× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH ĐƯA LINH CỮU (1)

(Giọng Nam-Ai)

  Cầu các Trấn Thần linh trợ lịnh,
Giữ chơn-hồn xa lánh xác trần.
   Nam-Mô Địa-Tạng thi ân,
 Đưa đường Thiên-cảnh, lánh gần Phong-Đô.
   Nam-Mô Tam-Trấn hư-vô,
 Oai-nghiêm độ rỗi Cao-Đồ qui-nguyên.
   Nam-Mô Tam-Giáo diệu-huyền,
 Tuyệt luân Bát-Nhã đưa thuyền độ vong.
   Nam-Mô Bạch-Ngọc công cồng,
 Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái oan.
   Nam-Mô Thượng-Đế Ngọc-Hoàng,
 Mở cơ tận độ nhẹ-nhàng chơn-linh.
  Cửa Cực-Lạc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa.
   Tòa sen báu vật xin đưa,
 Chơn-linh an ngự cho vừa quả duyên.
    
 Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
   

NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

   

(1) Đồng-nhi tụng tới chừng hạ-huyệt mới thôi.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy