× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH CẦU HỒN KHI HẤP-HỐI

(Giọng Nam-Ai)

  Rắp nhập cảnh Thiêng-Liêng Hằng-Sống,
Chốn quê xưa giải mộng trần-gian.
   Dìu đường thoát tục nắm phan,
 Trông Kinh Bạch-Ngọc định thần giải căn.
  Diêu-Trì Cung sai nàng Tiên-Nữ,
Phép Lục-Nương gìn-giữ chơn-hồn.
   Tây phương Tiếp-Dẫn Đạo-Nhơn,
 Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi-Âm.
  Ớ..(tên họ kẻ qui vị)..thành tâm cầu nguyện,
Nguyện Chí-Tôn linh hiển độ sanh.
   Ăn-năn sám-hối tội tình,
 Xét câu minh-thệ gởi mình cõi thăng.
  Dầu nghiệt-chướng số căn quả báo,
Đừng hãi-kinh cầu-đảo Chí-Tôn.
   Cửa địa-ngục, khá lánh chơn,
 Ngọc-Hư Cực-Lạc đon đường ruổi dong.
  Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan-gia tội báo buộc ràng.
   Chí-Tôn xá tội giải oan,
 Thánh, Thần, Tiên, Phật, cứu nàn độ vong.
  Kìa chiếu diệu bóng hồng Bắc-Đẩu,
Kìa im-đìm phúc-hậu Nam-Tào.
   Cảnh thăng trổi gót cho mau,
 Xa vòng tục-lự đặng chầu CHÍ-LINH.
    
 Nam-Mô Cao-Đài . . . (Niệm 3 lần)
   

NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN


Xem dưới dạng văn bản thuần túy