× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoKINH CẦU BÀ CON THÂN BẰNG CỐ HỮU ĐÃ QUI-LIỄU

(Giọng Nam-Ai)
Khi dương-thế không phân phải quấy,
Nay hư-linh đã thấy hành-tàng.
CHÍ-TÔN xá tội giải oan,
Thánh, Thần, Tiên, Phật cứu nàn độ căn.
Đã tầng chịu khó-khăn kiếp sống,
Định tâm-thần giải mộng Nam-Kha.
Càn-khôn để bước Ta-bà,
Đoạt cơ thoát-tục tạo nhà cõi Thiên.
Ơn Tạo-hóa tha tiền khiên trước,
Đưa linh phan tiếp rước nguyên-nhân.
Tiên phong phủi ngọn phất-trần,
Liên-đài đỡ gót đến gần Tây-Phương.
Cửa Cực-Lạc đon đường thẳng tới,
Tầm không môn đặng đợi Như-Lai.
Hào-quang chiếu diệu Cao-Đài,
May duyên nay đã gặp ngày siêu-sanh.
Trụ nguyên-tánh hồn linh nhàn-lạc,
Cõi Đào-nguyên cỡi hạc thừa long.
Lánh xa trược chất bụi hồng,
Cung Tiên sớm tối vui vòng thung-dung.
Nơi cung Ngọc học thông Đạo cả,
Chốn Hư-Vô Tạo-Hóa tìm cơ.
Trên đường Thánh-đức lần dò,
Trường-sanh mầu-nhiệm nơi lò Hóa-Công.
Khá từ bỏ xa dòng bể khổ,
Diệt trần tình Cam-Lộ tẩy nhơ.
Ngân-Kiều Bát-Nhã qua bờ,
Đưa duyên để bước kịp giờ siêu-thăng.
(Tụng kinh nầy rồi tiếp tụng DI-LẶC CHƠN-KINH)


ĐOÀN-THỊ-ĐIỂM
Xem dưới dạng văn bản thuần túy