× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Bi HoaQuyển Thứ Tám

PHẨM THỨ TƯ

NGUỒN GỐC CÁC BỒ TÁT ĐƯỢC THỌ KÝ

(Phần 6)


Khi ấy. ở phương trên, cách đây hai mươi vạn trăm ngàn thế giới, có một thế giới tên Diệu Hoa, ở đó có Phật hiệu Hoa Phu Nhật Vương Như Lai hiện đang thuyết pháp ba thừa cho bốn chúng. Có hai Bồ Tát:

1. Tuyển Trạch Tự Pháp Nhiếp Thủ Quốc Độ

2. Đà La Ni Diệu Âm.

Hai Bồ Tát này đồng bạch Phật:

· Bạch đức Thế Tôn! Vì sao mặt đất nơi đây chấn động sáu cách, có ánh sáng lớn và mưa vô số hoa?

Đức Phật ấy bảo hai Bồ Tát:

· Này các thiện nam tử! Phương dưới cách đây hai mươi vạn trăm ngàn thế giới, ở thế giới tên San Đề Lam, có Phật Thế Tôn hiệu là Bảo Tạng Như Lai mười hiệu đầy đủ..., Phật Thế Tôn ấy đang thọ ký cho vô lượng vô biên các Bồ Tát thành Chánh Giác, thuyết giảng về các quốc độ, chỉ dậy về thế giới trang nghiêm của chư Phật, cảnh giới Tam muội thiện nguyện, các kinh Đà la ni môn. Trong đại hội đó có một Đại Bồ Tát hiệu là Đại Bi, phát nguyện: “Ta sẽ dùng đại bi xông ướp tâm để được thọ ký thành Chánh Giác, vì các Đại Bồ Tát thị hiện nguyện lành. Do đó, trước hết làm cho vô lượng vô biên các Bồ Tát, v.v... phát thệ nguyện lớn, nhận vô số thế giới trang nghiêm để điều phục chúng sanh”.

· Đối với sự thành tựu đại bi của Bồ Tát này, cả đại chúng không thể theo kịp. Ở nơi đời ngũ trược, Bồ Tát điều phục các phiền não tệ ác, cứu độ tất cả những kẻ ngũ nghịch, kể cả những kẻ căn tánh chẳng lành đã thiêu đốt tiêu diệt thiện tâm. Các đại chúng trời, rồng, quỷ thần, nhân, phi nhân kia không cúng dường Phật, lại cùng nhau cúng dường vị Bồ Tát thành tựu đại bi. Sau đó, họ cúi đầu làm lễ, sau khi làm lễ xong, đứng dậy chắp tay cung kính đọc kệ tán thán. Khi ấy, Bồ Tát Đại Bi ở ngay trước Phật, gối bên phải quỳ sát đất, nhận Phật thọ ký. Phật Thế Tôn ấy mỉm cười. Vì nhân duyên đó làm cho mặt đất trong các thế giới nhiều như vi trần một cõi Phật khắp mười phương đều chấn động sáu cách, phóng ánh sáng lớn và mưa vô số hoa, thức tỉnh tất cả các Bồ Tát, và cũng chỉ dậy các đạo Bồ Tát.

Phật Thế Tôn ấy làm cho vô sớ các Bồ Tát nhiều như vi trần một cõi Phật khắp mười phương cùng đến nhóm họp, rồi vì các Đại Bồ Tát này mà thuyết các Tam muội Đà la ni môn, Vô úy pháp môn. Thế nên, đức Phật kia thị hiện vô số biến hóa như vậy.

Thiện nam tử! Nghe sự việc này xong, hai Bồ Tát ấy liền bạch Phật :

· Bạch đức Thế Tôn! Bồ tát Đại Bi này từ khi phát tâm tu đạo Bồ tát đến nay đã trải qua thời gian bao lâu? Thời gian hành đạo Bồ Tát là bao lâu? Và khi nào sẽ ờ đời ngũ trược ác cứu giúp, điều phục chúng sanh mà phiền não sâu dầy cùng đấu tranh nhau, làm nhiêu điếu ngũ nghịch đã tạo ra các căn bất thiện, thiêu đốt và tiêu diệt thiện tâm của các chúng sanh ở đây?

Phật bảo hai Bồ Tát:

· Này các thiện nam tử! Lúc này Bồ Tát Đại Bi mới bắt đầu phát tâm thành Chánh Giác. Thiện nam! Các ông có thể đến chiêm ngưỡng Phật Bảo Tạng, cung kính cúng dường, lễ bái, hầu hạ, nghe thuyết các kinh Tam muội Đà la ni môn, Vô úy pháp môn và chiêm ngưỡng Đại Bồ Tát Đại Bi. Các ông thay ta thưa: “Phật Hoa Phu Nhật Vương có lời vấn an ngài, dùng hoa Nguyệt quang tịnh này để làm tin”. Lại khen: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông mới phát tâm đã thành tựu được đại bi như vậy. Ông đã có vô lượng tiếng khen khắp các thế giới nhiều như số vi trần một cõi Phật khắp mười phương, với lời khen rằng: Bồ Tát Đại Bi mới phát tâm đã có thể thành tựu đại bi như vậy. Thế nên, thiện nam tử! Nay ta tán thán ông: Lành thay! Lành thay!

· Lại nữa, thiện nam tử! Ông vì các Bồ Tát tương lai thành tựu đại bi nên thuyết giảng đại bi, dựng ngọn cờ pháp, không mất thiện nguyện, nên ta lại tán thán: Lành thay! Lành thay!.

· Lại nữa, thiện nam tử! Tận đời vị lai, tiếng khen về ông sẽ đến tận a tăng kỳ thế giới như vô số vi trần trong một cõi Phật, như là dậy vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh, làm cho thành Chánh Giác, đạt đến quả Phật không còn thối chuyển; hoặc phát thiện nguyện, hoặc chọn Tịnh độ, điều phục chúng sanh, cứu độ, tùy nguyện; lại làm cho họ vào đời vị lai được thọ ký thành Chánh Giác. Chúng sanh này trong đời vị lai, trải qua các kiếp số như số vi trần một cõi Phật, sẽ ở trong vô số thế giới nhiều như vi trần một cõi Phật trong mười phương, thành Chánh Giác, chuyển pháp luân, lại sẽ tán thán ông, nên ta đem ba pháp tán thán này để tán thán ông: Lành thay! Lành Thay!”

Thiện nam tử! Khi ấy, ở cõi kia có vô lượng ức Bồ Tát đồng thanh thưa:

· Bạch đức Thế Tôn! Chúng con muốn đi đến cõi San Đề Lam chiêm ngưỡng Phật Bảo Tạng, lễ bái, cúng dường, cung kính hầu hạ, nghe các Tam muội Đà la ni môn, Vô úy pháp môn và chiêm ngưỡng Bồ Tát Đại Bi.

Bấy giờ, đức Phật kia đem ba pháp tán thán và hoa Nguyệt quang tịnh trao cho hai Bồ tát và bảo nên biết đúng thời.

Khi ấy, ở chỗ Phật kia, hai Bồ tát nhận hoa báu và cùng vô lượng ức chúng Bồ tát giây lát ẩn mất ở đó, rồi bỗng nhiên hiện đến trong vườn Diêm Phù, cõi San Đề Lam đảnh lễ và chiêm ngưỡng Phật Bảo Tạng.

Bấy giờ, thế giới của các Đại Bồ Tát, người tu tập Đại thừa và học Thanh Văn, Duyên Giác thừa, trời, rồng, quỷ thần, Ma hầu la già... các loại như vậy số đông vô lượng, cùng khắp trong cả nước nhiều như lúa, mè tre, lau, không thể tính kể, đem vô số các pháp Sư tử du hý của các Bồ Tát đã được mà cúng dường Phật. Cúng dường xong, thấy Phạm chí Bảo Hải cung kính chắp tay tán thán sự cúng dường của đại chúng này, nên họ suy nghĩ: “hai đại sĩ này chính là Bồ Tát Đại Bi nên mới được Hoa Phu Nhật Vương Như Lai trao tặng hoa báu này”. Hai Bồ Tát ở trước Phật, hướng về phía Phạm chí, dâng hoa và thưa:

· Hoa Phu Nhật Vương Như Lai trao hoa đẹp này để ngài làm tin và ba pháp tán thán như đã nói ở trên.

Thiện nam tử! Khi ấy mưa vô số những hoa, cũng rơi đến cả thế giới không có Phật. Lại có vô số âm thanh vi diệu, hoàn hảo vang ra khắp nơi. Đó là: tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tỳ kheo Tăng, tiếng tịch tịnh, tiếng Vô sở hữu, tiếng các Ba la mật, tiếng năng lực Vô sở úy, tiêng sáu thần thông, tiếng không có sự tạo tác, tiếng không sanh diệt, tiếng tịch diệt, tiếng đại từ, tiếng đại bi, tiếng vô sanh nhẫn, tiếng thọ ký, tiếng thuyết đại thừa... Cõi kia có Bồ Tát do bổn nguyện nên có đại thần lực, tu tập pháp sâu xa và được tự tại, vì chúng sanh nên ở thế giới kia nghe tiếng này xong, nhờ Phật lực, nhờ nguyện lực và nhờ Tam muội lực, ở thế giới kia, bằng năng lực thần thông như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, trong giây lát đến chỗ Phật Bảo Tạng, trong vườn Diêm Phù, cõi San Đề Lam, đem đầu mặt lạy sát chân Phật, đem vô số Sư tử du hý mà các Bồ Tát đã chứng được, cúng dường Phật và các đại chúng, rồi theo thứ tự ngồi lãnh thọ diệu pháp.

Thiện nam tử! Bấy giờ, sau khi đem hoa Nguyệt quang tịnh cúng dường Bảo Tạng Như Lai, Phạm chí Bảo Hải bạch Phật:

· Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin Như Lai thọ ký cho con thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai liền nhập Tam muội Điện đăng. Năng lực Tam muội này làm cho tất cả núi rừng, cây cỏ, đất đai cõi San Đề Lam biến thành bẩy báu và làm cho chính mắt đại chúng đươc trông thấy, cũng ở trước phật lãnh thọ diệu pháp. Tùy theo sự suy nghĩ của mình mà họ thấy thân mình mầu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tía; hoặc thấy giống như gió, giống như lửa, giống như hư không, giống như ngọn lửa đang cháy rực; hoặc thấy giống như nước, giống như bọt nước, giống như núi lớn, giống như Phạm Thiên, giống như Đế Thích, giống như hoa; hoặc thấy giống như Ca lâu la, rồng, sư tử; hoặc giống như mặt trời, mặt trăng, tinh tú; hoặc thấy giống như voi, giống như cáo đồng... ngồi trước Phật lãnh thọ diệu pháp. Tùy theo sự suy nghĩ của mình mà mọi người tự thấy thân mình của mình với những tướng trạng như vậy.

Thiện nam tử! Tùy theo sự suy nghĩ của mình, chúng sanh này lại thấy thân mình giống như thân Phật Bảo Tạng. Các đại chúng đang ở trước Phật bỗng thấy Phạm chí ngồi trên hoa sen bạy báu ngàn cánh. Tất cả đại chúng hoặc ngồi, hoặc đứng ở trên đất, trong hư không; tất cả chúng sanh ấy, mỗi người tự thấy Bảo Tạng Như Lai ngồi ở trước mình, thuyết pháp cho riêng mình, nhưng chỉ có mỗi mình được thấy.

Thiện nam tử! Khi ấy Bảo Tạng Như Lai khen Phạm chí Bảo Hải:

· Lành thay! Lành thay! Tịnh hạnh đại bi! Ông phát đại bi làm lợi ích lớn cho vô lượng vô biên chúng sanh, làm ánh sáng lớn trong thế gian. Phạm chí giống nhưloài hoa đang nở rộ, có vô số mầu sắc, vô số hương thơm, vô số mềm mại, vô số lá, cành, cội rễ, vô số công năng và có thể làm thành các loại thuốc cần dùng. Hoặc có hoa sen đầy trăm ngàn do tuần hương thơm ánh sáng cũng giống như các hoa. Hoặc có hoa lớn với đường kính bằng một trăm do tuần, hai trăm do tuần, ba trăm do tuần, hương thơm ánh sáng giống như các hoa. Có hoa lớn với đường kính bằng một thiên hạ, hương thơm ánh sáng cũng giống nhau không khác.

· Các loài chúng sanh nào mù lòa, nghe hương thơm của hoa này liền được thấy mầu sắc, người điếc nghe được tiếng, cho đến những kẻ các căn thiếu khuyết liền được đầy đủ.

· Chúng sanh nào khi có bốn trăm lẻ bốn bệnh phát ra, nghe hương thơm của loài hoa này liền được lành hằnh bệnh.

· Người nào bị mất niệm, loạn tâm, điên cuồng, phóng dật, cuồng si, thùy miên, nghe hương thơm của hao này đều được tỉnh trí, nhất tâm.

Trong ruộng hoa này cũng mọc hoa Phân đà lợi. Hoa này cứng chắc, giống như kim cương, cành bằng lưu ly, có trăm hạt, cánh hoa bằng vàng ròng, nhụy bằng mã não, râu hoa bằng xích chơn châu. Hoa cao tám mươi bốn ức do tuần, đường kính của hoa lớn đến mười vạn do tuần. Hoa này có mầu sắc, hương thơm tỏa khắp mười phương, đến vô số thế giới chư Phật nhiều như vi trần trong một cõi Phật. Chúng sanh trong đó, kẻ nào bốn đại không điều hòa, tật bệnh khốn đốn, các căn tổn giảm, mất niệm, loạn tâm, điên cuồng, buông lung, ngủ nghỉ, cuồng si, thấy ánh sáng và nghe hương thơm của hoa, tất cả các bệnh đều được lành hẳn, được nhất tâm. Chúng sanh nào vừa mới qua đời, thân chưa hư hoại, được ánh sáng chiếu đến, xúc chạm được hương thơm bay đến xông ướp, liền được sống lại như cũ, lại cùng với thân quyến dạo chơi nơi khu vườn, cùng nhau vui chơi thỏa thích với năm dục. Nếu chắc chắn phải qua đời thì họ sẽ sanh lên cõi Phạm thiên, không sanh cõi khác, ở mãi cõi kia, sống lâu không lường.

· Phạm chí! Ruộng hoa sen ấy tức là đại chúng của của hội này. Giống như khi mặt trời mọc, làm các hoa nở rộ, mặt trời giác ngộ của như lai xuất hiện, nuôi dưỡng và phát triển áng sáng với hương thơm vi diệu, diệt trừ các khổ cho tất cả chúng sanh.

· Thiện nam tử! Nay ta như mặt trời xuất hiện ở thế gian, làm cho các chúng sanh nở hoa thiện căn, có hương thơm vi diệu và ánh sáng chiếu khắp, có thể diệt trừ vô số bệnh tật cho chúng sanh.

· Như lai xuất hiện ở thế gian chính là đem ánh sáng đại bi che trùm khắp tất cả, làm cho các chúng sanh nở rộ căn lành, tăng thêm lợi ích, an trú vào ba loại phước.

· Thiện nam tử! Ông đã giáo hóa vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sanh, làm cho họ an trụ Chánh Giác. Các chúng sanh này đi đến chỗ ta, mỗi người tự phát vô số thiện nguyện, nhận thế giới Phật tịnh hoặc bất tịnh. Tùy theo sở nguyện của họ, nên ta đã thọ ký.

· Thiện nam tử! Bồ Tát nào ở trước ta, nguyện nhận Tịnh độ, dùng tâm thanh tịnh hoàn toàn tự điều phục, cứu giúp chúng sanh, trồng các căn lành thì vị ấy được gọi là Bồ Tát nhưng không phải là đại trượng phu hùng lực mạnh mẽ, không phải là Bồ Tát có đại bi sâu dày, vì chúng sanh mà cầu thành Chánh Giác.

· Bồ Tát nào nguyện nhận cõi Phật thanh tịnh tức là Bồ Tát xa lìa đại bi. Lại nữa, người nào không nguyện đi vào Nhị thừa là Bồ Tát không có phương tiện và trí tuệ khéo léo, không có tâm bình đẳng.

· Bồ Tát nào phát thệ nguyện làm cho thế giới của mình xa lìa Thanh Văn, Bích Chi Phật thừa, diệt gốc bất thiện, không có các người nữ cùng ba đường ác, thành Chánh Giác xong, chỉ dùng đại Bồ Tát làm đại quyến thuộc, thuyết pháp vô thượng Đại thừa, tuổi thọ vô lượng, trụ mãi nơi đời trải qua vô số kiếp, chỉ thuyết pháp vi diệu cho người có thiện tâm, điều phục thanh tịnh, thành tựu thiện căn thì vị ấy tuy được gọi là Bồ Tát nhưng không phải Đại sĩ. Vì sao? – Vì không có phương tiện thiện xảo và trí bình đẳng.

Thiện nam tử! Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, từ năm đầu ngón tay phóng ra ánh sáng lớn, với vô lượng vô số tram ngàn các mầu sắc, chiếu khắp phương Tây, đi qua vô lượng vô biên vô số thế giới, đến thế giới tên Đại Chỉ, dân chúng ở đó sống ba mươi tuổi, sắc diện xấu xí, hình dáng khả ố, đủ tất cả các căn bất thiện, thân cao sáu thước. Trong cõi đó có Phật hiệu Đại Bi Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp ba thừa cho bốn chúng.

Thiện nam tử! Bấy giờ đại chúng đều được trông thấy Phật Thế Tôn ấy và đại chúng. Phật Bảo Tạng bảo đại chúng:

-Trong vô lượng vô biên vô số kiếp về quá khứ, vào thời Phật Bảo Cái Quang Minh, Phật Đại Quang Minh ấy bắt đầu phát tâm thành Chánh Giác, khi ấy cũng khuyến hóa vô lượng vô biên ức na do tha chúng sanh an trụ nơi đạo vô thượng, tùy tâm nguyện nhận vô số thế giới trang nghiêm, nhận đời ngũ trược ác, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Phật Đại Quang Minh này cũng khuyên ta phát tâm trụ vững nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi ấy, ở chỗ Phật Bảo Cái Quang Minh, ta được khuyên phát nguyện trang nghiêm thành Chánh Giác nơi đời ngũ trược ác này. Bấy giờ Phật ấy khen ta: “Lành thay! Lành thay!” và thọ ký cho ta thành Chánh Giác. Khi ấy, ta có bậc thiện tri thức này khuyên ta thành Chánh Giác. Thiện tri thức thắng diệu trượng phu kia khuyên ta hãy nhận đời ngũ trược xấu xa này với quốc độ bất tịnh, nhiều các phiền não. Chúng sanh trong đó làm các việc nghịch ác, cho đến tạo ra các căn chẳng lành, thiêu đốt tiêu diệt tâm lành, đi mãi giữa đồng hoang sanh tử. Phật ấy khuyên ta nên nguyện nhận và điều phục được các chúng sanh như vậy.

Bấy giờ, trong vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương, chư Phật đều sai sứ đến chỗ vị trượng phu toàn thiện này để khen ngợi, tán thán và gọi danh hiệu là ại Bi Nhật Nguyệt Quang Minh. Vị Đại Bi Nhật Nguyệt Quang Minh kia chính là thiện tri thức của ta, đã làm lợi ích rất lớn. Nơi thế giới Đại Chỉ, Ngài thành Phật chưa bao lâu, vì các bọn người ác và đoản mạng này mà vận chuyển bánh xe chánh pháp. Đức Phật kia khi mới thành Chánh Giác, Vô lượng vô biên chư Phật trong mười phương đều sai đệ tử đi đến gặp Ngài để cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Các Thế Tôn này đều do Phật Đại Quang Minh xưa kia khuyến hóa đầu tiên, làm cho tu tập theo Bố thí Ba la mật, cho đến Bát nhã Ba la mật. Do biết ơn ấy nên các đức Thế Tôn này sai các Bồ Tát đến cúng dường.

Phạm chí! Ông có thấy không, các đức Thế Tôn này đều ở thế giới thanh tịnh, sống lâu vô lượng, chỉ vì những người có tâm đã được điều phục thanh tịnh, thành tựu căn lành mà làm các Phật sự. Phật Đại Quang Minh lại ở đời ngũ trược, thế giới nhơ nhớp bất tịnh này mà thành Chánh Giác. Có chúng sanh tạo nhiều tội nghịch cho đến đủ các căn bất thiện, tuổi thọ ngắn ngủi, Ngài có thể ở trong đó làm cho họ được tăng lợi ích, làm vô lượng Phật sự, không bỏ Thanh Văn, Bích Chi Phật thừa, thuyết pháp ba thừa cho các chúng sanh. Ông ấy (Phật Đại Quang Minh) là bậc trượng phu toàn thiện, tất cả đại chúng không thể sánh bằng, làm được những việc tốt đẹp rất khó làm như thệ nguyện nhận cõi bất tịnh trong đời ngũ trược ác; người tạo nhiều tội nghịch cho đến đủ các căn bất thiện..., chúng sanh như vậy đều được Ngài cứu giúp điều phục.

· Thiện nam tử! Có Bồ Tát nào nhân thế giới thanh tịnh của Phật, xa đường ác và Thanh Văn, Duyên Giác, giúp đỡ điều phục những chúng sanh có thiện tâm thanh tịnh và thành tựu thiện căn thì đó chỉ gọi là Bồ Tát giống như các thứ hoa khác, chứ chẳng phải gọi là Đại Bồ Tát như hoa sen trắng, vì chỉ làm Phật sự với chúng sanh có thiện tâm, đã được điều phục và trồng các căn lành.

· Này Phạm chí! Nay ông hãy nghe bốn pháp không tích cực của Bồ Tát. Những gì là bốn?

1- Nguyện thế giới thanh tịnh.

2- Nguyện làm Phật sự với những chúng sanh thanh tịnh mà thiện tâm đã được điều phục.

3- Nguyện sau khi thành Phật, không thuyết pháp Thanh Văn, Bích Chi Phật.

4- Nguyện sau khi thành Phật, sống lâu vô cùng.

· Đây gọi là bốn pháp không tích cực của Bồ Tát. Bồ Tát này chỉ giống như các thứ hoa khác, không thể gọi Bồ Tát này như hoa sen trắng.

· Phạm chí! Trong thiên chúng này, chỉ trừ một mình Bà Do Tỷ Nựu nhận thế giới bất tịnh, cứu giúp điều kẻ nhiều phiền não. Này Phạm chí! Trong Hiền kiếp, có Bồ Tát nào nhận thế giới bất tịnh thì Bồ Tát đó có bốn pháp tinh tấn. Những gì là bốn?

1. Nguyện nhận thế giới bất tịnh.

2. Làm Phật sự giữa những người bất tịnh.

3. Thành Phật xong, thuyết pháp ba thừa.

4. Thành Phật xong, nhận thọ mạng trung bình, không dài không ngắn.

· Đó gọi là bốn pháp tinh tấn của Bồ Tát. Đây gọi là Bồ Tát như hoa sen trắng, không phải như các hoa khác, cũng gọi là Đại Bồ Tát.

· Phạm chí! Ông đang ở trong vô lượng vô biên vô số ruộng hoa của đại chúng Bồ Tát này mà phát nguyện được thọ ký, vậy mà ngay trước Phật, ông đã phát sinh ra “hoa sen trắng đại từ bi” để nhận lấy đời năm ngũ trược ác với những kẻ nhiều nghịch tội, đã tạo ra tất cả các căn bất thiện và ở trong ấy để tùy thuận mà điều phục họ. Ông dùng âm thanh đại bi làm cho chư Phật Thế Tôn như số vi trần một cõi Phật ở khắp mười phương sai sứ giả khen ngợi hiệu ông là Thành Tựu Đại Bi. Khen ngợi xong, lại dậy đại chúng này cung dường ông. lại nữa, này Đại bi! Vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng của đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong Hiền kiếp, ở thế giới Ta bà, loài người sống một trăm hai mươi tuổi, bị trói buộc bởi già, bệnh, chết; đời tối tăm, không có thầy dậy bảo, tạo ra tất cả các căn chẳng lành, đi theo đường tà, vào sông phiền não, chuyên tạo tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng thánh nhân, phạm bốn giới trọng, ngoài ra như đã nói ở trên thì ngay nơi các đời hỗn loạn phiền não như vậy, ông sẽ thành Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xa lìa vòng sanh tử, chuyển bánh xe chánh pháp, phá tan bốn loại ma. Bấy giờ, ông có danh tiếng lớn vang khắp vô lượng vô biên thế giới chư Phật khắp mười phương, ông có đại chúng Thanh Văn một ngàn hai trăm năm mươi vị. Tuần tự trong bốn mươi lăm năm, ông thành tựu vô lượng Phật sự như vậy, được đầy đủ những việc như ông đã nguyện. Khi ấy, vô lượng Tịnh vương này cũng thành Phật, sống lâu vô lượng. Tuy trong vô lượng vô biên kiếp, những đức Phật này cũng thành tựu Phật sự như đức Phật trên không khác.

· Này, bậc trượng phu hiền thiện! Sau khi ông Bát Niết bàn, chánh pháp trụ ở đời đủ một ngàn năm. Sau khi chánh pháp diệt, các xá lợi của ông làm các Phật sự như ông đã nguyện, ở mãi nơi đời lợi ích chúng sanh như đã nói ở trên.

Thiện nam tử! Khi ấy trong hội có một Phạm chí tên là Tướng Cụ Túc, thưa:

· Thưa bậc đại trượng phu toàn thiện! Trong vô lượng vô biên vô số kiếp đời vị lai, khi ngài làm Bồ Tát, sanh ở bất cứ nơi nào, tôi sẽ luôn luôn thị giả cho ngài, luôn đem từ tâm dâng cúng các thức cần dùng cho ngài, đến khi ngài chỉ còn một lần sanh, tôi sẽ làm cha ngài, sau khi ngài thành Phật, tôi sẽ làm đại thí chủ và ngài cũng sẽ thọ ký cho tôi đạo quả Vô thượng.

Bấy giờ, có Hải thần tên Điều Ý, thưa:

· Thưa đại trượng phu toàn thiện! Từ nay trở đi, cho đến lúc ngài chỉ còn một lần sanh, ở bất cứ nơi nào, tôi nguyện sẽ thường làm mẹ ngài. Sau khi ngài thành Phật, cũng sẽ thọ ký cho tôi đạo quả Vô thượng.

Khi ấy, có Thủy thần thưa:

· Từ nay trở đi, cho đến lúc ngài chỉ còn một lần sanh, bất cứ ở nơi nào, tôi nguyện sẽ thường làm nhũ mẫu cho ngài. Khi ngài thành Phật, ngài cũng sẽ thọ ký cho tôi đạo quả Vô thượng.

Có hai Đế Thích:

1. Thiện Niệm

2. Bảo Niệm

thưa:

· Thưa bậc đại trượng phu toàn thiện! Sau khi ngài thành Phật, chung tôi sẽ làm đệ tử Thanh Văn trí tuệ và thần túc của ngài.

Lại có Đế Thích tên Thiện Kiến Túc, thưa:

· Thưa Đại Bi! Từ nay trở về sau, cho đến khi chỉ còn một lần sanh, ở bất cứ nơi nào, tôi thường làm con của ngài.

Có vị thần núi Tu Di tên Thiện Nhạo Hoa, thưa:

· Đại Bi! Cho đến khi ngài còn một lần sanh, tôi còn thường làm vợ ngài. Sau khi thành đạo, ngài cũng sẽ thọ ký cho tôi đạo Vô thượng.

Có A tu la là Hung Ức Hạnh, thưa:

· Đại Bi! Trong suốt vô lượng vô biên vô số kiếp, trong khi Ngài làm Bồ Tát, cho đến khi ngài chỉ còn một lần sanh, trong thời gian đó, tôi sẽ làm kẻ tôi tớ phục vụ, dâng cho ngài các vật cần thiết. Sau khi ngài thành Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp, tôi liền hiểu pháp, được quả vị báu, uống vị cam lồ đầu tiên, cho đến diệt hết tất cả phiền não, chứng A La Hán.

Bấy giờ, có vô số trời, rồng, quỷ, thần, A tu la, Ca lâu la, nhân, phi nhân, v.v... đến chỗ Bồ Tát Đại Bi thề nguyện:

· Thưa bậc đại trượng phu toàn thiện! Tương lai xin ngài điều phục, giáo hóa chúng con.

Bấy giờ, có một Phạm chí lõa hình tên Loạn Tưởng Khả Úy, lại thưa rằng:

· Thưa bậc đại trượng phu toàn thiện! Khi ngài ở vô lượng vô biên vô số kiếp hành đạo Bồ Tát, tôi sẽ theo ngài cầu xin các thức cần dùng, thường đến chỗ ngài cầu xin y phục, giường, ghế, ngoại cụ, phòng xá, nhà đấy, voi, ngựa, xe cộ, quốc gia, thành phố, vợ con, đầu, mắt, tủy, não, da, thịt, tay, chân, tai, mũi, lưỡi, thân.

· Thưa đại trượng phu hiền thiện! Tôi sẽ làm người giúp đỡ ngài để cho ngài Bố thí Ba la mật đầy đủ, cho đến Bát Nhã Ba la mật. Khi Phạm chí Đại Bi thực hành các đạo Bồ Tát này, tôi sẽ khuyên ngài làm cho được đầy đủ sáu Ba la mật. Khi ngài thành Phật xong, tôi nguyện làm đệ tử sẽ theo ngài nghe tám vạn pháp tụ. Nghe xong, tôi liền có thể biện luận, giảng thuyết pháp tướng. Thuyết pháp tướng xong, ngài sẽ thọ ký đạo Vô thượng cho tôi.

Thiện nam tử! Phạm chí nghe xong, liền lạy sát chân Phật, Phật lại bảo Phạm chí lõa hình:

· Lành thay! Lành thay! Ông chính là bạn đạo của ta. Ông từ vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vô số kiếp thường đến ta câu xin các vật cần dùng như: y phục, cho đến lưỡi, thân... khi ấy với tâm thanh tịnh, ta đem những vật của mình ra bố thí cho ông. Khi ấy, ông cũng không có bị chút tội nào cả.

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát Đại Bi lại thưa:

· Bạch đức Thế Tôn! Con từ vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vô số kiếp, khi làm Bồ Tát sống ở bất cứ nơi nào, có các khất sĩ đứng trước con xin thức ăn hoặc dùng lời nhỏ nhẹ, hoặc dùng lời hung ác, hoặc khing chê, hủy báng; hoặc np1i lời chân thật. Bạch đức Thế Tôn! Khi ấy con không sanh một chút tâm niệm ác nào cả. Nếu như con có nổi giận, dù trong thời gian ngắn nhất, lại đem nhân duyên bố thí này để cầu phước báo đời sau, tức là con dối trá chư Phật trong hiện tại ở vô lượng vô biên vô số thế giới khăp mắuời phương và vào đời vị lai chắc chắn con sẽ không được thành Chánh Giác.

· Bạch đức Thê Tôn! Con phải đem tâm hoan hỷ cho người đến xin, nguyện cho người nhận không bị các tổn hại, cũng không bị trở ngại một chút nào đối với các căn lành. Nếu con làm cho người nhận kia có một chút nào trở ngại, tổn hại căn lành, tức là dối trá chư Phật hiện tại ở trong vô lượng vô biên vô số thế giới khắp mười phương. Nếu con dối trá chư Phật thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục A Tỳ, không thể hoan hỷ thí cho y phục, thức ăn. Nếu ngươi xin kia dùng lơi êm dịu hoặc lời thô ác, hoặc khinh hủy, mắng nhiếc; hoặc bằng lời chân thật cầu xin đầu, mắt, tủy não như vậy. Bạch đức Thế Tôn! Nếu khi ấy tâm con không hoan hỷ, cho đến có một niệm sân giận mà đem việc bố thí này cầu quả báo thì chính là dối trá chư Phật hiện tại nơi vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương. Vì lý do này, chắc chắn con đọa địa ngục A Tỳ. Con nói về Bố thí Ba la mật và cho đến Bát nhã Ba la mật cũng vậy.

Thiện nam tử! Khi ấy! Bảo Tạng Như Lai liền khen ngợi Phạm chí Bảo Hải:

· Lành thay! Lành thay! Ông an trú hoàn toàn ở âm đại bi nên phát thệ nguyện này.

Thiện nam tử! Bấy giờ tất cả đại chúng trời, rồng, quỷ thần, nhân và phi nhân đều đến chắp tay khen ngợi:

· Lành thay! Lành thay! Ngài an trú hoàn toàn ở tâm đại bi nên phát thệ nguyện này, được tiếng khen lớn, kiên cố tu hành pháp Lục hòa, làm lợi ích đầy đủ tất cả chúng sanh.

Thiện nam tử! Khi Phạm chí lõa hình phát thệ nguyện, cũng có tám vạn bốn ngàn người phát thệ nguyện như Phạm chí.

Thiện nam tử! Khi ấy, Đại Bồ Tát Đại Bi cùng tám vạn bốn ngàn người như vậy rất hoan hỷ, đồng phát thệ nguyện, rồi chắp tay hướng về bốn phía nhìn khắp đại chúng và nói lên lời hy hữu.

· Vào thời vị lai, khi chánh pháp diệt, đời ngũ trược ác nhiều các phiền não, con ở trong đó phóng hào quang vĩ đại, làm thầy dắt dìu, đốt đèn chánh pháp nơi đời tối tăm. Các chúng sanh nào không có người cứu hộ, không có thế lực, không Phật chỉ đường, khi con mới phát tâm Bồ Đề đã được các bạn đạo vô thượng ấy, nguyện cho những người này đời đời theo con nhận đầu, mắt, tủy não, da thịt, máu xương, tay chân, tai, mũi, lưỡi, thân này, cho đến y phục, thức ăn uống...
· Bạch đức Thế Tôn Nếu trong vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức kiếp ở đời vị lai, chúng sanh như vậy đến gặp con để nhận đầu, mắt, tủy não..., cho đến ẩm thực dù rất ít, như là một sợi lông, thì khi con đã thành Chánh Giác, nếu họ không thoát sanh tử, không được thọ ký Tam thừa thì chính là con dối trá chư Phật hiện tại ở vô lượng vô biên thế giới khắp mười phương và con không được thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Khi ấy Bảo Tạng Như Lai lại khen ngợi Bồ Tát Đại Bi lần nữa:

-Lành thay! Lành thay! Này bậc đại trượng phu toàn thiện, ông có thể hành đạo Bồ Tát như vậy, như xưa kia Bồ Tát Tu Di Sơn Bảo ở trước Phật Thế Gian Quang Minh, bắt đầu phát tâm Bồ đề, phát thệ nguyện và hành Bổ Tát đạo như vậy. Trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, về phương Đông cách đây trăm ngàn ức thế giới Phật, ở đó có thế giới tên Quang Minh Trí Sĩ, loài người thọ một trăm tuổi, Bồ Tát ấy thành Phật ở đó và hiệu là Trí Hoa Vô Cấu Kiên Bồ Đề Tôn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn, trụ thế thuyết pháp bốn mươi lăm năm, làm các Phật sự.

Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Đại Bi:

· Phật ấy sau khi Bát Niết bàn, chánh pháp trụ thế mãn một ngàn năm. Sauk hi chánh pháp diệt, tượng pháp trụ thế cũng một ngàn năm. Đại Bi! Phật Thế Tôn ấy, hoặc tại thế, hoặc Niết bàn, ở khoảng giữa chánh pháp và tượng pháp có các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni sống phi pháp, phá giới cấm, thực hành tà đạo, phá pháp, nhận cúng dường không tàm quý, hoặc phá vật chiêu đề tăng, hoặc phá y phục, ẩm thực, ngọa cụ, y dược của hiện tiền tăng; lấy vật của chúng Tăng làm vật của mình, tự đem cho người và cho kẻ tại gia.

Thiện nam tử! Những người như vậy đều được Phật Thế Tôn kia thọ ký ở trong ba thừa.

-Đại Bi! Ở chỗ Như Lai kia, nếu có người xuất gia, khoác ca sa của ta chế ra, đều được thọ ký Bất thối chuyển nơi Bồ tát thừa. Nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di phạm bốn trọng cấm, đức Phật kia đối với người ấy vẫn có tưởng như Thế Tôn và trồng các căn lành, thọ ký cho họ được bất thối nơi ba thừa.

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát Đại Bi lại thưa:

· Bạch đức Thế Tôn! Nay con nguyện: khi con hành đạo Bồ Tát, nêu có chúng sanh nào mà con cần phải khuyến hóa, làm cho an trụ Bố thí Ba la mật, cho đến Bát nhã Ba la mật thì con khuyến hóa làm cho trụ căn lành, dù chỉ nhỏ như một sợi long, cho đến khi thành Chánh Giác vẫn không ngừng lại. Nếu có một chúng sanh nào thối lui nơi ba thừa thì chính là con dối trá chư Phật hiện tại ở vô lượng vô biên vô số các thế giới khắp mười phương và nhất định con không được thành Chánh Giác.

· Bạch đức Thế Tôn! Khi con thành Chánh Giác xong, nếu có chúng sanh nào vào trong pháp con, khi xuất gia mặc cà sa mà phạm trọng giới, hành tà kiến, khinh chê không tin Tam bảo, làm các tội nặng, những Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di ấy, nếu có một niệm sanh tâm cung kính tôn trọng Thế Tôn hay Pháp, Tăng. Bạch đức Thế Tôn! Chúng sanh nào dù cho chỉ có một người thối lui, không được thọ ký nơi ba thừa thì chính là con dối trá chư Phật hiện tại ở vô lượng vô biên vô số các thế giới khắp mười phương và nhất định con không được thành Chánh Giác.

· Bạch đức Thế Tôn! Sau khi con thành Phật, các trời, rồng, quỷ thần, nhân và phi nhân, nếu có thể đối với những người mặc cà sa này mà cung kính cúng dường, tôn trọng, khen ngợi, nếu người đó được thấy một phần nhỏ ca sa này thì được bất thối nơi ba thừa. Nếu chúng sanh nao bị đói khát bức bách, hoặc quỷ thần bần cùng, các người hà tiện, cho đến trong chúng ngạ quỷ, nếu được một phần nhỏ ca sa, dù chỉ bằng bốn tấc, người đó liền được ăn uống đầy đủ, tùy sở nguyện mau được thành tựu.

· Có chúng sanh nào phản nghịch, trái chống nhau, tưởng nhau như oán tặc đưa đến đấu tranh, hay có các trời, rồng, quỷ, thần, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Câu biện trà, Tỳ xá giá, nhân và phi nhân nào khi đấu tranh nhau mà nhớ đến ca sa này liền phát tâm từ bi, tâm mềm mỏng, tâm không oán tặc, tâm tịch diệt, tâm điều phục tốt.

· Người nào ở trong chỗ binh trận, đang bị xử đoán về tranh tụng, đem một mảnh ca sa này vào giữa nơi ấy để tự hộ thân, với sự cung kính, tôn trọng, cúng dường, thì những người kia không thể bị xúc phạm, phá hoại, quấy phá, khing lờn, thường được thắng người và vượt qua các nạn này.

· Bạch đức Thế Tôn! Nếu ca sa của con chế ra không thể thành tựu năm việc công đức của bậc Thánh như vậy, chính là con dối trá chư Phậtmhiện tại ở vô lượng vô biên vô số các thế giới khắp mười phương và đời vị lai con không thành Chánh Giác làm Phật sự, bị mất thiện pháp, nhất định không thể phá tan được ngoại đạo.

Thiện nam tử! Khi ấy Bảo Tạng Như Lai lại duỗi cánh tay phải mầu vàng kim xoa đầu Bồ tát Đại Bi khen:

-Lành thay! Lành thay! Này đại trượng phu! Những lời ông nói là đại trân bảo, là đại hiền thiện. Ông thành Chánh Giác xong, y phục ca sa này có thể làm lợi ích lớn, thành tựu năm công đức của bậc Thánh.

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát Đại Bi nghe Phật khen ngợi xong, tâm rất vui mừng, phấn khởi. Nhờ đức Phật duỗi cánh tay sắc vàng với ngón thon dài, có màng lưới mềm mại giống như thiên y xoa đầu Bồ Tát, thân hình Bồ Tát này liền thay đổi, trẻ như đồng tử hai mươi tuổi.

Thiện nam tử! Đại chúng trời, rồng, quỷ, thần, càn thát bà, nhân, phi nhân trong hội kia chắp tay cung kính hướng về Bồ Tát Đại Bi dâng vô số hoa, v.v… và âm nhạc để cúng dường Bồ Tát. Lại dùng vô số lời tán thán xong rồi đứng im lặng.


PHẨM THỨ NĂM

BỐ THÍ BA LA MẬT

(Phần 1)

Thiện nam tử! Khi ấy, Bồ Tát Đại Bi đem đầu mặt đảnh lễ Bảo Tạng Như Lai xong, ở trước Phật, bạch:

-Bạch đức Thế Tôn! Có bao nhiêu kinh được gọi là Tam muội môn, trợ Bồ đề pháp thanh tịnh môn? Thế nào là Bồ Tát vô úy, đầy đủ trang nghiêm nơi nhẫn?

Thiện nam tử, đức Phật ấy khen Bồ Tát Đại Bi:

· Lành thay! Lành thay! Đại Bi! Ông hỏi những việc rất đặc biệt. Đó chính là trân bảo có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng vô biên các Bồ Tát. Vì sao? – Này Đại Bi, vì ông có thể hỏi Phật việc lớn như vậy.

Đại Bi! Ông hãy lắng nghe cho kỹ: thiện nam, thiện nữ nào tu hạnh Đại thừa, có Thủ Lăng Nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này có thể vào trong tất cả các Tam muội.

Có Bảo ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể ấn chứng các Tam muội.

Có Sư tử du hý Tam muội, nhập Tam muội này có thể du hý như Sư tử nơi các tam muội.

Có Thiện nguyệt Tam muội, nhập Tam muội này có thể chiếu soi các Tam muội.

Có Nguyệt tràng ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ vững các cờ Tam muội.

Có Xuất nhất thiết tánh tam muội, nhập Tam muội này cóthể ra khỏi tất cả Tam muội.

Có Quán ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy tất cả đảnh Tam muội.

Có Ly pháp giới Tam muội, nhập Tam muội này có thể phân biệt các Tam muội.

Có Ly tràng tướng Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ gìn tất cả các tràng Tam muội.

Có Kim cang Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm cho tất cả Tam muội không bị phá hoại.

Có Chư pháp ấn Tam muội, nhâp Tam muội này có thể in ấn tất cả pháp.

Có Vương thiện trụ Tam muội, nhập Tam muội này có thể đối với các Tam muội như vua an trụ.

Có Phóng quang Tam muội, nhập Tam muội này có thể phóng ánh sáng chiếu các Tam muội.

Có Lực tấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể đối với các Tam muội tăng tấn tự tại.

Có Chánh xuất Tam muội, nhâp Tam muội này có thể chíng thức ra khỏi các Tam muội.

Có Biện từ Tam muội, nhập Tam muội này có thể hiểu rõ tất cả vô lượng âm thanh.

Có Ngữ ngôn Tam muội, nhập Tam muội này có thể vào tất cả các ngôn ngữ.

Có Quán phương Tam muội, nhập Tam muội này có thể xem thấy khắp tất cả các Tam muội.

Có Nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này có thể phá tất cả pháp.

Có Trì ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ các ấn Tam muội.

Có Nhập nhất thiết pháp tịch tĩnh Tam muội, nhập Tam muội này có thể khiến tất cả Tam muội vài tịch tĩnh.

Có Bất thất Tam muội, nhập Tam muội này không mất tất cả tam muội.

Có Nhất thiết pháp bất động Tam muội, nhập Tam muội này có thể khiến tất cả Tam muội không động.

Có Thân cận nhất thiết hải ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể gần gũi, cứu giúp tất cả Tam muội.

Có Nhất thiết vô ngã Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm cho các Tam muội không có sanh diệt.

Có Biến phú hư không Tam muội, nhập Tam muội này có thể che khắp tất cả Tam muội.

Có Bất đoạn nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ gìn các Tam muội làm cho không dứt mất.

Có Kim cang trường Tam muội, nhập Tam muội nay có thể sửa trị tất cả các trường Tam muội.

Có Nhất thiết pháp nhất vị Tam muội, nhập Tam muội này có thể giữ các pháp vị.

Có Ly nhạo ái Tam muội, nhập Tam muội này có thể xa lìa tất cả phiền não và trợ phiền não.

Có Nhất thiết pháp vô sanh Tam muội, nhập Tam muội này có thể chỉ bày tất cả Tam muội không sanh không diệt.

Có Quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể chiếu soi tất cả Tam muội, làm cho sáng rực Tam muội đó.

Có Bất diệt nhất thiết pháp Tam muội, nhập Tam muội này không phân biệt tất cả Tam muội.

Có Bất cầu Tam muội, nhập Tam muội này không tìm tất cả pháp.

Có Bất trụ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không trụ pháo giới.

Có Hư không ức tưởng Tam muội, nhập Tam muội này làm cho các Tam muội đều như hư không và có thể thấy sự chơn thật của nó.

Có Vô tâm Tam muội, nhập Tam muội này có thể diệt tâm, tâm sở pháp trong tất cả các tam muội.

Có Sắc vô biên Tam muội, nhập Tam muội này sắc sáng chói vô biên trong tất cả các Tam muội.

Có Tịnh đăng Tam muội, nhập Tam muội này có thể làm đèn sáng trong tất cả Tam muội.

Có Nhất thiết pháp vô biên Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện vô lượng trí huệ nới các Tam muội.

Có Điện vô biên Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện trí huệ nơi các Tam muội.

Có Nhất thiết quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện môn Quang minh Tam muội nơi các Tam muội.

Có Chư giới vô biên Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện vô lượng vô biên trí huệ nơi các Tam muội.

Có Bạch tịnh kiên cố Tam muội, nhập Tam muội này được Không định đối với các Tam muội.

Có Tu Di Sơn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thị hiện hư không nơi các Tam muội.

Có Vô cấu quang minh Tam muội, nhập Tam muội này có thể trừ các nhơ nhớp nơi Tam muội.

Có Nhất thiết trung vô úy Tam muội, nhập tam muội này thị hiện không sợ nơi các Tam muội.

Có Nhạo lạc Tam muội, nhập Tam muội này đều được ưa thích đối với các Tam muội.

Có Nhất thiết pháp chánh du hý tam muội, nhập Tam muội này đối với Tam muội chỉ bày không có tất cả các sắc.

Có Phóng điện Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện phóng ánh sáng nơi các Tam muội.

Có Nhất thiết pháp an chỉ vô cấu Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện trí huệ không nhơ nơi các Tam muội.

Có Vô tận Tam muội, nhập tam muội này đối với các Tam muội thị hiện không phải hết, không phải không hết.

Có Nhất thiết pháp bất khả tư nghì thanh tịnh Tam muội, nhập Tam muội này thị hiện các hình tượng bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn) như trong gương nơi các Tam muội.

Có Hỏa quang Tam muội, nhập Tam muội này làm cho trí huệ rực rỡ nơi các Tam muội.

Có Ly tận Tam muội, nhập Tam muội này nơi các Tam muội thị hiện bất tận.

Có Bất động Tam muội, nhập Tam muội này ở trong các pháp chẳng động, chẳng thọ nhận, không xem thường, đùa cợt.

Có Tăng ích Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội đều thấy tăng ích lợi.

Có Nhật đăng Tam muội, nhập Tam muội này phóng ánh sáng nơi các Tam muội.

Có Nguyệt vô cấu Tam muội, nhập Tam muội này như mặt trăng chiếu sáng nơi các Tam muội.

Có Bạch tịnh quang minh Tam muội, nhập Tam muội này được bốn biện tài nơi các Tam muội.

Có Làm hay chẳng làm Tam muội, nhập Tam muội này đối với các tam muội làm hay chẳng làm đều thị hiện trí tướng.

Có Kim cang Tam muội, nhập Tam muội này được thông suốt tất cả các pháp, cho đến không thấy các chướng ngại như vi trần.

Có Trụ tâm Tam muội, nhập Tam muội này tâm bất động, không nhận khổ vui, không thấy ánh sáng, trong tâm không có sân hận, lại cũng thấy tâm tưởng như vậy.

Có Biến chiếu Tam muội, nhập Tam muội này thấy tất cả ánh sáng nơi các Tam muội.

Có Thiện trụ Tam muội, nhập Tam muội này có thể khéo được an trụ nơi các Tam muội.

Có Bảo sơn Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy các Tam muội giống như núi báu.

Có Thắng pháp ấn Tam muội, nhập Tam muội này có thể ấn chứng tất cả các Tam muội.

Có Thuận pháp tánh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy tất cả pháp thảy đều tùy thuận.

Có Ly nhạo Tam muội, nhập Tam muội này được xa lìa say đắm đối với tất cả pháp.

Có Pháp cự Tam muội, nhập Tam muội này trừ được các pháp tối tăm.

Có Pháp vũ Tam muội, nhập Tam muội này có thể mưa pháp vũ, phá hoại sự chấp tướng nơi các tam muội.

Có Đẳng ngôn ngữ Tam muội, nhập Tam muội này được con mắt sáng suốt đối với các pháp.

Có Ly ngữ ngôn Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không còn có một ngôn từ.

Có Đoạn duyên Tam muội, nhập Tam muội này, dứt các pháp duyên.

Có Bất tác Tam muội, nhập Tam muội này, trong các pháp không thấy có người làm.

Có Tịnh tấn Tam muội, nhập Tam muội này thấy hết thảy tự tánh thanh tịnh của các pháp.

Có Vô chướng ngại Tam muội, nhập Tam muội này trong các pháp không có chướng ngại.

Có Ly cương Tam muội, nhập Tam muội này thấy các Tam muội đầy đủ, không còn thấy cao thấp.

Có Tập tụ nhất thiết công đức Tam muội, nhập Tam muội này xa lìa tất cả pháp tập họp..

Có Chánh trụ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không thấy có tâm và tâm sở pháp.

Có Giác Tam muội, nhập Tam muội này liền có thể giác ngộ hết thảy các pháp.

Có Niệm phân biệt Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp được vô lượng biện tài.

Có Trí giác thanh tịnh Tam muội, nhập Tam muội này thì đối với tất cả pháp được bình đẳng hay không bình đẳng.

Có Trí tướng Tam muội, nhập Tam muội này có thể ra khỏi ba cõi.

Có Trí đoạn Tam muội, nhập Tam muội này thấy các pháp chấm dứt.

Có Trí vũ Tam muội, nhập Tam muội này được tất cả mưa pháp.

Có Vô y Tam muội, nhập Tam muội này không thấy y chỉ trong các pháp.

Có Đại trang nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này trong các Tam muội không thấy pháp tràng.

Có Hạnh Tam muội, nhập Tam muội này có thể thấy các pháp hạnh đều tịch tĩnh vắng lặng.

Có Nhất thiết hạnh ly nhất thiết hữu Tam muội, nhập tam muội này hiểu rõ, thông suốt các pháp.

Có Tục ngôn Tam muội, nhập Tam muội này có thể hiểu rõ lời tục.

Có Ly ngữ ngôn vô tự Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp liền hiểu rõ không có ngôn ngữ.

Có Trí cự Tam muội, nhập Tam muội này hay chiếu sáng các pháp.

Có Trí thắng tướng hống Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp thị hiện tướng tĩnh.

Có Thông trí tướng Tam muội, nhập Tam muội này thấy tất cả trí tướng nơi các pháp.

Có Thành tựu nhất thiết hạnh Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp thành tựu tất cả hạnh.

Có Ly khổ lạc Tam muội, nhập Tam muội này nương tựa nơi các pháp.

Có Vô tận hạnh Tam muội, nhập Tam muội này thấy các pháp không chấm dứt.

Có Đà la ni Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội có thể giữ gìn pháp tướng không thấy chánh tà.

Có Vô tắng ái Tam muội, nhập Tam muội này đối các pháp không thấy thương ghét.

Có Tĩnh quang Tam muội, nhập Tam muội này không thấy nhơ nhớp nơi pháp hữu vi.

Có Kiên lao Tam muội, nhập Tam muội này không thấy các pháp.

Có Bất kiên lao hữu mãn nguyệt tịnh quang Tam muội, nhập Tam muội này, đối với các Tam muội có thể thành tựu đầy đủ các công đức.

Có Đại trang nghiêm Tam muội, nhập Tam muội này thì nơi các tam muội đều thành tựu được vô lượng trang nghiêm.

Có Nhất thiết thế quang minh Tam muội, nhậpTam muội này dùng trí chiếu sáng các Tam muội.

Có Nhất thiết đẳng chiếu Tam muội, nhập Tam muội này được nhất tâm đối với các Tam muội.

Có Tịnh vô tịnh Tam muội, nhập tam muội này đối với các Tam muội không thấy tịnh, chẳng tịnh.

Có Vô trạch Tam muội, nhập Tam muội này không thấy có nhà cửa.

Có Như nhĩ Tam muội, nhập Tam muội này đối với các Tam muội không thấy làm, không làm.

Có Vô thân Tam muội, nhập Tam muội này đối với các pháp không thấy có thân.

Các Bồ Tát được các môn Tam muội như vậy thì khẩu nghiệp thanh tịnh như hư không, đối với các pháp không còn thấy khẩu nghiệp, giống như hư không, không bị chướng ngại.

Đại Bi! Đây gọi là Đại Bồ Tát tu học các môn Tam muội Đại thừa.

Hết quyển thứ tám

Xem dưới dạng văn bản thuần túy