× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa10. Phẩm Pháp sư

QUYỂN THỨ TƯ

PHẨM "PHÁP SƯ" THỨ MƯỜI

 1. Lúc bấy giờ, đức Thế-Tôn nhân nói với Dược-Vương Bồ-Tát để bảo tám muôn Đại sĩ rằng: "Dược-Vương! Trong đại chúng đây vô lượng hàng chư Thiên, Long-vương, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi nhơn, và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hạng cầu Thanh-văn, hạng cầu Bích-chi-Phật, hạng cầu Phật đạo, các loại như thế đều ở trước Phật nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa một bài kệ một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ đó, ta đều thọ ký cho sẽ được vô-thượng chánh-đẳng-chánh-giác."


 2. Phật bảo Dược-Vương: "Lại sau khi đức Như-Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một câu niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác cho.

  Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Diệu-Pháp-Liên-Hoa, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật. Các thứ cúng dường, hoa, hương, chuỗi ngọc hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhẫn đến chấp tay cung kính. Dược-Vương nên biết! Các người trên đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian.

  Dược-Vương! Nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ được làm Phật? Nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt được làm Phật. Vì sao? Nếu

  có gã thiện-nam, người thiện-nữ nào ở nơi kinh Pháp-Hoa nhẫn đến một câu, thọï trì, đọc tụng, giải nói biên chép. Các thứ cúng dường kinh quyển, hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc chấp tay cung kính. Người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng sùng phụng. Nên đem đồ cúng dường Như-lai mà cúng đó. Phải biết người đó là Bồ-Tát lớn thành xong đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời để rộng nói phân biệt kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, huống lại người trọn hay thọ trì và các thứ cúng dường.

  Dược-Vương nên biết! Người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện-nam, người thiện-nữ đó, sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp-Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như-Lai, đức Như-Lai sai làm việc của Như-Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói.

  Dược-Vương! Nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp-Hoa, tội đây rất nặng.

  Dược-Vương! Có người đọc tụng kinh Pháp-Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như-Lai dùng vai mang vác. Người đó đến đâu, mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen: hoa, hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan, y phục, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm hoa báu trời mà rải cúng đó, nên đem đống báu trên trời dâng cho đó.

  Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô-thượng chánh-đẳng chánh giác vậy.

  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 3. Nếu muốn trụ Phật đạo

 4. Thành tựu trí tự nhiên

  Thường phải siêng cúng dường

  Người Thọ trì Pháp-Hoa.

  Có ai muốn mau được

  Nhứt-thiết-chủng trí-tuệ

  Nên thọ trì kinh này

  Và cúng dường người trì.

  Nếu người hay thọ trì

  Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa

  Nên biết là sứ Phật

  Thương nhớ các chúng sanh

  Những người hay thọï trì

  Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa

  Xa bỏ cõi thanh tịnh

  Thương chúng nên sanh đây

  Phải biết người như thế

  Chỗ muốn sanh tự tại

  Ở nơi đời ác này

  Rộng nói pháp vô thượng,

  Nên đem hoa, hương trời

  Và y phục, báu trời

  Đống báu tốt trên trời

  Cúng dường người nói pháp

  Đời ác, sau ta diệt

  Người hay trì kinh này

  Phải chấp tay lễ kính

  Như cúng dường Thế-Tôn,

  Đồ ngon ngọt bậc thượng

  Và các món y phục

  Cúng dường Phật tử đó

  Mong được giây lát nghe.

  Nếu người ở đời sau

  Hay thọï trì kinh này

  Ta khiến ở trong người

  Làm việc của Như-Lai.

  Nếu ở trong một kiếp

  Thường ôm lòng chẳng lành

  Đỏ mặt mà mắng Phật

  Mắc vô lượng tội nặng

  Có người đọc tụng trì

  Kinh Diệu-Pháp-Hoa này

  Giây lát dùng lời mắng

  Tội đây còn hơn kia.

  Có người cầu Phật đạo

  Mà ở trong một kiếp

  Chấp tay ở trước ta

  Dùng vô số kệ khen

  Do vì khen Phật vậy

  Được vô lượng công đức.

  Khen ngợi người trì kinh

  Phước đây lại hơn kia.

  Trong tám mươi ức kiếp

  Dùng sắc thanh tối diệu

  Và cùng hương, vị, xúc

  Cúng dườngngười trì kinh

  Cúng dường như thế rồi

  Mà được chốc lát nghe

  Thời nên tự mừng vui

  Nay ta được lợi lớn

  Dược-Vương! Nay bảo ông

  Các kinh của ta nói

  Mà ở trong kinh đó

  Pháp-Hoa tột thứ nhất.

   

 5. Lúc bấy giờ, Phật lại bảo ngài Dược-Vương Đại Bồ-Tát: "Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói, hiện nói, sẽ nói, mà ở trong đó kinh Pháp-Hoa rất là khó tin khó hiểu.

 6. Dược-Vương kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như-Lai đương hiện tại còn nhiều kẻ oán ghét, huống là sau lúc Phật diệt độ.

  Dược-Vương nên biết! Sau khi Như-Lai diệt độ, người nào có thể biên chép, thọï trì, đọc tụng, cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như-Lai lấy y trùm đó, lại được các căn lành, phải biết người đó cùng Như-Lai ở chung, được đức Như-Lai lấy tay xoa đầu.

   

 7. Dược-Vương! Nơi nơi, chổ chổ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này đều nên dựng tháp bằng bảy thứ báu cho tột cao rộng đẹp đẽ, chẳng cần để xá-lợi.

 8. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của đức Như-Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, lọng lụa, tràng phan, kỹ nhạc, ca tụng, để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nếu có người thấy được pháp này mà lễ lạy cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

  Dược-Vương! Có rất nhiều người tại gia làm đạo Bồ-Tát, nếu chẳng có thể thấy nghe, đọc tụng, biên chép thọï trì, cúng dường được kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó chưa khéo tu đạo Bồ-Tát. Nếu có người được nghe kinh điển này, mới là khéo tu đạo Bồ-Tát. Có chúng sanh nào cầu Phật đạo hoặc thấy hoặc nghe kinh Pháp-Hoa này, nghe xong tin hiểu thọ trì, nên biết người đó được gần đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

  Dược-Vương! Thí như có người khát tìm nước ở nơi gò cao kia xoi đào tìm đó, vẫn thấy đất khô biết rằng nước còn xa, ra công đào không thôi, lần thấy đất ướt rồi thấy đến bùn, tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ắt gần.

  Bồ-Tát cũng lại như thế, nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tập kinh Pháp-Hoa này, phải biết người đó cách đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác còn xa.

  Nếu được nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, thời chắc biết được gần vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.

  Vì sao? Vì đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác của Bồ-Tát đều thuộc kinh này, kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thật. Tạng kinh Pháp-Hoa này, xa kín nhiệm sâu không có người đến được, nay Phật vì giáo hóa để thành tựu Bồ-Tát mà chỉ bày cho.

  Dược-Vương! Nếu có Bồ-Tát nghe kinh Pháp-Hoa này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là Bồ-Tát mới phát tâm. Nếu hàng Thanh-văn nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt, phải biết đó là hàng tăng-thượng-mạn. (7)

   

 9. Dược-Vương! Nếu có người thiện-nam, người thiện-nữ nào, sau khi đức Như-Lai diệt độ muốn vì hàng bốn chúng mà nói kinh Pháp-Hoa này thời phải nói cách thế nào? Người thiện-nam, thiện-nữ đó phải vào nhà Như-Lai, mặc y Như-Lai, ngồi tòa Như-Lai, rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này.

 10. Nhà Như-Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sanh, y Như-Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như-Lai chính là nhứt thiết pháp không. An trụ trong đây, sau rồi dùng tâm không biếng trễ vì các Bồ-Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này.

  Dược-Vương! Bấy giờ ta ở nước khác sai hàng hóa nhơn làm chúng nhóm nghe pháp của người đó, ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nghe người đó nói pháp. Các người biến hóa đó nghe pháp tin nhận thuận theo không hề trái. Nếu người nói pháp ở chổ vắng vẻ, ta liền sai nhiều trời, rồng, quỉ, thần, Càn-thát-bà, A-tu-la v.v... nghe người đó nói pháp. Ta dầu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói pháp đó được thấy thân ta. Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối, ta lại vì nói cho đó được đầy-đủ.

  Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng:

   

 11. Muốn bỏ tánh biếng lười

  Nên phải nghe kinh này

  Kinh này khó được nghe

  Người tin nhận cũng khó.

  Như người khát cần nước

  Xoi đào nơi gò cao

  Vẫn thấy đất khô ráo

  Biết cách nước còn xa

  Lần thấy đất ướt bùn

  Quyết chắc biết gần nước

  Dược-Vương! Ông nên biết

  Các người như thế đó

  Chẳng nghe kinh Pháp-Hoa

  Cách trí Phật rất xa,

  Nếu nghe kinh sâu này

  Quyết rõ pháp Thanh-văn

  Đây là vua các kinh

  Nghe xong suy gẫm kỹ

  Phải biết rằng người đó

  Gần nơi trí huệ Phật.

  Nếu người nói kinh này

  Nên vào nhà Như-Lai

  Mặc y của Như-Lai

  Mà ngồi tòa Như-Lai

  Ở trong chúng không sợ

  Rộng vì người giải nói,

  Từ bi lớn làm nhà

  Y nhu hòa nhẫn nhục

  Các pháp không làm tòa

  Ở đó vì người nói.

  Nếu lúc nói kinh này

  Có người lời ác mắng

  Dao, gậy, ngói, đá đánh

  Nhớ Phật nên phải nhịn.

  Ta trong muôn ức cõi

  Hiện thân sạch bền chắc

  Trải vô lượng ức kiếp

  Vì chúng sanh nói Pháp.

  Sau khi ta diệt độ

  Nếu hay nói kinh này

  Ta sai hóa tứ chúng

  Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

  Và nam, nữ thanh tịnh

  Cúng dường nơi Pháp-sư

  Dẫn dắt các chúng sanh

  Nhóm đó khiến nghe pháp.

  Nếu người muốn làm hại

  Dao gậy cùng ngói đá

  Thời khiến người biến hóa

  Giữ gìn cho người đó

  Nếu người nói Pháp-Hoa

  Ở riêng nơi vắng vẻ

  Lặng lẽ không tiếng người

  Đọc tụng kinh điển này

  Bấy giờ ta vì hiện

  Thân thanh tịnh sáng suốt

  Nếu quên mất chương cú

  Vì nói khiến thông thuộc.

  Nếu người đủ đức này

  Hoặc vì bốn chúng nói

  Chổ vắng đọc tụng kinh

  Đều được thấy thân ta

  Nếu người ở chổ vắng

  Ta sai Trời, Long-vương

  Dạ-xoa, quỷ, thần thảy

  Vì làm chúng nghe pháp.

  Người đó ưa nói pháp

  Phân giải không trở ngại

  Nhờ các Phật hộ niệm

  Hay khiến đại chúng mừng

  Nếu ai gần Pháp-sư

  Mau được đạo Bồ-Tát

  Thuận theo thầy đó học

  Được thấy hằng sa Phật.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy