× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Lương Hoàng SámChương 31 LỄ PHẬT THẾ CHÚNG SANH TRONG CÁC ÐỊA NGỤC HỎA THÀNH ÐAO SƠN V.V...

Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng nguyện vì hết thảy chúng sanh trong các địa ngục cùng khắp mười phương tận hư không giới mà chí thành lễ Tam bảo.

Địa ngục thành lửa,
Địa ngục hang đá,
Địa ngục nước sôi,
Địa ngục núi đao,
Địa ngục hổ lang,
Địa ngục giường sắt,
Địa ngục gió nóng,
Địa ngục phun lửa.

Những địa ngục ấy có vô lượng vô biên địa ngục khác làm quyến thuộc. Ngày nay chúng con nguyện vì hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong các địa ngục ấy đem sức bồ đề tâm mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật
Nam mô Lôi Âm Vân Phật
Nam mô Thiên Ái Mục Phật
Nam mô Thiện Trí Phật
Nam mô Cụ Túc Phật
Nam mô Đức Tích Phật
Nam mô Đại Âm Phật
Nam mô Pháp Tướng Phật
Nam mô Trí Âm Phật
Nam mô Vô Hư Không Phật
Nam mô Từ Âm Phật
Nam mô Huệ Âm Sai Biệt Phật
Nam mô Công Đức Quang Phật
Nam mô Thánh Vương Phật
Nam mô Chúng Ý Phật
Nam mô Biện Tài Luân Phật
Nam mô Thiện Tịch Phật
Nam mô Nguyệt Diện Phật
Nam mô Nhật Danh Phật
Nam mô Vô Cấu Phật
Nam mô Công Đức Tập Phật
Nam mô Hoa Đức Tướng Phật
Nam mô Biện Tài Quốc Phật
Nam mô Bảo Thí Phật
Nam mô Ái Nguyệt Phật
Nam mô Bất Cao Phật
Nam mô Huệ Thượng Bồ tát
Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.


Nguyện xin Tam bảo dủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, cho những chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục trên ấy, liền được giải thoát, rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong những địa ngục nhiều không thể kể xiết ở khắp mười phương đều nhờ Phật lực, Pháp lực, Bồ tát lực, và Hiền Thánh lực, khiến các cgúng sanh ấy liền được giải thoát hằng đoạn trừ hết nghiệp địa ngục trong mười phương.

Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, rốt ráo không đọa lại trong ba đường ác, xả thân thọ thân thường được gặp chư Phật, đầy đủ trí huệ, thanh tịnh tự tại, dõng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu lên cho đến mãn hạnh thập địa, vào tâm Kim cang, viên thành giống trí, do thần lực của Phật tùy tâm tự tại.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy