× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TẪN-LIỆM

(Giọng Nam-Ai)

    Dây oan-nghiệt dứt rời trái-chủ,
Nương huyền-linh sạch giũ thất-tình.
      Càn khôn bước Thánh thượng trình,
  Giải xong xác tục mượn hình Chí-Tôn.
    Khối vật chất vô hồn viết tử,
Đất biến hình tự thử qui căn.
      Đừng vì thân ái nghĩa nhân,
  Xôn-xao thoát khổ xa lần bến mê.
    Hồn Trời hóa trở về Thiên cảnh,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.
      Từ từ Cực-Lạc an vui,
  Lánh nơi trược khí hưởng mùi siêu-thăng.
       
  Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
     

NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Đừng gìn thân ái nghĩa nhân,
Xôn-xao thoát khổ xa lần bến mê.
... ... ...


Xem dưới dạng văn bản thuần túy