× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH KHI THỨC DẬY

(Giọng Nam-Xuân)

Vừa mở mắt giựt mình thức dậy,
Con mang ơn cúi lạy Từ-Bi. (lạy)
Tử sanh, sanh tử là chi?
Gẫm trong giấc mộng cũng bì như nhau.
Đây tới sáng xôn-xao với thế,
Nhẫng đua chen kiếm kế sanh nhai.
Có thân giữa chốn đọa-đày,
Đếm ba vạn sáu ngàn ngày khó-khăn.
Xin Từ-Phụ ra ân cứu-độ,
Tăng huyền-linh giác-ngộ chí thành.
Rõ phước đức biết tội tình,
Nắm tâm đắp vững mặt thành Càn-Khôn.
Trên nhờ có CHÍ-TÔN che-chở,
Thần, Thánh, Tiên, Phật hộ thân hèn.
Đường tu nối bước cho quen,
Xa trần tăm-tối cận đèn Thiêng-Liêng.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 1 lần)
Xem dưới dạng văn bản thuần túy