× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Đạo Cao Đài

Kinh Thiên Đạo và Thế ĐạoBài Dâng Hoa - Bài Dâng Rượu - Bài Dâng Trà - Ngũ Nguyện

Bài Dâng Hoa

(Thài theo giọng Đảo Ngũ-Cung)

Từ-Bi giá ngự rạng môn thiền,
Đệ-tử mừng nay hữu huệ duyên.
Năm sắc hoa tươi xin kỉnh lễ,
Cúi mong Thượng-Đế rưới ân Thiên. (1)

(1 lạy 4 gật)

(1) Khi cúng Phật-Mẫu thì đọc:
"Cúi mong Phật-Mẫu rưới ân Thiên." (3 lạy 9 gật)

* * * * * *

Bài Dâng Rượu

Thiên-ân huệ chiếu giáng thiền minh,
Thành kỉnh trường xuân chước tửu quỳnh.
Lạc hứng khấu cung giai miễn lễ,
Thoát tai bá tánh ngưỡng ân sinh.

(1 lạy 4 gật)


* * * * * *
Bài Dâng Trà

Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng-vọng Từ-Bi gia-tế phước,
Khai minh Đại-Đạo hộ thanh-bường.

(1 lạy 4 gật)
* * * * * *
Ngũ Nguyện

(Giọng Nam-Xuân)

Khi đọc kinh cúng tứ thời rồi, phải nhớ đọc năm câu nguyện sau này:

Nam-Mô Nhứt-nguyện:Đại-Đạo hoằng-khai.
Nhì-nguyện:Phổ-Độ chúng sanh.
Tam-nguyện:Xá tội đệ tử.
Tứ-nguyện:Thiên-hạ thái-bình.
Ngũ-nguyện:Thánh-Thất an-ninh.

Niệm: "Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 lạy)
Xem dưới dạng văn bản thuần túy