× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI

(Giọng Nam-Ai)

   Ba mươi sáu cõi Thiên-Tào,
 Nhập trong Bát Quái mới vào Ngọc-Hư.
   Quê xưa trở cõi đọa từ,
 Đoạt cơ thoát tục bấy chừ tuyệt luân.
  Dưới chín lớp liên thần đưa rước,
Trên hồng quang phủ phước tiêu-diêu.
   Linh-Tiêu-Điện, bảng danh nêu,
 Nguyên-căn đẹp vẻ mỹ-miều cao thăng.
  Kinh Bạch-Ngọc muôn lằn điễn chiếu,
Kêu chơn hồn vịn níu chơn-linh.
   Năng lai năng khứ khinh khinh,
 Mau như điễn chiếu nhẹ thành bóng mây.
  Cửa Tây-Phương khá bay đến chốn,
Diệt trần tình vui hưởng tiêu-diêu.
   Tiên-phong Phật-cốt mỹ-miều,
 Vào kinh Bạch-Ngọc lễ triều CHÍ-LINH.
    
 Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
   

NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Dưới chín lớp liên thần đưa bước rước,
Trên hồng quang phủ phước tiêu-diêu.
... ... ...


Xem dưới dạng văn bản thuần túy