× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoTán Tụng Công Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu

(Giọng Nam-Ai)

      Kể từ hỗn-độn sơ khai,
  Chí-Tôn hạ chỉ trước đài Linh-Tiêu.
      Lưỡng-nghi phân khí hư-vô,
  Diêu-Trì Kim-Mẫu nung lò hóa sanh.
      Âm-Dương biến tạo chơn-thần,
  Lo cho nhơn vật về phần hữu-vi.
      Mớm cơm vú sữa cũng tay,
  Dưỡng-sanh đùm bọc với tài chí công.
      Xét vì nhơn vật lẽ đồng,
  Chắt-chiu hằng để trọn lòng chung thương.
      Chí mong hòa-hảo âm dương,
  Thuận căn theo lối bước đường vẹn chơn.
      Mẫu-Nghi hằng giữ lòng đơn,
  Mảng lo cho trẻ đặng toàn mảnh thân.
      Riêng thương Kim-Mẫu khóc thầm,
  Biển trần thấy trẻ lạc-lầm bấy lâu.
      Đòi phen Mẹ luống ưu sầu,
  Cũng vì tà-mị dẫn đường con thương.
      Đỉnh chung là miếng treo gương,
  Khiến nên trẻ dại lạc đường quên ngôi.
      Ngọt ngon trẻ nhiễm mến mùi,
  Trẻ nào có biết khúc nôi đoạn-trường.
      Ngồi trông con đặng phi thường,
  Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh.
      Xưa con không thấu cội nhành,
  Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi.
      Từ con cách Mẹ phương Trời,
  Trầm-luân khổ-hải chơi-vơi sóng trần.
      Dầu thương nhắm mắt đưa chơn,
  Giờ nay gặp lối nghiệt trần giảm tiêu.
      Ngọc-Hư định phép cũng nhiều,
  Phái Vàng Mẹ lãnh dắt-dìu trẻ thơ.
      Trước kia trẻ vẫn mịt-mờ,
  Từ đây mới hản ơn nhờ Mẫu-Nghi.
      Đắc truyền khai mối Tam-Kỳ,
  Dưới tay cậy có Diêu-Trì Cửu Nương.
      Chín cô đã sẵn lòng thương,
  Mê tân độ chúng buồm trương thoát vòng.
      Lục-Nương phất phướn truy hồn,
  Tang-thương nay lúc bảo tồn chúng-sanh.
      Bát-Nương thật đấng chí-linh,
  Cùng chung giáo hóa chung cùng lo âu.
      Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu,
  Nhờ Người gọi ánh nhiệm-mầu huyền-vi.
      Môn sanh thiện niệm hằng ngày,
  Cúi xin Kim-Mẫu muôn loài cứu ương.
      Đê đầu khấu bái Nương-Nương,
  Nén hương đạm bạc xin thương chứng lòng.
       
  "Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Diêu-Trì Kim Mẫu"
  "Nam-Mô Tạo-Hóa Huyền-Thiên Cửu Vị Nữ-Phật".

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Bát-Nương thật đấng chí-linh,
Cùng chung giáo hóa ân cần chung cùng lo âu.
Thất-Nương khêu đuốc Đạo đầu,
Nhờ Người gợi gọi ánh nhiệm-mầu huyền-vi.
... ... ...

 


Xem dưới dạng văn bản thuần túy