× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH KHI VỀ

(Giọng Nam-Xuân)

Cảm tạ ơn trên đầu dìu đỡ,
Từ khi đi khi trở lộn về.
Đặng xong phận sự mọi bề,
Tâm tu lại vững chẳng hề lảng-xao.
Những nhớ bước động Đào buổi trước,
Những nhớ khi Hớn rước Diêu-Trì.
Găn-Ta-Ca, đỡ bước đi,
Ra thành Phật-Tổ gặp kỳ ly cung.
Dẩy xe trâu Côn-Lôn trổi bánh,
Lý Lão-Quân mong lánh phong-trần.
Núi Ô-Li-Vê để dấu chân,
Gia-Tô Giáo-chủ giải phần hữu sanh.
Con nguyện xin khuôn linh giúp sức,
Bước ta-bà giục thức huệ-quang.
Lòn thân dưới phép sầu than,
Tìm phương cứu khổ mở đàng giải căn.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Nhẫng Những nhớ bước động Đào buổi trước,
Nhẫng Những nhớ khi Hớn rước Diêu-Trì.
Căn-Ta-Ca Găn-Ta-Ca, đỡ bước đi,

Xem dưới dạng văn bản thuần túy