× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH GIẢI-OAN

Giọng Nam-Xuân)

  Vòng xây chuyển vong hồn tấn-hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn-khôn.
   Bước đường sanh tử đã chồn,
 Oan-oan nghiệt-nghiệt dập-dồn trái căn.
  Luật nhơn quả để răn Thánh-đức,
Cửa luân-hồi nhắc bực cao-siêu.
   Dầu chăng phải mực Thiên-điều,
 Cũng quyền tự chủ dắt-dìu thiên-lương.
  Dòng khổ-hải hễ thường chìm đắm,
Mùi đau thương đã thấm chơn-linh.
   Dây oan xe chặt buộc mình,
 Nhớp-nhơ lục dục thất tình nhiễm thân.
  Chịu ô-trược chơn-thần nặng trịu,
Mảnh hình hài biếng hiểu lương-tâm.
   Phong-trần quen thú cung âm,
 Cảnh thăng ngơ-ngẩn lạc-lầm phong-đô.
  Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gây nên nhân quả nợ đời.
   Rảnh mình đâu đặng thảnh-thơi,
 Thiên cung lỡ lối chơi-vơi cõi trần.
  May đặng gặp hồng-ân chan rưới,
Giải trái-oan sạch tội tiền khiên.
   Đóng địa-ngục, mở tầng Thiên,
 Khai đường Cực-Lạc, dẫn miền Tây-Phương.
  Nhập Thánh-thể dò đường cựu vị,
Noi Chơn-Truyền khử quỉ trừ ma.
   Huệ-quang chiếu thấu chánh tà,
 Chèo thuyền Bát-Nhã Ngân-hà độ sanh.
  Cứ noi bóng CHÍ-LINH soi bước,
Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
   Liên-đài may nở thêm hoa,
 LÃO-ĐAM cũng biết, THÍCH-GIÀ cũng quen.
    
 Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
   

PHẠM HỘ-PHÁP

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Khối trái chủ nhẫng lo vay trả,
Mới gầy gây nên nhân quả nợ đời.
... ... ... 
... ... ...
Cứ nương noi bóng CHÍ-LINH soi bước,
Gội mê-đồ tắm nước MA-HA.
... ... ..


Xem dưới dạng văn bản thuần túy