× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TỤNG KHI VUA THĂNG HÀ

(Giọng Nam-Ai)

Ơn tấc đất ngọn rau nên nặng,
Đạo quân-vương chữ dặn nơi lòng.
Thượng-hoàng sánh đức Chí-Công,
Mặc phò lê-thứ khỏi vòng lao-lung.
Giúp xã tắc tôi trung ra mặt,
Dẫy xa-thơ trổi nhặt Văn-minh.
Giúp dân hưởng chữ thái-bình,
Văn-ban võ-bá triều-đình đặc an.
Nay gần đặng Ngọc-Hoàng Thượng-Đế,
Tìm Chí-linh trị thế cứu đời.
Thiên-Tào Thánh ngự an ngôi,
Cầu cho dân chúng khỏi hồi can qua.
Bốn ngàn năm quốc-gia đã lập,
Cõi Nam Châu bồi đắp giang-sơn.
Trụ tâm nâng đỡ quốc-hồn,
Giữ bền đảnh-nghiệp vĩnh-tồn hậu lai.
Kìa CHÍ-TÔN CAO-ĐÀI đương ngự,
Rưới hồng ân chặt giữ biên-cương.
Sống thì định bá đồ vương,
Qui Thiên dựng lại miếu đường thuở xưa.


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM
Xem dưới dạng văn bản thuần túy