× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Lương Hoàng SámChương 18 LỄ PHẬT THẾ CÁC LONG VƯƠNG

Ngày nay đại chúng đồng trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ, năm vóc sát đất, nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương nhiều không thể nghĩ bàn: Diệu Hóa Long Vương, Đầu Hóa Đề Long Vương, Ngũ Phương Long Vương, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, Sơn Long Vương, Hải Long Vương, Nhật Cung Long Vương, Nguyệt Cung Long Vương, Tinh Cung Long Vương, Tuế Thời Long Vương, Thanh Hải Long Vương, Hộ Hình Mạng Long Vương, Hộ Chúng Sinh Long Vương.

Rộng ra cho đến mười phương Long Vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, cùng hư không, tận pháp giới, có sức đại thần thông, có sức đại oai đức, nguyện vì tất cả những Long Vương, tất cả những Long Thần như vậy và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y kỉnh lễ hết thảy Thế gian đại Từ Bi phụ:

Nam mô Di Lặc Phật

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Diệu Trí Phật

Nam mô Phạm Tài Phật

Nam mô Thật Âm Phật

Nam mô Chánh Trí Phật

Nam mô Lực Đắc Phật

Nam mô Sư Tử Ý Phật

Nam mô Hoa Tướng Phật

Nam mô Trí Tích Phật

Nam mô Hoa Xỉ Phật

Nam mô Công Đức Tạng Phật

Nam mô Danh Bảo Phật

Nam mô Hy Hữu Danh Phật

Nam mô Thượng Giới Phật

Nam mô Vô Úy Phật

Nam mô Nhật Minh Phật

Nam mô Phạm Thọ Phật

Nam mô Nhứt Thiết Thiên Phật

Nam mô Nhạo Trí Phật

Nam mô Bảo Thiên Phật

Nam mô Châu Tạng Phật

Nam mô Đức Lưu Bố Phật

Nam mô Trí Vương Phật

Nam mô Vô Phược Phật

Nam mô Kiên Pháp Phật

Nam mô Thiên Đức Phật

Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát.

Lại quy y như vậy mười phương hư không giới hết thảy Tam bảo.

Nguyện xin Tam bảo dủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long Vương và quyến thuộc của Long Vương, hào quang ngày càng thêm sáng, thần lực tự tại, dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên, hằng xa lìa ác thú, thường được sinh về Tịnh độ; tứ vô lượng tâm, lục Ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tùy tâm tự tại, đem tâm từ bi, tiếp độ chúng sanh, diệu hạnh trang nghiêm vào Pháp vân địa, nhập Kim Cang tâm, thành bậc Chánh giác.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy