× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH CẦU TỔ-PHỤ ĐÃ QUI-LIỄU

(Giọng Nam-Ai)

Giọt máu mủ lưu-truyền tại thế,
Con nhẫng mong truyền kế lửa hương.
Nguyện cùng Thất-Tổ xin thương,
Cho bền gan tấc noi đường thảo ngay.
Xưa chẳng đặng phước may gặp Đạo,
Nay phò-trì con cháu tu tâm.
Dâng gươm huệ kiếm xin cầm,
Chặt lìa trái-chủ đặng tầm ngôi Thiên.
Dầu tội-chướng ở miền địa-giái,
Dầu oan-gia ở ngoại Càn-khôn.
Dầu mang xác tục hay hồn,
Nhớ cầu Từ-Phụ CHÍ-TÔN cứu nàn.
Dầu đoạt vị ở an Thiên cảnh,
Dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm.
Nương thuyền Bát-Nhã cho an,
Dìu chừng con cháu vào đàng nghĩa-nhân.
Kìa lố bóng hồng ân bao phủ,
Cả thế gian đầy đủ đạo mầu.
Âm-dương đôi nẻo như nhau,
Cửu Huyền Thất Tổ giữ câu thọ-trì.
Chốn Tây-phương đường đi thong thả,
Cõi Diêm-Cung tha quả vong căn.
Tiêu-diêu định tánh nắm phan,
Dò theo Cực-lạc đon đàng siêu-thăng.
Nhớ nỗi hiếu khó ngăn nét thảm,
Tưởng nguồn ân đốt nắm tâm hương.
Tấc lòng đòi-đoạn đau thương,
Chơn mây vái với hương hồn hiển-linh.


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM

(Tụng tiếp Kinh Cứu-Khổ)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992
... ... ...
Chốn Tây-phương đường đi thong thả,
Cõi Diêm-Cung tha quả vong căn.
Tiêu-diêu định tánh nắm phan,
Do theo Cực-lạc đon đàng siêu-thăng.
... ... ...

Xem dưới dạng văn bản thuần túy