× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh điển khácKinh Đại Báo Phụ Mẫu 1

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch

In lần thứ nhất:

Phật lịch: 2509 - Việt lịch: 4844 - Ất-Tị - 1965 ( Việt Nam)
In lần thứ hai - Canh-Thìn - 2000  tại Úc Châu
---o0o---

PHẦN KINH TỤNG

NGHI THỨC KHAI KINH

Nhất tâm đảnh lễ thập-phương Pháp-giới thường-trụ Tam-bảo. (Tam bái)

NGUYỆN HƯƠNG KỆ :

Nguyện thử diệu hương vân 
Biến mãn thập phương giới 
Cúng dường nhứt thế Phật 
Tôn Pháp chư Bồ-Tát 
Vô biên thinh văn chúng 
Cập nhứt thế Thánh hiền 
Duyên khởi thanh tịnh đài 
Xưng tánh tác Phật sự 
Phổ huân chư chúng sanh 
Giai phát bồ-đề tâm 
Viễn ly chư vọng nghiệp 
Viên thành vô thượng đạo.

TÁN PHẬT KỆ

Pháp vương Vô-thượng Tôn 
Tam-giới vô luân thất 
Thiên nhơn chi đạo-sư 
Tứ sanh chi Từ phụ 
Ư nhất niệm quy-y 
Năng diệt Tam-kỳ nghiệp 
Xưng dương nhược tán thán 
Ức kiếp mạc năng tận.

Nhứt tâm đảnh lễ Đại-Từ-bi Phụ Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật (Tam bái)

Như-Lai diệu sắc thân 
Thế-gian vô dữ đẳng 
Vô-tỷ bất tư-nghị 
Thị cố kim đảnh lễ 
Như-Lai sắc vô tận 
Trí tuệ phục diệt nhiên 
Nhứt thế pháp thường trụ 
Thị cố ngã quy y 
Đại trí đại nguyện lực 
Phổ độ chư quần sanh 
Linh xã nhiệt não thân 
Sanh bỉ Thanh lương quốc 
Ngã kim tịnh tam nghiệp 
Quy y cập lễ tán 
Nguyện cọng chư chúng sanh 
Đồng sanh an lạc quốc.

Án phạ nhựt ra hồng (tam biến)

CỬU BÁI TÂY PHƯƠNG :

Nhứt tâm đảnh lễ Thường tịch Quang-độ, A-Di-Đà Như-Lai, Thanh-tịnh diệu pháp thân, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Thật báo trang nghiêm độ, A-Di-Đà Như-Lai, Vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Phương tiện Thánh cư độ, A-Di-Đà Như-Lai, Giải-thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Tây phương An-lạc độ, A-Di-Đà Như-Lai, Đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Tây phương An-lạc độ, A-Di-Đà Như-Lai, Thập phương hóa vãng thân, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Tây phương An-lạc độ, Giáo hạnh lý tam kinh, Cực y chánh tuyên dương, biến pháp giới chư Phật. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Tây phương An-lạc độ, Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Vạn ức tử kim thân, biến pháp giới Bồ-Tát. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Tây phương An-lạc độ, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, vô biên Quang-tri thân, biến pháp giới Bồ-Tát. 

Nhứt tâm đảnh lễ, Thanh-Tịnh Đại Hải chúng, mãn phần nhị nghiêm-thân, biến pháp giới Thánh chúng. 

(hiệp chưởng nguyện vân)

Ngã kim... Phổ vị tứ-ân Tam-hữu, pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, qui mạng sám hối. 

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp 
Giai do vô thỉ Tham, sân, si 
Tùng thân, ngử, ý chi sở sanh 
Nhứt thế ngã kim giai sám hối 
Như thị nhứt thế chư nghiệp chướng 
Tất giai tiêu diệt tận vô dư 
Niệm niệm trí châu ư pháp giới 
Quảng độ chúng sanh giai bất thối.

Quy mạng lễ A-Di-Đà Phật cập nhứt thế Tam-bảo.

__________________ 

NAM MÔ ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH

(tán hương) 

Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. 

Nam mô Hương Vân cái Bồ Tát, Ma ha tát.

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN :

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị tát bà ha (tam biến)

TỊNH THÂN NGHIỆP CHƠN NGÔN :

Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị ta bà ha (tam biến)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN :

Án ta phạ bà phạ, xuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ xuật độ hám (tam biến)

AN THỒ ĐỊA CHƠN NGÔN :

Nẳng mồ tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô, độ rô địa vĩ tát bà ha (tam biến)

PHỒ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN :

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (tam biến)

PHỤNG NIỆM CHƯ THÁNH HIỆU

Nam Mô Đại Báo Phụ Mẫu Kinh 
Nam Mô Giáo Chủ Thích Ca Phật 
Nam Mô Tạo kinh đắc Kiến Phật 
Nam Mô Dĩ Báo Thân ân Phật 
Nam Mô Ma Da Đại Thánh Mẫu 
Nam Mô Tích Hiệu Quang Mục Nữ 
Nam Mô Cát Túy Cứu Phụ Vương 
Nam Mô Nhập Ngục Tế Từ Mẫu 
Nam Mô Tiên Báo Nhị Thân Ân Hậu Thành Chánh Giác chư Bồ Tát. 
Nam Mô Ngã Phật Từ Di Mẫu Kiều Đàm Di Ni Đại Bồ Tát. 
Nam Mô Phiên Dịch kinh Tam Tạng Cưu-Ma-La-Thập Đại Pháp sư.

PHÁT NGUYỆN VĂN

Khể thủ Tam giới Tôn, 
Quy mạng thập phương Phật 
Ngã kim phát hoằng nguyện, 
Trì thử Phụ Mẫu kinh, 
Đắc văn bát chủng thinh, 
Hựu thính ngũ hoằng thệ, 
Năng hành chư khổ hạnh, 
Thân ân bất năng báo, 
Kim Phát dũng mãnh tâm, 
Trì tụng lễ Tam-Bảo. 
Tổng báo tứ trọng ân, 
Kiêm tế tam đồ khổ. 
Nhược hữu kiến văn giả, 
Tất phát Bồ-Đề tâm, 
Dĩ thử báo thân ân, 
Tồn vong cu lợi lạc. 
Vân hà ư thử kinh, 
Cứu cảnh đáo bỉ ngạn, 
Nguyện Phật khai vi mật, 
Quảng vị chúng sanh thuyết.

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT (tam biến)

KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá niên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa.

Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, Ma ha tát.
__________________ 

PHẬT THUYẾT ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH

(Dao Tần Tam-tạng Pháp-sư Cưu-ma-la-thập phụng chiếu dịch)

Như thị ngã văn, nhứt thời Phật tại Xá-vệ Quốc, Kỳ-thọ, Cấp-cô độc viên, dữ đại Tỳ-kheo nhị vạn bát thiên nhơn cu. Cập chư Bồ-tát Ma-ha-tát chúng. 

Nhỉ thời Thế Tôn, tương lãnh đại-chúng nam hành, kiến nhứt đôi khô cốt, Như-Lai ngũ thể đầu địa, lễ bái khô cốt. 

A-Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Như Lai thị Tam giới Đạo sư, tứ sanh từ phụ, chúng sở quy kính, vân hà lễ bái khô cốt. 

Phật cáo A Nan, nhữ tuy ngô thượng túc đệ tử, xuất gia tuy cửu, tri sự vị quảng, thử nhất đôi khô cốt, hoặc thị ngã tiền thế công tổ, hoặc lụy thế gia nương, ngô cố lễ bái. Nhữ tương thử nhất đôi khô cốt, phân vi nhị phần : Nhược thị nam tử, cốt đầu bạch liễu hựu trọng. Nhược thị nữ nhân, cốt đầu hắc liễu hựu khinh. 

A-Nan bạch Phật ngôn thế tôn, nam tử tại thế, sam, đới hài, mạo, tức tri thị nam nhi chi thân. Nữ nhân tại thế, nồng, đồ chỉ, phấn lan xạ huân y. Tức tri thị nữ lưu chi thân. Như kim tử hậu, bạch cốt nhất ban, đệ tử như hà nhận biện. 

Phật cáo A-Nan, nhược thị nam tử, tại thế chi thời, nhập ư Già Lam chi địa, thính tụng kinh điển, lễ bái Tam bảo, niệm Phật, danh tự, sở dĩ cốt đầu bạch sắc hựu trọng. Nữ nhân tại thế, tùy hình dựng dục, sinh nam dưỡng nữ, nhất hồi sinh giả lưu xuất tam đấu tam thăng ngưng huyết, ẩm nương bác hộc tứ đấu bạch nhũ, sở dĩ cốt đầu hắc sắc hựu khinh. 

A-Nan văn ngữ, thống cát ư tâm, thùy lệ bi khấp. Bạch Phật ngôn thế tôn. Mẫu chi ân đức, vân hà báo đáp. Phật cáo A nan Nhữ kim đế thính, ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết, A nương hoài tử thập nguyệt chi trung, cực thị tân khổ. 

- Nhất nguyệt nhậm thần hoài thai, hữu như thảo thượng lộ châu, bảo triêu bất bảo mộ, tảo thần phương tụ, ngọ thời tiêu tán. 

- Lưỡng cá nguyệt hoài thai, như phát lạc tô. 

- Tam cá nguyệt hoài thai kháp như ngưng huyết. 

- Tứ cá nguyệt hoài thai, sảo tác thân hình. 

- Ngũ cá nguyệt hoài thai, tại mẫu phúc trung sinh ngũ bào, hà giả danh vi ngũ bào ? Đầu vi nhất bào, lưỡng chửu vi tam bào, lưỡng tất vi ngũ bào. 

- Lục cá nguyệt hoài nhai, tại mẫu phúc trung, lục tinh nải khai, hà giả danh vi lục tinh? Nhãn vi nhất tinh, nhỉ vi nhị tinh, tỷ vi tam tinh, khẩu vi tứ tinh, thiệt vi ngũ tinh, tâm ý thị vi lục tinh. 

- Thất cá nguyệt hoài thai, tại mẫu phúc trung sinh tam bách lục thập cốt tiết bát vạn tứ thiên mao khổng. 

- Bát cá nguyệt hoài thai, tạng phủ cu sinh kỳ ý trí thông kỳ cửu khiếu. 

- Cửu cá nguyệt hoài thai, hài nhi tại mẫu phúc trung, ẩm mẫu nguyên khí, khiết thực bất xang qua quả, ngũ cốc. Sinh tạng hướng hạ, thục tạng hướng thượng, hữu nhất tòa sơn, thử sơn hữu tam bang : nhất danh Tu-di sơn, nhị danh nghiệp sơn, tam danh tuyết sơn. Thử sơn nhất độ băng lai, hóa vi nhất điều ngưng huyết, lưu nhập hài nhi khẩu trung. 

- Thập cá nguyệt túc thai trung, bách thần toàn bị, phương nãi giáng sinh, nhược thị hiếu thuận chi nam. Kình quyền hiệp chưởng nhi sinh, bất tổn mẫu phúc, nhược thị ngũ nghịch chi tử, phách phá mẫu bào thai, thủ phan a nương tâm-can, cước đạp a nương khóa cốt, giao nương như thiên nhận giảo phúc, vạn nhận tỏa tâm, như tư thống khổ, bất khả danh trạng, sinh đắc thử thân. Thiện tai thiện tai. 

Phật cáo A-Nan, phụ mẫu ân đức, hữu kỳ thập chủng, hà giả danh vi thập chủng ? Thế-tôn đáp ngôn, - nhử đẳng đế thính : Nhất giả hoài đảm thủ hộ ân, nhị giả lâm sản thụ khổ ân, tam giả sinh-tử vong ưu-ân, tứ giả yến khổ thổ cam ân, ngũ giả di càng tựu thấp ân, lục giả nhủ bộ dưỡng dục ân, thất giả tẩy trạc bất tịnh ân, bát giả viễn hành ức niệm ân, cửu giả vị tạo ác nghiệp ân, thập giả cứu kính lân mẫn ân. 

ĐỆ NHẤT HOÀI ĐẢM THỦ HỘ ÂN

Lụy kiếp nhân duyên trọng 
Kim-Lai thác mẫu thai 
Nguyệt du sinh ngũ tạng 
Thất thất lục tinh khai 
Thể trọng như sơn nhạc 
Động chỉ khiếp phong tai 
La y đô bất chỉnh 
Minh kính yểm trang đài 

ĐỆ NHỊ LÂM SẢN THỦ HỘ ÂN

Hoài sinh thập cá nguyệt 
Sản nạn dục tương lâm 
Triêu triêu như trọng bịnh 
Nhật nhật tự hôn trầm 
Hoàng phố nan thần kế 
Sầu tư lệ mản khâm 
Hàm đề cáo thân tộc 
Di cụ tử lai xâm 

ĐỆ TAM SANH TỬ VONG ƯU ÂN

Từ mẫu sinh cư nhật 
Ngũ tạng tổng khai trương 
Thân tâm cu muộn tuyệt 
Lưu huyết tự đồ dương 
Sinh dĩ văn nhi kiện 
Hoan hỷ bội da thường 
Hỷ định bi hoàn chí 
Thống khổ triệt can trường 

ĐỆ TỨ YẾN KHỒ THỒ CAM ÂN

Phụ mẫu tình thành hậu 
Lân mẫn vô thất thời 
Thổ cam hà sở thích 
Yến khổ bất tần mi 
Ái trọng chơn nan xả 
Đẳn linh hài tử bảo 
Yến khổ bất tần mi 
Ân thâm bội phục bi 
Đẵng linh hài tử bảo 
Từ mẫu bất từ cơ 

ĐỆ NGŨ DI CÀN TỰU THẤP ÂN

Mẫu tự thân cư thấp 
Tương nhi dỉ tựu càn 
Tương nhi dỉ tựu càn 
Lưỡng nhũ sung cơ khát 
Song tụ yểm phong hàn 
Ân lân thường thế tẩm 
Sủng lộng chánh năng hoan 
Đẳn linh hài tử ẩn 
Từ mẫu bất cầu an

ĐỆ LỤC NHỦ BỘ DƯỠNG-DỤC ÂN

Từ mẫu tượng ư địa 
Nghiêm phụ phối ư thiên 
Phú tải ân tương đẳng 
Da nương ý diệt nhiên 
Bất tắn vô nhẫn mục 
Bất hiềm thủ túc loan 
Đản phúc thân sinh tử 
Chung bất hoán, nhi lân

ĐỆ THẤT TẨY TRẠC BẤT TỊNH ÂN

Bổn hữu phù dung chất 
Trường thi phấn đại nung 
Mi phân thùy liễu thúy 
Kiểm đoạt thụy liên hồng 
Tẩy trạc tần trừ uế 
Tân cần dĩ cải dung 
Chỉ cầu Y phục khiết 
Cao kế lẫn bàn lung

ĐỆ BÁT VIỄN HÀNH ỨC NIỆM ÂN

Tử biệt nan thành nhẫn 
Sinh ly thực khả thương 
Nhi thành hướng tiền lộ 
Mẫu ý tại tha hương 
Nhật dạ tâm tương trục 
Triêu hôn tịnh bất vong 
Như viên đề ái tử 
Thốn thốn đoạn can trường

ĐỆ CỬU VỊ TẠO ÁC NGHIỆP ÂN

Phụ mẫu cù lao khổ 
Doanh sinh hỏa trạch nan 
Huề trì năng dưỡng dục 
Hôn giá sử cầu an 
Nhượng thực tiên linh bảo 
Thiêm y khủng mạo hàn 
Trưởng thời khánh vật mạnh 
Ồi tự bách thiên ban

ĐỆ THẬP CỨU KÍNH LÂN MẪN ÂN

Phụ mẫu ân hà tử 
Cao thâm tỷ nhị nghi 
Hành tàn tâm bại trục 
Viễn cận ý tương tùy 
Mẫu niên nhất bách tuế 
Trường ưu bát thập nhi 
Dục tri ân ái đoạn 
Mạng tận thỉ phân ly.

Phật cáo A-Nan, ngã quán chúng sinh, tuy triêm nhân phẩm tâm hạnh ngu mông, bất tư Da Nương, hữu đại ân đức, bất sanh cung kính, khi ân bội đức, vô hữu nhân từ bất hiếu bất nghĩa, a nương hoài tử, thập nguyệt chi trung, tọa khởi bất an, như kình trọng đảm, ẩm thực bất ha,hư trương bệnh nhân, nguyệt tức sinh thời, thọ chư khổ thống, tu du hảo ác, khủng úy vô thường, như sát chư dương, huyết lưu biến địa. Thọ như thị khổ, sanh đắt thử thân, yến khổ thổ cam, bảo trì dưỡng dục, tẩy trạc bất tịnh, bất đản cù lao, nhẫn nhiệt nhẫn hàn, bất từ tân khổ, càn xứ nhi ngọa, thấp xứ mẫu miên, tam niên chi trung ẫm mẫu bạch huyết, anh hài đồng tử, nải chí thạnh niên, huấn giáo lễ nghĩa, hôn giá tập học, bị cầu tư nghiệp, huề hạ nan tân, cần khổ chí chung, bất ngôn ân kỷ, nam nữ hữu bịnh, phụ mẫu bịnh sinh, tử nhược bịnh trừ, từ mẫu phương sái, như tư dưỡng dục, nguyện tão thành nhân, cập kỳ trưởng thành, phản vi bất hiếu tôn thân cộng ngữ, ứng đối ổng dán, áo nhãn lệ tình, khi lăn thúc bá, đả mạ huynh đệ, hủy nhục thân tình, vô hữu lễ nghĩa, bất tuân sư phạm, Phụ-Mẫu giáo linh, toàn bất y tòng, huynh đệ cộng ngữ, cố tương áo lệ xuất nhập vãng-lai, bất khả tôn nhân, ngôn hành quai sơ, thiện ý tác sự. Phụ-Mẫu huấn phạt, bá thúc luận phi, đồng ấu căng lân, tôn nhân gia hộ, tiệm tiệm thành trưởng, ngận lệ bất điều, bất phục khuy vi, phản sinh sân nhãn, khí chư thắng hữu, bằng phụ ác nhân, tập dĩ tính thành, toại vi cuồng kế, bị nhân dụ dẫn, đào thoán tha hương, vi bội gia-nương, ly gia biệt quán, hoặc nhân kinh thương, hoặc vị chinh hành, nhẫm nhiễm nhân tuần, tiện vi hôn thú, do tư lưu ngại cữu bất hoàn gia, hoặc tại tha hương, bất năng cẩn thận, bị nhân mưu điểm, hoạnh sự câu khiên, uổng bị hình khoa, lao ngục già cấm hoặc tao bịnh hoạn, ách nạn doanh triền, khốn khổ cơ luy, vô nhân khán thị, bị tha hiềm tiện, ỷ khí giai cù, nhân thử mệnh chung, vô nhân mai tán, phùng trướng lạn hoại, phong xuy nhật bộc, bạch cốt phiêu linh thổ phận tha hương, tiện giữ thân tộc, hoan ái tràng quai, phụ mẫu tâm tùy, vĩnh hoài ưu niệm, hoặc nhân đề khấp, nhãn ám mục manh, hoặc vị bi ai, khí kết thành bịnh hoặc duyên ức tử, ai biến tử vong, tác quỷ bảo hồn, bất tằng cát xã, hoặc phục văn tử, bất sùng học nghệ, bằng trục dị đoan, vô loại thô ngoan, hiếu tập vô ích, đấu đả thiết đạo xúc phạm hương lư, ẩm tửu su bồ, gian phi quá thất, đới lụy huynh đệ, thân thuộc da nương, thần khứ mộ hoàng, nhị thân ưu niệm. Bất tri phụ mẫu, động chỉ hàn ôn, hối sóc triêu phô, vĩnh quai phò trị, an sàng tiến chẩm, tịnh bất tri văn, tham vấn khởi cư, tùng tư đọan tuyệt, phụ mẫu niên mại, hình mạo suy luy, tu sĩ kiến nhân, sân ha khi ức, hoặc phục văn phụ chung mẫu quả, độc thủ không đường, do nhược khách nhân thượng ký tha xá, hàng đống cơ khát tịnh bất tri văn, trú dạ thường đề, tự ta tự bỉ, ưng tê soạn vật, cúng dưỡng nhị thân mỗi trá tu tàm, úy nhân quái tiếu, nhược trì tài thực, cung cấp thê nhi, xú trạng bì lao, vô tu sỹ, thê thiếp ước thúc, mỗi sự y tùng, tôn trưởng sân ha, toàn bất úy phục, hoặc phục thị nữ, thích phối hà nhân, vị giá chi thời, hàm sinh hiếu thuận, giá sự dĩ ngật, bất hiếu toại tăng, phụ mẫu vi sân, tức sanh oán hận phu thê đả mạ, nhẫn thọ cam tâm, dị tánh tha tông, tích thâm quyến trọng, tự gia cốt nhục khước dị vi sơ, hoặc tùy phu tế, ngoại quận tha hương ly biệt gia nương, vô tâm luyến mộ, đoạn tuyệt tiêu túc, âm tín bất thông, linh sử gia nương huyền tràng quảy đổ, phụ mẫu ân đức vô lượng vô biên, bất hiếu chí khiên, tốt nan trần tận. 

Nhỉ thời đại chúng văn Phật sở thuyết, phụ mẫu trọng ân cử thân đầu địa, huy chùy tự phát, chư mao khổng trung, tất giai lưu huyết, muộn tuyệt tịch địa, lương cửu phương tô, cao thanh xướng ngôn : khổ tai khổ tai ! thống tai thống tai ! Ngã đẳng kim giả, thâm thị tội nhân, tùng lai vị giác, minh nhược dạ hành, kim ngộ tri phi, tâm đảng cu toái ! Di nguyện Thế-tôn ai mẫn cứu bạt Vân hà báo đáp phụ mẫu thâm ân ? 

Nhỉ thời Như-Lai, tức dĩ bát chủng, thâm trọng Phạm thinh cáo đại chúng ngôn nhữ đương đế thính. 

- Giả sử hữu nhân tả kiên đảm phụ, hữu kiên đảm mẫu, nghiên bì chí cốt, nghiên cốt triệt tủy, nhiễu tu-di-sơn, kinh bách thiên kiếp, huyết lưu một khỏa, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân tao cơ cẩn kiếp vị ư da nương, tận dĩ kỳ thân, loan cát toải hoại, du như vi trần, kim bách thiên kiếp du bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, thủ chấp lợi đao, vị ư da nương, cát kỳ nhãn tình, kinh bách thiên kiếp, du bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, diệt dĩ lợi đao, cát kỳ tâm can, huyết lưu biến địa, bất từ thống khổ, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, bách thiên đao luân, ư tự thân trung, tả hữu xuất nhập, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, vị ư gia nương, thể quải thân đăng cúng dường Như-Lai, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, đả cốt xuất tủy, bách thiên mâu kích, nhứt thời thích thân, kinh bách thiên kiếp, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

- Giả sử hữu nhân, vị ư da nương, thôn nhiệt thiết hoàn kinh bách thiên kiếp, biến thân tiêu lạn, do bất năng báo phụ mẫu thâm ân. 

Đại chúng văn Phật sở thuyết, thống cát ư tâm, thùy lệ bi khấp, đồng phát thinh ngôn : Vân hà báo đắt phụ mẫu thâm ân ? 

Phật ngôn, Phật tử dục đắt báo ân, vị ư phụ mẫu, thơ tả thử kinh, vị ư phụ mẫu, độc tụng thử kinh; vị ư phụ mẫu sám hối tội khiên. Vị ư phụ mẫu, cúng dường Tam-bảo. Vị ư phụ mẫu, thọ trì trai giới, vị ư phụ mẫu bố thí tu phước nhược năng như thị, danh vi hiếu tử. Bất tác thử hạnh thị địa ngục nhân. 

Phật cáo A-nan, bất hiếu chi nhơn, thân hoại mạng chung đọa A-tỳ địa ngục, kỳ ngục túng quảng, bát vạn do tuần, tứ diện thiết thành, vi nhiễu la võng, kỳ địa xí hỏa, đổng nhiên mãnh liệt, viêm lô nhiệt độc, lôi bôn điển thước, dung thiêu đồng trấp, lưu quán tội nhân, đồng cẩu thiết xà, thổ yên diệm hoán, thiêu tiển chử chích, chi cao cối lãn, khổ thống ai tai, nan kham nan nhẫn, câu can thương sóc, kiếm thọ đao luân, như vũ như vân, không trung nhi há, hoặc chước hoặc thích, khổ thống bách đoan, lịch kiếp thọ ương, vô thời tạm yết, hựu cánh linh nhập dư địa ngục trung, đầu đới hỏa bồn, thiết xa phân liệt, trường vị cốt nhục, cối lãn tung hoành, nhất nhật chi trung, thiên sanh vạn tử, thọ như thị khổ, giai nhân tại thế, ngũ nghịch bất hiếu. Phật ngôn, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vị ư phụ mẫu, tạo thử kinh điển, thọ chơn báo đắt phụ mẫu thâm ân, năng tạo nhất quyển, đắc kiến nhứt Phật, năng tạo thập quyển đắc kiến thập Phật, năng tạo bách quyển, đắc kiến bách Phật năng tạo thiên quyển, đắc kiến thiên Phật, năng tạo vạn quyển, đắc kiến vạn Phật, duyên thử nhân tạo kinh lực, thị chư Phật đẳng thường đương ủng hộ, linh kỳ nhân Phụ mẫu, tốc đắt sanh thiên thượng, ly địa ngục khổ. 

Nhỉ thời A Nan, cập chư đại chúng, thiên, long, quỷ thần, dạ xoa la sát nhơn, phi nhơn đẳng... văn Phật sở thuyết, các phát nguyện ngôn : ngã đẳng tận vị lai tế, ninh hoại thử thân do như vi trần, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo, ninh bách thiên kiếp, bạt xuất kỳ thiệt, trường bách do tuần thiết lê canh chi, huyết lưu thanh hà, thệ bất vi NHƯ LAI thánh giáo, ninh dĩ bách thiên đao luân, ư tự thân trung, tả hữu xuất nhập, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo, ninh dĩ thiết võng, câu tráp triền thân, kinh bách thiên kiếp, thệ bất vi NHƯ-LAI thánh giáo ninh dĩ tỏa đôi, trảm toái kỳ thân, bách thiên vạn đoạn, bì nhục cân cốt, tất giai linh lạc, kinh bách thiên kiếp, chung bất vi như lai thánh giáo. 

A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thử kinh đương hà danh chi vân hà phụng trì ? 

Phật cáo A Nan, thử kinh danh vi <<ĐẠI BÁO PHỤ MẪU ÂN TRỌNG KINH >> dĩ thị danh tự, nhữ đương phụng trì. 

Nhĩ thời đại chúng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành, tác lễ nhi thối. 

Đại báo Phụ Mẫu ân trọng chơn ngôn viết : 

Án nga nga nẳng tát bà-ha (108 biến)

Vãng sanh chơn ngôn : 

Án truật đế luật tát, tát bà-ha (108 biến)

Ma ha bát nhã, ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc thanh hương, vị, xúc pháp, vô nhãn, giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu kính Niết-Bàn, tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thế khổ chân thực bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết : yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. 

Bạt nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni. 

Nam mô A di đa bà dạ đa tha dà đa dạ đa diệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lăng đế, a di rị đa tì ca lăng đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

A-di-đà Phật thân kim sắc, Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 
Quang Trung hóa Phật vô số ức, Hóa Bồ tát chúng diệt vô biên, 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 
Nam mô Tây-phương Cực-lạc Thế-giới, Đại từ đại bi A Di Đà Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật (108 biến) 
Nam Mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (10 biến) 
Nam Mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 biến) 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 biến) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát (10 biến) 

LỄ CHƯ PHẬT HIỆU

- Nhứt tâm Đảnh lễ Tận Hư Không, biến pháp giới, quá hiện vị-lai Phật, Pháp, Tăng thường trú Tam Bảo. (nhứt bái) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích-Ca Mưu Ni Phật. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Tây phương Giáo-chủ Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền vương Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Đại Nguyện Địa Tạng vương Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Đảnh lễ Thập phương Tam Thế Nhứt thế chư đại Bồ Tát. (1 lạy) 
- Nhứt tâm Phụng vì Phụ mẫu Đại trọng ân Đảnh lễ thập phương thường trú Tam Bảo tam bái. 

TỤNG KINH SÁM HỐI, HỔI HƯỚNG VĂN

Đệ tử chúng đẳng, nghiệp lực ma chướng, thần trí thác loạn, sở lịch căn độn, tự nhiên tưởng lai, thoát lược hổn hào, điên đảo trùng điệp, lâm văn tuẩn ý, tự ngộ cú sai, quai thanh trược chi chánh âm, nê giãi hội chi tà kiến, hoặc sự đoạt kỳ chí, tâm bất tại kinh, tụng niệm khởi cú, đoạn tuyệt cách việt, cửu tụng giải đãi, nhân sự phẫn sân, bất nghiêm bất khiết. Hoặc thiệp ư cấu trần, bất túc kinh văn, hoặc thành ư độc mạn, thân khẩu phục dụng chi bất tịnh, y quan lễ mạo chi phất cung, cúng bất như nghi, xữ phi kỳ địa, quyễn thư nhu loạn, trụy lạc ô thương, chủng chủng bất chuyên bất thành, đại tàm đại cụ. Cung nguyện chư Phật Bồ Tát Pháp giới, tận hư không nhứt thế thánh chúng, Hộ-Pháp Thiện-thần Thiên long đẳng giới, Từ-bi lân mẫn, sám địch tội khiên, tất linh tụng kinh công đức, chu viên tất toại. Đệ tử chúng đẳng, hồi hướng tâm nguyện, thượng lự dịch nhuận hoặc ngộ, chú giải hoặc phi, truyền thọ sai thù, âm thích xiển tích, hiệu đối nhưng cải chi thất, thơ tả san khắc chi ngoa, kỳ sư kỳ nhơn, tất vị sám hối, Trượng Phật thần lực, sử tội tiêu trừ, thường chuyển Pháp luân, khởi tế hàm thức, dĩ thử kinh chú công-đức, hồi hướng Hộ pháp Long thiên, Tam-giới nhạc độc linh thông, thủ hộ Già-lam chơn tể, kỳ phước báo an bình thiện, Trang nghiêm Vô-thượng bồ đề, phổ nguyện pháp giới chúng sanh, cộng nhập tỳ-lư tánh hải. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tận tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ tát đạo. 

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 
Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới tứ trọng ân. 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nhứt tâm đảnh lễ tiên báo Nhị thân ân Hậu thành Chánh giác chư Bồ Tát. (tam bái)


Xem dưới dạng văn bản thuần túy