× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TỤNG CHA MẸ ĐÃ QUI-LIỄU

(Giọng Nam-Ai)

Ơn cúc dục cù-lao mang nặng,
Lỡ thân côi mưa nắng khôn ngừa.
Âm-dương cách bóng sớm trưa,
Thon-von phận bạc không vừa hiếu thân.
Đầu cúi lạy . . . (1) . . . linh-hiển,
Lễ muối dưa làm miếng hiếu-tâm.
Ven Trời gởi chút tình thâm,
Động lòng thương nhớ tuôn dầm lệ sa.
Xin có tưởng ruột rà máu mủ,
Cõi hư-linh bao phủ ân-hồng.
Cảnh Thiên noi bước Hóa-Công,
Nắm phan Tiếp-Dẫn vào vòng Như-Lai.
Chốn Hư-Linh chờ ngày hội-hiệp,
Dầu căn xưa quả kiếp dường bao.
Thà cam vui chốn động Đào,
Đừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.
Nuốt tiếng than đôi hàng lã-chã,
Tưởng đến điều nhơn quả mà đau.
Xem thân tuổi hạc càng cao,
E ra tử biệt Thiên-Tào định phân.
Nối hương-lửa nhơn-luân đạo trọng,
Con gìn câu chết sống trọn nghì.
Sấp mình cúi lạy Từ-Bi,
Tiền khiên phụ-mẫu Tam-Kỳ xá ân.
Xin . . . (2) . . . định thần định tánh,
Noi khuôn linh nẻo Thánh đưa chơn.
Thong-dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
Chung ly-biệt con đưa tay rót,
Mối thương tâm chưa ngớt đeo sầu.
Cha ở đâu, mẹ nơi đâu? (3)
Tâm tang kính gởi một bầu lệ châu.


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM


(1) Song thân, hoặc phụ-thân hay mẫu-thân đã qui-liễu.
(2) Cha mẹ hay lịnh mẹ hoặc lịnh cha đã qui-liễu.
(3) Cha mẹ mà người nào còn sống thì đọc: cha ở đây hoặc mẹ ở đây. Nếu chết hết thì đọc nguyên văn.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy