× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH ĐỆ CỬU CỬU

(Giọng Nam-Xuân)
Vùng thoại-khí bát hồn vận-chuyển,
Tạo-Hóa-Thiên sanh biến vô cùng.
Hội Bàn-Đào Diêu-Trì-Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
Học triều-nghi vào ở Linh-Tiêu.
Ngọc-Hư-Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong, trừng trị, phân điều đọa thăng.

CỬU-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG


Nơi Kim-Bồn vàn-vàn nguơn chất,
Tạo hình-hài các bậc nguyên nhân.
Cung Trí-Giác, trụ tinh thần,
Huờn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên.

Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)

DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Xem dưới dạng văn bản thuần túy