× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH TẮM-THÁNH

(Giọng Nam-Xuân)

  Những vạn-vật Âm Dương Tạo-Hóa,
Dầu cỏ cây hoa quả biến sanh.
   Con người đứng phẩm tối linh,
 Nửa người nửa Phật nơi mình anh nhi.
  Đại Từ-Phụ Từ-Bi tạo-hóa,
Tượng mảnh thân giống cả Càn-Khôn.
   Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,
 Xây cơ chuyển thế bảo-tồn vạn-linh.
  Xin gìn-giữ Thánh hình thanh-bạch,
Xin xá ân rửa sạch tiền khiên.
   Căn xưa ví dữ cũng hiền,
 Dầu ra cửa tội đủ quyền cao-siêu.
  Công nuôi dưỡng nâng-niu khổ nhọc,
Phép thương yêu cũng học nơi Thầy.
   Sanh nơi đây, ở nơi đây,
 Trăm năm là tuổi đủ đầy mạng căn.
  Chốn hồng-trần quen lằn gió bụi,
Cảnh phù-ba may rủi cũng duyên.
   Đã gan dốc kiếm diệu-huyền,
 Sanh sanh là phận, hiền hiền là công.
  Đừng thối chí ngã lòng trở gót,
Để cho đời chua xót tình thương.
   Trăm năm thọ khảo vĩnh-trường,
 Thuận căn thuận mạng đôi đường cao thăng.
    
 Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
   

NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN


Xem dưới dạng văn bản thuần túy