× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TỤNG KHI THẦY QUI-VỊ

(Giọng Nam-Ai)

Đường công-danh càng nhìn quảng-đại,
Nghĩa thầy trò nghĩ lại khó quên.
Vái cùng Sư-Phụ linh thiêng,
Chứng lòng đệ-tử đáp-đền ơn xưa.
Dầu hoạn-lộ chưa vừa sở nguyện,
Dầu cửa quyền trọng tiếng chăn dân.
Ơn cha sanh-hóa ra thân,
Ơn Thầy giáo-huấn cũng gần như nhau.
Khoa võ-môn dầu nhào qua khỏi,
Trương vi rồng học-hỏi nơi ai.
Đẹp mình với vẻ cân-đai,
Công thầy tô-điểm từ ngày ấu-xuân.
Cõi hư-vô nay gần phước Thánh,
Xin châu-toàn đường hạnh môn-sinh.
Cõi Thiên xin gởi chút tình,
Rót chung ly hận gật mình đưa thương.


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992

... ... ...
Ơn cha sanh-hóa ra thân,
Ơn Thầy huấn giáo giáo-huấn cũng gần như nhau.
... ... ...

Xem dưới dạng văn bản thuần túy