể biết được".
  A-Dật-Đa! Người thứ năm mươi như thế, xoay vần nghe kinh Pháp-Hoa, công đức tuỳ hỷ còn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ, huống là người tối sơ ở trong hội nghe kinh mà tuỳ hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên a-tăng-kỳ không thể sánh được.

 6. A-Dật-Da! Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phường, hoặc ngồi, hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận, nhờ công đức đó chuyển thân sanh ra được voi, ngựa, xe cộ, kiệu, cáng bằng trân bảo tốt đẹp bậc thượng và ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sau lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế-Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm-vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển-luân-thánh-vương.

 7. A-Dật-Đa! Nếu lại có người nói với người khác rằng: " Có kinh tên Pháp-Hoa nên cùng nhau qua nghe". Liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó, chuyển thân đặng với Đa-la-ni Bồ-Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ, trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bịnh, miệng cũng không bịnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng sếu gãy, môi chẳng trớt, cũng chẳng rút túm, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mụt, cũng chẳng sứt hư, cũng chẳng cong vẹo, cũng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê.

 8. Mũi chẳng xẹp giẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ư, môi lưỡi răng nướu thảy điều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mà dài, trán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dạy bảo.

  A-Dật-Đa! Người hãy xem khuyên nơi một người khiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe, nói, đọc, tụng, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành.

  Khi đó, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

  Nếu người trong pháp hội

  Được nghe kinh điển này

  Nhẫn đến một bài kệ

  Tùy hỷ vì người nói

  Xoay vần lại như thế

  Đến người thứ năm mươi

  Người rốt sau được phước

  Nay sẽ phân biệt đó.

  Như có đại thí chủ

  Cung cấp vô lượng chúng

  Đầy đủ tám mươi năm

  Tùy ý chúng ưa muốn

  Thấy chúng: Tướng già suy

  Tóc bạc và mặt nhăn

  Răng thưa, thân khô gầy

  Nghĩ họ sắp phải chết

  Ta nay phải nên dạy

  Cho chúng được đạo quả

  Liền vì phương tiện nói

  Pháp Niết-bàn chân thật

  Đời đều chẳng bền chắc

  Như bọt bóng ánh nắng

  Các ngươi đều nên phải

  Mau sanh lòng nhàm lìa.

  Các người nghe pháp đó

  Đều được A-la-hán

  Đầy đủ sáu thần thông

  Ba minh tám giải thoát.

  Người năm mươi rốt sau

  Nghe một kệ tùy hỷ

  Người này phước hơn kia.

  Không thể thí dụ được

  Xoay vần nghe như thế.

  Phúc đó còn vô lượng

  Huống là trong pháp hội

  Người tuỳ hỷ ban đầu.

  Nếu có khuyên một người

  Dắt đến nghe Pháp-Hoa

  Rằng: Kinh nầy rất mầu

  Nghìn muôn kiếp khó gặp

  Liền nhận lời qua nghe

  Nhẫn đến nghe giây lát

  Phước báo của người đó

  Nay nên phân biệt nói.

  Đời đời miệng không bệnh

  Răng chẳng thưa, vàng, đen,

  Môi chẳng dày teo thiếu

  Không có tướng đáng chê.

  Lưỡi chẳng khô đen ngắn

  Mũi cao lớn mà ngay

  Trán rộng và bằng phẳng

  Mặt, mắt đều đoan nghiêm

  Được người thấy ưa mến

  Hơi miệng không hôi nhơ

  Mùi thơm bông ưu-bát

  Thường từ trong miệng ra.

  Nếu cố đến tăng phường

  Muốn nghe kinh Pháp-Hoa

  Giây lát nghe vui mừng

  Nay sẽ nói phước đó:

  Sau sanh trong trời người

  Được voi, xe, ngựa tốt

  Kiệu, cáng bằng trân báu,

  Cùng ở cung điện trời.

  Nếu trong chỗ giảng pháp

  Khuyên người ngồi nghe kinh

  Nhân vì phước đó được

  Tòa Thích, Phạm, Chuyển Luân

  Huống là một lòng nghe

  Giải nói nghĩa thú kinh

  Đúng như pháp mà tu

  Phước đó chẳng lường được.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy