× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH ĐỆ NHỊ CỬU

(Giọng Nam-Xuân)
Tây-Vương-Mẫu vườn Đào ướm chín,
Chén trường-sanh có lịnh ngự ban.
Tiệc hồng đã dọn sẵn-sàng,
Chơn-Thần khá đến hội hàng chư-linh.
Đã thấy đủ Thiên-đình huyền pháp,
Cổi giác thân lên đạp Ngân-Kiều.
Đẩu-Tinh chiếu thấu Nguyên-Tiêu,
Kim-Quang kiệu đỡ đến triều Ngọc-Hư.
Khí trong trẻo dường như băng tuyết,
Thần im-đìm dường nét thiều-quang.
Xa chừng thế-giái Địa-hoàn,
Cõi Thiên đẹp thấy nhẹ-nhàng cao thăng.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)

NHỊ-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG
Xem dưới dạng văn bản thuần túy