× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH XUẤT HỘI

(Giọng Nam-Xuân)

Nhờ Chí-Tôn dạy khôn lẽ Đạo,
Phật, Thánh, Tiên nhỏ máu nhiệt-thành.
Vạn-linh đã hiệp Chí-linh,
Hội xong cậy sức công-bình Thiêng-Liêng.
Đã gầy dựng nên quyền giáo-hóa,
Phòng hiệp vầy trọn cả nguyên-nhân.
Vẹn toàn phàm thể thánh-thân,
Tùng theo Chơn-pháp độ lần chúng sinh.
Các con cúi đầu trình Sư-Phụ, (cúi đầu)
Gìn từ tâm khuyến nhủ tăng-đồ.
Đạo hư-vô, Sư hư-vô,
Reo chuông thoát tục, phất cờ tuyệt-sinh.
Cứ nương dưới máy linh cơ Tạo,
Gươm huệ đưa trị xảo trừ tà.
Cửa Địa-Ngục, chóng lánh xa,
Mượn hình Thánh-thể cất nhà cõi Thiên.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)
Xem dưới dạng văn bản thuần túy