× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Bi HoaQuyển Thứ Năm

Phẩm Thứ Tư

NGUỒN GỐC CÁC BỒ TÁT ĐƯỢC
THỌ KÝ

(Phần 3)


Phật bảo Bồ tát Tịch Ý:

- Thiện nam tử! Khi ấy Phạm chí Bảo Hải lại bạch với Vương tử Nhuyễn Tâm thứ mười, v.v... cho đến phát tâm cũng như trước, đều giống như nguyện của Bồ tát A Súc.

Vương tử này thưa:

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, con sẽ làm cho tất cả chúng sanh tư duy được cảnh giới chư Phật. Trong tay họ tự nhiên phát ra hương thơm chiên đàn, hương thơm Ưu đà bà la, đem các hương thơm này cúng dường chư Phật.

Bảo Tạng Như Lai khen Vương tử:

- Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Nguyện của ông hết sức đặc biệt, thật hiếm có. ông nguyện trong tay chúng sanh tự nhiên phát ra hương thơm chiên đàn, hương thơm Ưu đà bà la, tư duy được tất cả cảnh giới của chư Phật và giữ ý niệm thanh tịnh. Do đó, nay đổi tên ông là Hương Thủ.

Phật bảo Hương Thủ:

- Thiện nam tử! Đời vị lai trải qua một hằng sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, sau khi A Súc Như Lai Bát Niết Bàn, chánh pháp diệt xong, bảy ngày sau, khi ấy ông sẽ thành Chánh Giác, thế giới của Phật đó vẫn tên Diệu Lạc. Phật hiệu là Kim Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Bấy giờ, Bồ Tát Hương Thủ lại thưa:

- Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, ngay khi con lạy Phật, khắp vườn Diêm Phù này sẽ mưa các hoa Chiêm bặc

Thiện nam tử! Khi Bồ Tát Hương Thủ ở trước Phật Bảo Tạng lạy sát đất thì khắp vườn Diêm Phù Mưa hoa Chiêm bặc như Hương Thủ nguyện.

Bảo Tạng Như Lai thuyết kệ:

Công đức tôn quý

Cõi thiện, đứng lên

Như tâm đã nguyện

Mưa hoa Chiêm bặc

Độ thoát vô lượng

Tất cả chúng sanh

Được dạy đường lành

Khiến được vô úy.

Thiện nam tử! Bồ Tát Hương Thủ nghe kệ xong, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách chỗ Phật không xa để nghe pháp.

Thiện nam tử! Phạm chí Bảo Hải lại bạch với Vương tử Mông Già Nô thứ mười một, cho đến phát tâm cũng như trên. Nguyện của Vương tử cũng giống như nguyện của Bồ Tát Hương Thủ.

Bấy giờ, Vương tử Sư Tử đem cờ trân bảo cúng dường Bảo Tạng Như Lai. Phật khen ngợi Vương tử Sư Tử:

- Lành hay! Lành thay! Thiện nam tử! Nay ông đem cờ báu cúng dường nên tên hiệu của ông là Bảo Tướng.

Phật bảo Bảo Tướng:

- Vào đời vị lai, trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng của thế giới Diệu Lạc, sau khi Kim Hoa Như Lai Bát Niết bàn, chánh pháp diệt xong, trải qua ba trung kiếp, thế giới Diệu Lạc chuyển tên là Nguyệt Thắng, vào thời gian đó, ông sẽ thành chánh giác hiệu là Long Tự Tại Tôn Âm Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế giới của Phật ấy trang nghiêm như thế giới Diệu Lạc không khác.

Khi ấy, Bồ Tát Bảo Tướng bạch Phật rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích thì nay con lạy Phật, làm cho tất cả chúng sanh được chánh niệm giống như Bồ Tát đang trụ Vô siểm Tam muội và tất cả chúng sanh được lợi ích lớn, sanh đại bi, phát tâm Bồ đề.

Thiện nam tử! Khi Bồ Tát Bảo Tướng ra trước Phật Bảo Tạng và lạy sát đất thì tất cả chúng sanh đều được Vô siểm Tam muội, được lợi ích lớn, sanh dại bi, phát tâm bồ đề.

Bảo Tạng Như Lai vì Bảo Tướng Bồ Tát mà thuyết kệ rằng:

Thiện ý đứng dậy

Ở ngay trước ta

Vì các chúng sanh

Phát thệ nguyện lớn

Lợi ích tất cả

Vô lượng chúng sanh

Khiến tâm không nhơ

Nên đời vị lai

Được thành quả Phật

Trời, người tôn kính.

Thiện nam tử! Bồ Tát Bảo Tướng nghe kệ xong, tâm rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe pháp.

Khi đó, nhóm Ma Xà Bà... năm trăm vương tử phát nguyện:

- Nguyện được cõi Phật với những công đức trang nghiêm đều như cõi Tịnh Độ của Đại Bồ Tát Hư Không Ấn đã tu tập.

Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai cũng thọ ký cho từng vị một thành Chánh Giác cùng một lúc ở mỗi nước khác nhau mà thành Vô thượng đạo như Đại Bồ tát Hư Không Ấn.

Lại nữa, có bốn trăm vương tử phát nguyện:

- Nguyện nhận cõi Phật tịnh diệu trang nghiêm giống như Đại Bồ Tát Kim Cang Trí Tuệ Quang Minh.

Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai cũng thọ ký cho từng vị một thành Chánh Giác cùng một lúc ở thế giới khác nhau thành Vô thượng đạo như Đại Bồ Tát Kim Cang Trí Tuệ Quang Minh.

Lại có tám mươi chín vương tử phát nguyện:

- Nguyện nhận Phật độ trang nghiêm như Phật độ của Đại Bồ Tát Phổ Hiền đã tu.

Bấy giờ, tám vạn bốn ngàn Tiểu vương, tất cả đều phát nguyện thù thắng khác nhau, mỗi vị tự nhận Phật độ với vô số trang nghiêm thượng diệu.

Khi ấy, Bảo Tạng Như Lai thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho từng vị: vào đời vị lai ở các thế giới khác, tám vạn bốn ngàn Tiểu vương ấy đồng một lúc thành Vô thượng đạo.

Bấy giờ, chín mươi hai ức chúng sanh cũng đều phát nguyện nhận Phật độ với vô số thắng diệu trang nghiêm. Bảo Tạng Như Lai thọ ký thành Chánh Giác cho tất cả:

- Các ông đời sau, ở các nước khác nhau, đồng một lúc thành Vô thượng đạo.

Thiện nam tử! Phạm chí Bảo Hải có tám mươi người con, là anh em với Bảo Tạng Như lai. Người con đầu tên là Hải Địa Tôn.

Thiện nam tử! Khi ấy Phạm chí Bảo Hải bảo với người con đầu của mình:

- Nay con có thể nhận cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm không?

Người con thưa:

- Cúi xin tôn giả rống tiếng sư tử trước.

Người cha bảo:

- Nguyện của ta sẽ nói sau cùng.

Người con lại thưa:

- Nguyện con là nên nhận cõi thanh tịnh hay bất tịnh?

Người cha bảo:

- Nếu Bồ Tát nào thành tựu đại bi thì mới nhận thế giới bất tịnh. Vì sao?

- Vì muốn điều phục hoàn toàn những cấu uế của chúng sanh. Việc đó con hãy tự biết.

Thiện nam tử! Bấy giờ, Hải Địa Tôn đến gặp Bảo Tạng Như Lai, bạch rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Con nguyện thành Chánh Giác, nếu khi loài người thọ tám vạn tuổi như thế giới của Phật hiện nay thì khi ấy con mới thành Chánh Giác. Con lại nguyện cho chúng sanh trong nước của con ít tham dâm, sân hận, ngu si, nhàm chán thân tâm; thấy lỗi lầm của chúng, sợ hãi sanh tử và đến chỗ con xuất gia học đạo. Khi ấy, con thuyết pháp ba thừa cho các chúng sanh.

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin đức Thế Tôn thọ ký cho con thành Chánh Giác.

Bấy giờ, Bảo Tạng Như Lai bảo với Hải Địa Tôn:

- Thiện nam tử! Đời vị lai, trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, bấy giờ có kiếp tên Biến Phu Ưu Bát La Hoa. Thế giới của đức Phật ấy sẽ có tên là Nguyệt Ái. Bấy giờ, nhân dân sống tám vạn tuổi, ông ở trong đó thành Chánh Giác, hiệu là Bảo Sơn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Hải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Hải Địa Tôn lại bạch:

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, chung quanh vườn Diêm Phù này sẽ mưa châu ngọc mầu đỏ. Tất cả cây cối tự nhiên phát ra âm nhạc vi diệu.

Thiện nam tử! Khi Hải Địa Tôn đảnh lễ Phật Bảo Tạng thì mưa châu ngọc đỏ chung quanh vườn kia. Tất cả cây cối tự nhiên đều phát ra vô số âm nhạc vi diệu. Vỉ đồng tử, Bảo Tạng Như Lai thuyết kệ:

Ngươi có sức lớn

Vô lượng trí tạng

Thương sót chúng sanh

Làm lợi ích lớn

Sở nguyện thanh tịnh

Nay được thành tựu

Sẽ vì chúng sanh

Làm thầy trời, người.

Thiện nam tử! Hải Địa Tôn nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe pháp.

Người con thứ hai của Phạm chí tên là Tam Bà Bà, bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Nay nguyện của con cũng giống như nguyện của Hải Địa Tôn.

Bấy giờ Bảo Tạng Như Lai lại bảo với Tam Bà Bà:

- Đời vị lai, ở thế giới Nguyệt Ái, trong kiếp Ưu Bát La Hoa, loài người thọ tới tám mươi ức tuổi. Nơi đó, ông sẽ thành Chánh Giác hiệu là Nhật Hoa, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Người con thứ ba được thế giới cũng như vậy. Khi loài người thọ hai ngàn tuổi, vị ấy thành Chánh Giác hiệu là Hỏa Âm Vương Như Lai... cho đến Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Người con thứ tư thành Phật hiệu là Tu Mạn Na.

Người con thứ năm thành Phật hiệu là Trì Giới Vương.

Người con thứ sáu thành Phật hiệu là Thiện Trì Mục.

Người con thứ bảy thành Phật hiệu là Phạm Tăng Ích.

Người con thứ tám thành Phật hiệu là Diêm Phù Ảnh.

Người con thứ chín thành Phật hiệu là Phú Nâu La.

Người con thứ mười thành Phật hiệu là Thắng Diệu.

Người con thứ mười một thành Phật hiệu là Bảo Sơn.

Người con thứ mười hai thành Phật hiệu là Hải Tạng.

Người con thứ mười ba thành Phật hiệu là Na La Diên.

Người con thứ mười bốn thành Phật hiệu là Thi Khí.

Người con thứ mười lăm thành Phật hiệu là Nam Mô Ni.

Người con thứ mười sáu thành Phật hiệu là Giác Tô.

Người con thứ mười bảy thành Phật hiệu là Kiều Trần Như.

Người con thứ mười tám thành Phật hiệu là Sư Tử Lực.

Người con thứ mười chín thành Phật hiệu là Trí Tràng.

Người con thứ hai mươi thành Phật hiệu là Âm Thanh.

Người con thứ hai mươi mốt: hiệu Tôn Thắng Phật.

Người con thứ hai mươi hai: hiệu Ly Thế Tôn Phật.

Người con thứ hai mươi ba: hiệu Lợi ích Phật.

Người con thứ hai mươi bốn: hiệu Trí Quang Minh Phật.

Người con thứ hai mươi lăm: hiệu Sư Tử Tôn Phật.

Người con thứ hai mươi sáu: hiệu Tịch Tịnh Trí Phật.

Người con thứ hai mươi bảy: hiệu Nan Đà Phật.

Người con thứ hai mươi tám: hiệu Ni Câu La Vương.

Người con thứ hai mươi chín: hiệu Kim Sắc Mục Phật.

Người con thứ ba mươi: hiệu Đắc Tự tại Phật.
Người con thứ ba mươi mốt: hiệu Nhật Lạc Phật.

Người con thứ ba mươi hai: hiệu Bảo Thắng Phật.

Người con thứ ba mươi ba: hiệu Thiện Mục Phật.

Người con thứ ba mươi bốn: hiệu Phạm Thiện Lạc Phật.

Người con thứ ba mươi lăm: hiệu Phạm Tiên Phật.

Người con thứ ba mươi sáu: hiệu Phạm Âm Phật.

Người con thứ ba mươi bảy: hiệu Pháp Nguyệt Phật.

Người con thứ ba mươi tám: hiệu Thị Hiện Nghĩa Phật.

Người con thứ ba mươi chín: hiệu Xưng Lạc Phật.

Người con thứ bốn mươi: hiệu Tăng Ích Phật.

Người con thứ bốn mươi mốt: hiệu Đoan Nghiêm Phật.

Người con thứ bốn mươi hai: hiệu Thiện Hương Phật.

Người con thứ bốn mươi ba: hiệu Nhãn Thắng Phật.

Người con thứ bốn mươi bốn: hiệu Thiện Quán Phật.

Người con thứ bốn mươi lăm: hiệu Nhiếp Thủ Nghĩa Phật.

Người con thứ bốn mươi sáu: hiệu Thiện Ý Nguyện Phật.

Người con thứ bốn mươi bảy: hiệu Thắng Huệ Phật.

Người con thứ bốn mươi tám: hiệu Kim Tràng Phật.

Người con thứ bốn mươi chín: hiệu Thiện Nhân Phật.

Người con thứ năm mươi: hiệu Thiện Minh Phật.

Người con thứ năm mươi mốt: hiệu Tịnh Phạn Phật.

Người con thứ năm mươi hai: hiệu Thiện Kiến Phật.

Người con thứ năm mươi ba: hiệu Tỳ Lưu Ly Tràng Phật.

Người con thứ năm mươi bốn: Tỳ Lâu Bát Xoa Phật.

Người con thứ năm mươi lăm: hiệu Phạm Âm Phật.

Người con thứ năm mươi sáu: hiệu Công Đức Thành Tựu Phật.

Người con thứ năm mươi bảy: hiệu Hữu Công Đức Tịnh Phật.

Người con thứ năm mươi tám: hiệu Bảo Quang Minh Phật.

Người con thứ năm mươi chín: hiệu Ma Ni Châu Phật.

Người con thứ sáu mươi: hiệu Thích Ca Văn Ni Phật.

Người con thứ sáu mươi mốt: hiệu Âm Tôn Vương Phật.

Người con thứ sáu mươi hai: hiệu Trí Hòa Hiệp Phật.

Ngưòi con thứ sáu mươi ba: hiệu Thắng Tôn Phật.

Người con thứ sáu mươi bốn: hiệu Thành Hoa Phật.

Người con thứ sáu mươi lăm: hiệu Thiên Hoa Phật.

Người con thứ sáu mươi sáu: hiệu Vô Nộ Phật.

Người con thứ sáu mươi bảy: hiệu Nhật Tạng Phật.

Người con thứ sáu mươi tám: hiệu Tôn Nhạo Phật.

Người con thứ sáu mươi chín: hiệu Nhật Minh Phật.

Người con thứ bảy mươi: hiệu Long Đắc Phật.

Người con thứ bảy mươi mốt: hiệu Kim Cang Quang Minh Phật.

Người con thứ bảy mươi hai: hiệu Xưng Vương Phật.

Người con thứ bảy mươi ba: hiệu Thường Quang Minh Phật.

Người con thứ bảy mươi bốn: hiệu Tướng Quang Minh Phật.

Người con thứ bảy mươi lăm: hiệu San Ni Thâu Phật.

Người con thứ bảy mươi sáu: hiệu Trí Thành Tựu Phật.

Người con thứ bảy mươi bảy: hiệu Âm Vương Phật.

Người con thứ bảy mươi tám: hiệu Sa La Vương Na La Diên Tạng Phật.

Người con thứ bảy mươi chín: hiệu Hỏa Tạng Phật.

Thiện nam tử! Bấy giờ, đứng ở trước Phật, người con út (thứ tám mươi) của Phạm chí tên là Ly Bố Não, bạch:

- Bạch đức Thế Tôn! Bảy mươi chín vị Phật ấy, lúc này đã được thọ ký ở thế giới Nguyện Ái, trong kiếp Biến Phu Ưu Bát La Hoa, thì tuổi thọ của loài người tăng lên sẽ thành Chánh Giác. Bạch đức Thế Tôn! Nay con ở trước Phật phát tâm thành Chánh Giác, trong thời gian cuối cùng của kiếp Ưu Bát La Hoa sẽ thành Chánh Giác. Khi ấy, giống như tuổi thọ của bảy mươi chín vị Phật, nguyện cho tuổi thọ của con cũng được như vậy. Số lượng chúng sanh được con độ cũng như số chúng sanh được bảy mươi chín vị Phật kia độ. Như pháp ba thừa của bảy mươi chín đức Phật kia thuyết con cũng thuyết pháp ba thừa như vậy. Như số lượng chúng đệ tử Thanh Văn của bảy mươi chín đức Phật, số chúng được con độ cũng như vậy. Trong kiếp Ưu Bát La Hoa, những chúng sanh được bảy mươi chín đức Phật kia giáo hóa cho được thân người nhưng chưa giải thoát thì vào kiếp vị lai, khi thành Chánh Giác xong, con sẽ giáo hóa hết cả chúng ấy cho trụ vào ba thừa.

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin đức Thế Tôn thọ ký cho con thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Khi ấy, Phật Bảo Tạng khen ngợi Ly Bố Não:

· Lành thay! lành Thay! Thiện nam tử! Nay ông vì vô lượng chúng sanh phát tâm đại bi. Thiện nam tử, đời vị lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng sa a tăng kỳ kiếp, thời đó có kiếp tên Ưu Bát La Hoa, trong thời gian cuối cùng ông sẽ thành Chánh Giác hiệu là Vô Cấu Đăng Xuất Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cộng tuổi thọ của bảy mươi chín đức Phật lại thì bằng nửa kiếp. Tuổi thọ của ông cũng được nửa kiếp, và những nguyện trước đây của ông đều được thành tựu.

Khi ấy, Bồ Tát Ly Bố Não lại bạch:

- Kính bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, thì khi con kính lạy Phật, làm cho khắp cả thế giới này mưa hương thơm vi diệu của hoa Ưu Bát La. Nếu chúng sanh nào nghe mùi hương ấy, thì thân tứ đại được thanh tịnh điều hòa, an ổn, tất cả bệnh khổ đều được khỏi hẳn.

Thiện nam tử! Nói như vậy xong, khi Bồ Tát Ly Bố Não đem đầu mặt lạy sát chân Phật thì thế giới của đức Phật này mưa hương thơm vi diệu của hoa Ưu bát La cùng khắp. Chúng sanh nghe hương thơm này thì thân tứ đại được thanh tịnh điều hòa, dễ chịu, tất cả bệnh khổ được khỏi hẳn.

Bảo Tạng Như Lai thuyết kệ:

Thân tâm từ bi

Đạo sư đứng dậy

Chư Phật Thế Tôn

Đều khen ngợi Ngài

Đoạn được phiền não

Trói buộc bền chặt

Tương lai sẽ thành

Tịnh Trí Tuệ Tạng.

Thiện nam tử! Khi nghe kệ xong, Bồ Tát Ly Bồ Não rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật và ngồi cách Phật không xa để nghe pháp.

Thiện nam tử! Bấy giờ Phạm chí Bảo Hải có ba ức đệ tử cùng ngồi một chỗ ở ngoài cửa vườn dạy các chúng sanh khác thọ ba quy y, làm cho họ phát tâm thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Khi ấy, Phạm chí khuyên các đệ tử:

- Các ông hãy phát tâm thành Chánh Giác, nhận thế giới Phật này và ngay ở trước Phật, hãy nói ra những điều mong cầu của mình.

Trong ba ức người này có một người tên Thọ Đề, thưa:

- Thưa tôn giả, thế nào gọi là Bồ đề? Thế nào gọi pháp là hỗ trợ cho Bồ đề? Thế nào gọi là Bồ Tát tu hạnh Bồ đề? Thế nào gọi là chánh niệm về Bồ đề?

Vị thầy (Phạm chí) trả lời:

- Đồng tử! Như lời ông hỏi, Bồ đề tức là sự tu tập bốn Vô tận tạng của Bồ Tát. Những gì là bốn ?

Nghĩa là:

- Vô tận Phước đức tạng.

- Vô tận Trí tạng.

- Vô tận Tuệ tạng.

- Vô tận Phật pháp hòa hiệp tạng.

Thiện nam tử! đó gọi là Bồ đề.

Đồng tử! Như lời Phật dạy: Trợ Bồ đề pháp là pháp môn bảo vệ, giúp cho thanh tịnh để vượt sanh tử.

Thiện nam tử! Bố thí xả bỏ tài sản là pháp trợ Bồ đề điều phục chúng sanh.

Trì giới là pháp Trợ Bồ đề vì tùy theo nguyện mà được thành tựu.

Nhẫn nhục là pháp Trợ Bồ đề để đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp.

Tinh tấn là pháp Trợ Bồ đề để đầy đủ tất cả các việc.

Thiền định là pháp Trợ Bồ đề để điều phục hoàn toàn tâm.

Trí huệ là pháp Trợ Bồ đề để biết rõ được tất cả các phiền não.

Đa văn là pháp Trợ Bồ đề để được biện tài vô ngại.

Phước đức là pháp Trợ Bồ đề là sự cần thiết của tất cả chúng sanh.

Trí là pháp Trợ Bồ đề vì có thành tựu được trí vô ngại.

Tịch diệt là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được tâm lành nhu nhuyến.

Tư duy là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu việc đoạn nghi ngờ.

Tâm từ là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được tâm không ngại.

Tâm bi là pháp Trợ Bồ đề vì giáo hóa chúng sanh không nhàm chán.

Tâm hỷ là pháp Trợ Bồ đề vì đối với chánh pháp sanh ưa thích.

Tâm xả là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc cắt đứt thương ghét.

Nghe pháp là pháp Trợ Bồ đề vì diệt trừ năm triền cái.

Xuất thế là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc xả bỏ tất cả thế gian.

A lan nhã tức là pháp Trợ Bồ đề vì diệt những điều bất thiện đã làm và không cho sanh lại; làm cho căn lành đã có, thêm tăng trưởng.

Niệm là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc hộ trì.

Ý là pháp Trợ Bồ đề vì nó thành tựu được việc phân biệt các pháp.

Trì là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc suy nghĩ, bàn luận về tỉnh thức.

Niệm xứ là pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc phân biệt thân, thọ, tâm, pháp.

Cần là pháp Trợ Bồ đề vì xa lìa tất cả pháp bất thiện, tu hành tất cả pháp thiện càng thêm rộng lớn.

Như ý tức pháp Trợ Bồ đề vì thành tựu được việc thân tâm nhẹ nhàng.

Các căn tức là pháp Trợ Bồ đề vì việc bảo hộ các căn được thành tựu.

Các lực là pháp Trợ Bồ đề vì tiêu diệt tất cả phiền não.

Giác là pháp Trợ Bồ đề vì biết rõ các pháp chân thật.

Lục hòa là pháp Trợ Bồ đề vì điều phục được chúng sanh, làm cho thanh tịnh.

Đồng tử! Đây gọi là pháp môn Nhiếp thủ, giúp cho được thanh tịnh, vượt qua sanh tử.

Thọ Đề lại thưa:

- Tôn giả! Như Phật đã dạy: quả báo về bố thí là được giầu có lớn, được quyến thuộc lớn; giữ gìn giới cấm được sanh lên trời; học rộng nghe nhiều được trí tuệ lớn.

Lại như Phật dạy: đạt được pháp tư duy thì được vượt qua sanh tử.

Vị thầy (Phạm chí) lại bảo rằng:

Này đồng tử! Nếu vì ưa thích sanh tử mà làm việc bố thí thì chỉ được giầu có lớn. Đồng tử! Nếu kẻ thiện nam thiện nữ nào tâm hướng về Bồ đề, vì để điều phục nên thực hành bố thí; vì tâm tịch tịnh nên trì cấm giới; vì tâm thanh tịnh không ái trược nên cầu đa văn; vì đại bi nên tư duy tu đạo. Ngoài ra các pháp trí huệ khác là phương tiện thành tựu, hỗ trợ sự mong cầu. Đồng tử! đây gọi là pháp Trợ Bồ đề. Tu hành như vậy tức là buộc niệm để được Bồ đề.

Đồng tử! Hãy nên ưa thích Bồ đề như vậy. Hãy chuyên tâm ước nguyện. Đạo thanh tịnh này không nhơ, làm tâm thanh tịnh. Đạo này là chánh đạo, không có dua nịnh, đoạn trừ các phiền não. Đạo này an ổn, có thể đưa đến thành Niết bàn. Các ông hãy nên phát đại thiện nguyện nhận cõi Phật trang nghiêm, tùy theo ý mình mà nhận cõi Phật tịnh hay bất tịnh.

Thiện nam tử! Khi ấy, đồng tử Thọ Đề ở trước Phật Bảo Tạng, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch:

- Bạch đức Thế Tôn! Con phát tâm thành Chánh Giác, nếu chúng sanh trong thế giới bất tịnh này ít tham, dâm, sân nhuế, ngu si, không phạm phi pháp, tâm không ái trược, không tưởng oán tặc, xả bỏ tâm keo kiệt, ganh ghét, xa lìa tâm tà kiến, an trụ chánh kiến, lìa tâm bất thiện, cầu các pháp lành, lìa ba ác tâm, cầu ba thiện đạo, nơi ba loại phước thành tựu căn lành, nơi pháp ba thừa siêng năng tu tập thì bấy giờ con mới thành Vô thượng đạo.

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích thì khiến cho hai tay con tự nhiên xuất hiện rồng và voi mạnh màu trắng.

Khi thưa như vậy xong, nhờ thần lực của Phật, trong hai tay của Bồ Tát liền hiện ra rồng và voi mạnh, toàn thân màu trắng, bảy chi chấm đất. Thấy việc như vậy xong, đồng tử bảo rồng và voi:

- Các ngươi hãy bay lên hư không gần đây, mưa nước thơm tám công đức để giác ngộ cho tất cả chúng sanh ở cõi này. Chúng sanh nào được gặp một giọt hay nghe hương thơm của nước mưa đó thì không còn năm triền cái là: dâm dục, giận hờn, thụy miên, trao hối, nghi ngờ.

Khi đồng tử nói như vậy xong, rồng và voi chúa đi giáp vòng khắp hư không như người lực sĩ thiện xạ bắn mũi tên. Rồng và voi này làm việc như vậy xong. trở về đứng trước đồng tử.

Bấy giờ Thọ Đề thấy việc này xong rất hoan hỷ.

Thiện nam tử! Khi ấy Bảo Tạng Như Lai liền bảo đồng tử:

- Thiện nam tử! Đời vị lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằnh hà sa a tăng kỳ kiếp, bấy giờ có kiếp tên Âm Quang Minh, thế giới của Phật ấy đổi tên là Hoà Hiệp Âm Quang Minh. Ở đó ông thành Chánh Giác hiệu Bảo Cái Tăng Quang Minh Như lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Thiện nam tử! Bấy giờ Thọ Đề lạy sát chân Phật, Bảo Tạng Như Lai liền vì Thọ Đề mà thuyết kệ rằng:

Tâm ông thanh tịnh

Vậy hãy đứng dậy

Nay ta thọ ký

Khiến cho vô lượng

Ức số chúng sanh

Được đạo thanh tịnh

Nơi đời vị lai

Hướng dẫn trời người.

Thiện nam tử! Thọ Đề nghe kệ xong rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe pháp. Ba ức đệ tử, trừ một ngàn người, ngoài ra đều đồng thanh phát nguyện: ở nơi thế giới này thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bấy giờ, Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho tất cả thành Chánh Giác, cho đến Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Thi Sa Bà thành Chánh Giác sau cùng. Ngàn người còn lại đều đọc tụng ngoại điển Tỳ Đà. Trong đó, người được tôn trọng nhất tên là Bà Do Tỷ Nựu, bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Nguyện của con là được thành Chánh Giác, ở trong đời ngũ trược xấu ác thuyết pháp cho chúng sanh rất nặng về tham dục, sân nhuế, ngu si, nhiều phiền não ở cõi này.

Khi ấy, trong một ngàn người lại có một người tên là Hỏa Man, thưa:

- Vừa rồi, vì sao tôn giả Bà Do Tỷ Nựu nguyện ở trong đời ngũ trược xấu ác thành Chánh Giác?

Vị thầy (Phạm chí) ấy đáp:

- Bồ Tát này thành tựu đại bi nên thành Chánh Giác trong đời ngũ trược. Khi ấy, chúng sanh không có người cứu hộ, không có các niệm tốt, tâm thường bị phiền não quấy nhiễu, bị các tà kiến phá hoại; vị ấy ở trong đó thành Chánh Giác mới có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh, mới có thể cứu hộ, làm nơi nương nhờ, làm nhà cửa, đèn đuốc; lại độ thoát họ qua biển lớn sanh tử và dạy cho họ an trụ trong chánh kiến, ở nơi Niết bàn, uống nước cam lồ. Đại Bồ Tát này muốn thị hiện đại bi nên nguyện nhận đời ngũ trược xấu ác như thế.

Thiện nam tử! Bấy giờ Bảo Tạng Như Lai bảo với Bà Do Tỷ Nựu rằng:

- Này thiện nam tử! Đời vị lai, trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, ở phương Đông, cách đây vô số cõi Phật nhiều như vi trần, có thế giới tên Ca Sa Tràng, ông ở trong đó sẽ thành Chánh Giác hiệu là Kim Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Bất giờ, Bà Do Tỷ Nựu lại bạch Phật:

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, con xin đem đầu mặt kính lễ dưới chân Phật. Cúi xin đức Như Lai đem hai chân với trăm phứơc trang nghiêm đặt trên đỉnh đầu con.

Thiện nam tử! Khi Bà Do Tỷ Nựu nói như vậy xong và kính lễ sát chân Phật Bảo Tạng, thì bàn chân với trăm phước của Như Lai đã đặt trên đỉnh đầu của ông. Đức Phật nói bài kệ khen ngợi:

Bậc tâm đại bi

Hãy nên đứng dậy

Trí tuệ sắc bén

Thành đạo Bồ Tát

Vì quả Bồ đề

Cắt đứt trói buộc

Của dây phiền não

Đời sau thành Phật

Lợi ích tất cả

Vô lượng chúng sanh.

Thiện nam tử! Bà Do Tỷ Nựu nghe kệ xong, rất hoan hỷ, liền đứng dậy lạy Phật, ngồi cách Phật không xa để nghe pháp.

Thiện nam tử! Khi ấy, đồng tử Hỏa Man ở trước Phật Bảo Tạng, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch:

- Con nguyện ở thế gian này phát tâm thành Chánh Giác, nếu có chúng sanh bị ba độc chi phối, không chuyên tâm trụ vào pháp lành, những người tâm bất thiện thọ bốn vạn tuổi, khi ấy con sẽ thành Chánh Giác.

Bảo Tạng Như Lai bảo Hỏa Man rằng:

- Thiện nam tử! Vào đời vị lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, thế giới Phật này có tên là Ta Bà. Vì sao tên là Ta Bà? – Các chúng sanh ở đây chịu đựng ba độc và các phiền não cho nên cõi đó gọi là thế giới Nhẫn. Khi ấy có đại kiếp tên Thiện Hiền, vì sao kiếp tên là Thiện Hiền? – Trong đại kiếp này có nhiều chúng sanh tham dục, sân hận, ngu si, kiêu mạn, có ngàn đức Thế Tôn thành tựu đại bi xuất hiện ở đời.

Thiện nam tử! vào đầu hiền kiếp, loài người thọ bốn vạn tuổi, trong ngàn Phật, vị Phật đầu tiên thành Phật hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiện Nhân Sư, Phật Thế Tôn, vì chúng sanh thuyết pháp ba thừa, làm cho vô lượng chúng sanh thoát khỏi sanh tử, đạt đến Niết bàn.

Thiện nam tử! Bấy giờ đồng tử Hỏa Man đến trước Phật, lạy chân Ngài, rồi ngồi sang một bên nghe pháp.

Thiện nam tử! Đồng tử thứ hai tên là Hư Không, ngồi ở trước Phật, bạch Phật rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Con đời sau tiếp theo Câu Lưu Tôn Như Lai, khi loài người sống ba vạn tuổi con sẽ thành Chánh Giác.

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo đồng tử Hư Không:

- Thiện nam tử! Đời vị lai trải qua một hàng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, vào giữa hiền kiếp, có thế giới Ta Bà, tiếp sau Phật Câu lưu Tôn, khi loài người sống ba vạn tuổi, ông sẽ ở trong đó thành Chánh Giác hiệu là Già Na Câu Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, có danh tiếng lớn vang khắp thế gian.

Bấy giờ đồng tử Hư Không nghe thọ ký xong, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi đi nhiễu bên phải ba vòng, đứng ở trước Phật, đem vô số hoa dâng lên Phật, chắp tay cung kính lạy, dùng kệ khen Phật:

Hộ trì thân tâm

Khéo nhập thiền định

Dùng tiếng vi diệu

Răn dạy điều hay

Tâm Ngài thanh tịnh

Không hề loạn nhơ

Tuy dạy chúng sanh

Chằng hoại chánh pháp

Danh tiếng sáng chói

Luôn luôn chánh niệm

Trăm phước công đức

Vô cùng rộng lớn

Chỉ bầy đạo tốt

Cho các chúng sanh

Dựng cờ Tiên Thắng

Các núi công đức

Đem lợi ích cho

Vô lượng chúng sanh

Khiến cho tất cả

Công đức đủ đầy

Lại cho chúng sanh

Tịch diệt đạo đế

Thiêu đốt phiền não

Như núi Tu Di

Ở trong ba cõi

Sanh tâm đại bi

Và thọ ký chi

Vô lượng chúng sanh

Thiện nam tử! Bấy giờ, đồng tử thứ ba tên Tỳ Xá Cúc Đa, ở trước Phật dùng bảy giường báu, trên giường trải nệm chiếu giá trị ngàn vạn lượng vàng, ở trên giường đó đặt bình bằng vàng đựng đầy bảy báu, bình rửa bằng vàng, cây gậy xinh đẹp bằng bảy báu... cúng dường đức Thế Tôn và Tỳ kheo Tăng. Làm việc cúng dường xong, đồng tử bạch Phật:

- Kính bạch đức Thế Tôn! Con đời vị lai, trải qua một hằng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, trong thời gian sau cùng, vào hiền kiếp con nguyện thành Chánh Giác. Bấy giờ tuổi thọ loài người giảm dần, chúng sanh mới sanh vào đời ngũ trược, rất nặng về tham dâm, giận hờn, ngu si, keo kiệt, ganh ghét, hành động tà kiến, theo ác tri thức, các căn bất thiện che lấp tâm họ, tâm không thực hành các căn lành, xa lìa chánh kiến, sống theo tà mạng. Sau khi Già Na Ca Mâu Ni Bát Niết bàn, chánh pháp diệt xong, tất cả chúng sanh mù tối, không có mắt trí tuệ, không có thấy hướng dẫn. Khi loài người thọ hai vạn tuổi thì con sẽ thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Khi Bảo Tạng Như lai khen Tỳ Xá Cúc Đa:

- Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông đã thành tựu trí tuệ vô thượng, ông sẽ ở đời ngũ trược – và vào giai đoạn đầu – khi tuổi thọ loài người đủ hai vạn tuổi, họ mờ tối, không có mắt trí tuệ, không có thầy hướng dẫn, ông ở nơi đó thành Chánh Giác. Nay hiệu của ông là Đại Bi Trí Tuệ.

Phật bảo Bồ Tát Đại Bi Trí Tuệ:

- Thiện nam tử! Ông ở đời vị lai trải qua một hằng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa đẳng a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng vào giữa hiền kiếp, khi loài người sống hai vạn tuổi, khi ấy ông thành Chánh Giác hiệu là Ca Diếp Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Thiện nam tử! Bấy giờ, Bồ Tát Đại Bi Trí Tuệ liền lạy Phật rồi lui đứng một bên, đem vô số hương hoa, hương bột, hương thoa cúng dường đức Thế Tôn, dùng kệ khen Phật:

Thế Tôn trong đời

Lợi ích chúng sanh

Làm cho chúng sanh

Sanh tâm ưa thích

Pháp môn Niệm, Định

Tâm được chuyên nhất

Con nghe diệu âm

Tâm rất hoan hỷ

Trí tuệ phuơng tiện

Đầy đủ tất cả

Nên hay thực hành

Giáo hóa chúng sanh

Lại cùng vô lượng

Vô biên chúng sanh

Thọ ký đạo quả

Vô thượng Bồ đề

Nhờ đó được thấy

Thần túc trí tuệ

Của Phật mười phương

Thảy đều bình đẳng

Chư Phật có được

Công đức vi diệu

Và cùng thị hiện

Tu đạo Bồ Tát

Thọ ký chúng sanh

Thành Vô thượng đạo

Nếu muốn xưng tán

Không thể hết được

Nên hôm nay con

Cúi đầu kính lạy.

Bấy giờ Phạm chí Bảo Hải lại bảo đồng tử Tỳ Xá Da Vô cấu thứ tư:

- Thiện nam tử! ông có thể phát tâm thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! khi ấy, Tỳ Xá Da Vô Cấu ở trước Phật, bạch:

- Kính bạch đức Thế tôn! Con nguyện ở giữa hiền kiếp của thế giới này cầu thành Chánh Giác, không phải ở trong đời ngũ trược ác như quốc độ Phật Ca Diếp. Sau khi Ca Diếp Như Lai Bát Niết bàn, chánh pháp diệt xong, tuổi thọ loài người giảm dần xuống mười ngàn tuổi, các việc bố thí, điều phục, trì giới... thảy điều bị diệt hết. Các chúng sanh tâm lành giảm dần, xa lìa bảy loại tài sản của bậc Thánh; đối với ác tri thức cho là Thế Tôn; đối với ba loại phước, tâm hoàn toàn không học; xa lìa hạnh lành, siêng làm ba việc ác; bị các phiền não che lấp nên tâm không thấy được trí tuệ; đối với ba thừa không muốn tu học. Trong chúng sanh ấy, nếu con muốn thành Chánh Giác, còn không có người có thể làm ngăn ngại được, huống là khi tuổi thọ của loài người chỉ còn một ngàn tuổi. Cho đến khi loài người thọ trăm tuổi, khi ấy trong chúng sanh danh từ thiện pháp còn không có, huống là có người làm việc thiện. Đời ác ngũ trược, tuổi thọ của con người giảm dần cho đến chỉ còn mười tuổi, kiếp đao lại nổi lên, ngay khi ấy con sẽ từ cõi trời đến ủng hộ chúng sanh, chỉ dạy pháp lành, làm cho họ xa lìa các pháp chẳng lành, cho đến tu học theo mười điều lành, xa lìa các phiền não của mười điều ác, làm cho chúng sanh được thanh tịnh và diệt đi năm trược. Sau đó, tuổi thọ loài người tăng dần đến tám vạn tuổi, bấy giờ con sẽ thành Chánh Giác. Khi ấy, chúng sanh ít tham dâm, giận dữ, ngu si, vô minh, keo kiệt, ganh ghét và con thuyết pháp ba thừa làm cho chúng sanh tu tập theo.

- Bạch đức Thế Tôn! Nếu nguyện của con thành tựu, bản thân con được lợi ích, cúi xin đức Như Lai thọ ký cho con thành Chánh Giác.

- Bạch đức Thế Tôn! nếu con không được thọ ký như vậy, ngày hôm nay con sẽ cầu Thanh Văn hoặc cầu Duyên Giác, nương nơi năng lực đó để mau được giải thoát, vượt khỏi sanh tử.

Phật Bảo Tạng bảo với Tỳ Xá Da Vô Cấu:

- Thiện nam tử! Bồ Tát có 4 việc tiêu cực, Bồ Tát nào đủ bốn pháp như thế này thì tham đắm sanh tử, ở trong ngục sanh tử chịu các khổ não, không thể mau thành Chánh Giác. Những gì là bốn?

1. Hành động thấp kém

2. Bạn bè thấp kém

3. Bố thí thấp kém.

4. Chí nguyện thấp kém.

Thế nào là Bồ Tát hành động thấp kém?

- Như có Bồ Tát phá giới, không khéo giữ nghiệp thân khẩu. Đây gọi là hành động thấp kém.

Thế nào là bạn bè thấp kém?

- Bồ Tát có bạn bè thấp kém, gần gũi Thanh Văn và Bích Chi Phật, cùng tùy thuận với họ. Đây gọi là Bồ Tát bạn bè thấp kém.

Thế nào là bố thí thấp kém?

- Không có thể xả bỏ tất cả những gì mình có. Đối với người nhận, có tâm phân biệt. Vì mong được lên cõi trời hưởng thọ khoái lạc cho nên làm việc bố thí. Đây gọi là Bồ tát bố thí thấp kém.

Thế nào là chí nguyện thấp kém?

- Không thể nhất tâm nguyện nhận thế giới thanh tịnh vi diệu của chư Phật và thệ nguyện không phải vì giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó gọi là Bồ tát chí nguyện thấp kém.

Bồ Tát có bốn pháp tiêu cực này thì ở mãi trong sanh tử chịu các khổ não, không thể mau thành Chánh Giác.

Thiện nam tử! Có bốn pháp, Bồ tát nào thành tựu thì có thể mau thành Chánh Giác. Những gì là bốn?

1- Hay giữ gìn giới cấm trong sạch; hộ trì thân, miệng ý; giữ gìn các pháp hạnh.

2- Gần gũi người tu học Đại thừa và cùng giúp nhau tu học theo pháp.

3- Có thể xả bỏ hoàn toàn những vật của mình, đem tâm đại bi bố thí cho tất cả chúng sanh.

4- Nhất tâm thệ nguyện nhận vô số thế giới trang nghiêm của chư Phật, cũng vì giáo hóa cho hết thảy chúng sanh.

Bồ tát nào thành tựu bốn pháp này thì sẽ thành Chánh Giác.

Lại có bốn pháp, nếu Bồ Tát thành tựu thì có thể giữ được đạo Vô thượng Bồ đề. Những gì là bốn?

1- Siêng năng thực hành các Ba la mật.

2- Cứu giúp tất cả vô lượng chúng sanh.

3- Tâm không xa lìa bốn hạnh vô lượng.

4- Tự tại với các thần thông.

Đây gọi là bốn pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể giữ được đạo Vô thượng Bồ đề.

Có bốn pháp khiến tâm không nhàm chán. Những gì là bốn?

1- Thực hành bố thí.

2- Nghe pháp.

3- Tu hành.

4- Cứu hộ chúng sanh.

Bốn pháp như vậy khiến tâm không nhàm chán, Bồ tát nên học.

Có bốn Vô tận tạng, các Bồ tát nên thành tựu. Những gì là bốn?

1- Tín căn.

2- Thuyết pháp.

3- Nguyện được căn lành.

4- Cứu giúp các chúng sanh bần cùng.

Đó là bốn Vô tận tạng để tu tập đầy đủ của Bồ Tát.

Có bốn pháp thanh tịnh Bồ Tát phải thành tựu. Những gì là bốn?

1. Trì giới thanh tịnh vì không có ngã.

2. Thiền định thanh tịnh vì không chấp trước về chúng sanh.

3. Trí huệ thanh tịnh vì không chấp trước về tuổi thọ.

4. Giải thoát tri kiến thanh tịnh vì không chấp trước về người.

Đây là bốn pháp thanh tịnh. Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp này thì mau thành Chánh Giác, chuyển Hư không pháp luân, chuyển bất khả tư nghì pháp luân, chuyển Bất khả lượng pháp luân, chuyển Vô ngã pháp luân, chuyển Vô ngôn thuyết pháp luân, chuyển xuất thế pháp luân, chuyển Thông đạt pháp luân, chuyển bánh xe vi diệu mà chư thiên không thể chuyển.

- Thiện nam tử! Đời vị lai trải qua một hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, vào đệ nhị hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, trong thời gian cuối cùng, vào đầu hiền kiếp, sau khi năm trược diệt, tuổi thọ loài người tăng lên đến tám vạn tuổi, vào thời đó ông sẽ thành Chánh Giác, hiệu là Di Lặc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Bấy giờ, đồng tử Tỳ Xá Da đảnh lễ Phật, lui đứng một bên, đem vô số hương hoa, hương bột, hương thoa cúng dường Phật và Tỳ kheo Tăng, nói kệ khen ngợi:

Thế Tôn thanh tịnh

Như núi vàng vòng

Bạch hào giữa mày

Trắng như ngọc kha

Đúng lúc vì con

Nói pháp vi diệu

Thọ ký đời sau

Con được thành Phật.

Ai được thấy nghe

Mà không chấp nhận

Tiên thánh Đại giác

Công đức chiếu đời.

Thiện nam tử! Bấy giờ, một ngàn đồng tử của Phạm chí Bảo Hải, chỉ trừ một người, tất cả đang đọc tụng ngoại điển Tỳ Đà, đều đã được khuyến hóa Vô thượng Chánh Giác, như: Câu Lưu Tôn, Ca Na Già Mâu Ni, Ca Diếp, Di Lặc. Người thứ năm tên Sư Tử Quang Minh, cũng như trong số ngàn người ấy, chỉ trừ một người, ngoài ra đều nguyện sẽ thành Chánh Giác trong Hiền kiếp. Trong chúng đó, người nhỏ nhất tên Trì Đao Kiện Tật, cũng được Phạm chí Bảo Hải giáo hóa làm cho phát tâm thành Chánh Giác.

Thiện nam Tử! Nay ông chớ quán sát lâu dài mà xa lìa tâm cầu giác ngộ, hãy vì các chúng sanh mà phát tâm đại bi.

Bấy giờ Phạm chí liền vì Trì Đao Kiện Tật thuyết kệ:

Ấm giới các nhập

Ràng buộc chúng sanh

Sợ, già, bệnh, chết

Đọa nơi biển ải

Nhốt trong ba cõi

Nơi ngục đáng sợ

Uống độc phiền não

Gây hại lẫn nhau

Bị đọa lâu dài

Trong biển khổ não

Si tối không mắt

Bị mất chánh đạo

Ở mãi sanh tử

Thiện căn bị lấp

Chúng sanh ba cõi

Các khổ đốt cháy

Do lìa chánh kiến

Sống trong tà kiến

Luân hồi sanh tử

Ở trong năm đường

Ví như bánh xe

Không được dừng nghỉ

Có các chúng sanh

Mất con mắt pháp

Tối tăm không thấy

Không người cứu giúp

Ông nên cứu bằng

Vô lượng trí tuệ

Để lìa si hoặc

Phát tâm Bồ đề

Nên vì chúng sanh

Làm thiện tri thức

Thiêu hết ái kết

Cởi trói phiền não

Nên vì chúng sanh

Phát tâm Bồ đề

Người mất mắt pháp

Bị si che lấp

Cần cho thắng đạo

Để xa lìa si

Ngục hữu sanh tử

Lửa lớn đốt cháy

Cho pháp cam lồ

Cho được đày đủ

Nay ông mau đi

Đến ngay chỗ Phật

Đầu mặt lạy chân

Vì lợi ích lớn

Ngay nơi chỗ Phật

Phát nguyện diệu thắng

Đã nguyện thắng diệu

Khéo nhớ giữ gìn

Ông ở đời sau

Làm thầy trời người,

Cũng sẽ nguyện giúp

Chúng sanh hết sợ

Cứu giúp tất cả

Khiến điều giải thoát

Cũng khiến đầy đủ

Căn lực giác đạo

Mưa pháp vũ lớn

Thì nước trí huệ

Diệt lửa khổ não

Của các chúng sanh.

Thiện nam tử! Khi ấy, Trì Đao Kiện Tật thưa:

- Tôn giả! Nay nguyện của tôi là không cầu quả báo sanh lên trời, không cầu Thanh Văn, Bích Chi Phật thừa, tôi chỉ cầu Vô thượng Đại thừa chỉ còn đợi suy nghĩ về thời gian, nơi chốn giáo hóa chúng sanh và phát nguyện hoàn thiện. Nay tôi tư duy các việc như vậy. Tôn giả! Hãy đợi giây lát để nghe tiếng Sư tử rống của tôi.

Thiện nam tử! Khi ấy có năm người thị giả Phạm chí Bảo Hải đang từ từ đi tới, họ tên là:

1. Thủ Long
2. Lục Long
3. Thủy Long
4. Hư Không Long
5- Diệu Âm Long.

Phạm chí bảo với họ rằng:

- Lúc này các ông hãy phát tâm thành Chánh Giác.

Năm người thưa:

- Tôn giả! Chúng con hoàn toàn không có gì để cúng dường Phật và chúng Tăng, chưa trồng căn lành, làm sao phát tâm thành Chánh Giác được?

Thiện nam tử! Khi ấy, Phạm chí lấy chiếc vòng báu bên tai trái của mình trao cho Thủ Long, lấy chiếc vòng quý bên tai phải trao cho Lục Long, đem giường báu đang ngồi trao cho Thủy Long, đem gậy báu đang dùng trao cho Hư Không Long, Đem bình sữa bằng vàng trao cho Diệu Âm Long và bảo rằng:

- Đồng tử! Các ông có thể đem vật này cúng dường Phật và chúng Tăng để phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Hết quyển thứ năm

Xem dưới dạng văn bản thuần túy