× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Lương Hoàng SámChương 33 LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ÐƯỜNG SÚC SANH

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam bảo, nguyện khắp vì mười phương tận hư không giới hết thảy đường súc sanh trong bốn loài chúng sanh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, dưới nước trên khô, giữa hư không; hết thảy súc sanh và quyến thuộc của tất cả chúng sanh ấy, ngày nay chúng con do sức của tâm bồ đề mà đảnh lễ quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật
Nam mô Bảo Kiên Minh Phật
Nam mô Lê Đà Bộ Phật
Nam mô Tùy Nhật Phật
Nam mô Thanh Tịnh Phật
Nam mô Minh Lực Phật
Nam mô Công Đức Tụ Phật
Nam mô Cụ Túc Đức Phật
Nam mô Sư Tử Hạnh Phật
Nam mô Cao Xuất Phật
Nam mô Hoa Thí Phật
Nam mô Châu Minh Phật
Nam mô Liên Hoa Phật
Nam mô Ái Trí Phật
Nam mô Quy Đà Nghiêm Phật
Nam mô Bất Hư Hạnh Phật
Nam mô Sanh Pháp Phật
Nam mô Tương Minh Phật
Nam mô Tư Duy Nhạo Phật
Nam mô Lạc Giải Thoát Phật
Nam mô Tri Đạo Lý Phật
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ tát
Nam mô Bất Hưu Tức Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát


Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho hết thảy súc sanh trong bốn loài chúng và quyến thuộc của chúng, trong tất cả đường súc sanh ở khắp mười phương tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, bao nhiêu khổ não đều được giải thoát, đồng xả bỏ ác thú, đồng chứng được đạo quả; thân tâm an vui như ở đệ tam thuyền; Tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền; bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông, như ý tự tại; xa lìa đường súc sanh, vào đường Niết bàn, nhập Kim cang tâm, thành bậc Chánh giác.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy