× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Lương Hoàng SámChương 32 LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG ÐƯỜNG NGÃ QUỈ

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy thần ngã quỉ, ngã quỉ và quyến thuộc của ngã quỉ trong đường quỉ đói đem sức tâm bồ đề mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật
Nam mô Sư Tử Lực Phật
Nam mô Tự Tại Vương Phật
Nam mô Vô Lượng Tịnh Phật
Nam mô Đẳng Định Phật
Nam mô Diệt Cấu Phật
Nam mô Bất Thất Phương Tiện Phật
Nam mô Vô Nhiêu Phật
Nam mô Diệu Diện Phật
Nam mô Trí Chế Trú Phật
Nam mô Pháp Sư Vương Phật
Nam mô Đại Thiên Phật
Nam mô Thâm Ý Phật
Nam mô Vộ Lượng Phật
Nam mô Pháp Lực Phật
Nam mô Thế Cúng Dường Phật
Nam mô Hoa Quang Phật
Nam mô Tam Thế Cúng Phật
Nam mô Ứng Nhật Tạng Phật
Nam mô Thiên Cúng Dường Phật
Nam mô Thượng Trí Nhơn Phật
Nam mô Chơn Kế Phật
Nam mô Tín Cam Lồ Phật
Nam mô Kim Cang Phật
Nam mô Kiên Cố Phật
Nam mô Dược Vương Bồ tát
Nam mô Dược Thượng Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.


Nguyện xin Tam bảo dùng sức từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ.

Nguyện cho hết thảy thần ngã quỉ, ngã quỉ và quyến thuộc của ngã quỉ, trong tất cả đường ngã quỉ đói ở mười phương, tận hư không giới, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu khổ nạn đều được giải thoát, thân tâm thanh tịnh, không còn khổ não; thân tâm no đủ, không còn đói khát, được pháp vị cam lồ; mắt trí huệ mở; tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thường được hiện tiền, sáu thức thần thông như ý tự tại, xa lìa đường ngã quỉ, vào cõi Niết bàn, đồng với chư Phật thành bậc Chánh giác.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy