× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH THẾ-ĐẠO - KINH THUYẾT PHÁP (1)

(Giọng Nam-Xuân)

Trường phổ-tế khó-khăn lắm nỗi,
Cậy Thánh-tâm sửa đổi tánh phàm.
Dìu đời với sức không kham,
Mượn quyền thuyết-pháp đặng làm cơ-quan.
Đại-Từ-Phụ hồng ân rưới khắp,
Trợ giúp con đặng lập nên công.
Muốn cho thiên hạ đại-đồng,
Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh.
Nguyện lời nói biến hình bác-ái,
Nguyện chí-thành sửa máy tà gian.
Nguyện cho khí tịnh thần an,
Nguyện xin thính-giả hiểu đàng chơn-tu.
Nguyện các Đấng đương chầu Bạch-Ngọc,
Giúp thông-minh lảu thuộc văn-từ,
Cảm quang diêu động tâm tu,
Khai cơ giải-thoát mở tù Phong-Đô.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)

(1) Vị thuyết-pháp và đồng-nhi đọc.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy