× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Lương Hoàng SámChương 05 PHÁT NGUYỆN

Ngày nay Ðại chúng đồng nghiệp trong Ðạo tràng, đã được cùng nhau phát đại bồ đề tâm rồi, vui mừng vô lượng. Bây giờ nên phát đại nguyện như sau nầy và nhất tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ qui y Thế gian Ðại Từ Bi Phụ:

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Chiên đàn khốt trang nghiêm thắng Phật
Nam mô Hiền thiện Thủ Phật
Nam mô Thiện ý Phật
Nam mô Quảng trang nghiêm vương Phật
Nam mô Kim Hoa Quang Phật
Nam mô Bảo cái chiếu không Tự Tại Lực Vương Phật
Nam mô Hư không Bảo Hoa Quang Phật
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
Nam mô Phổ hiện sắc thân Quang Phật
Nam mô Bất động trí Quang Phật
Nam mô Hàng Phục chúng ma vương Phật.
Nam mô Tài Quang minh Phật
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật
Nam mô Dược Vương Bồ tát
Nam mô Dược Thượng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

Nguyện xin Tam bảo đem sức bất khả tư nghị lực gia tâm che chở cho chúng con tên . . . . có những thệ nguyện gì, đều được thành tựu. Chúng con sanh ra ở đâu thường cũng không quên mất các lời nguyện hôm nay, và được viên mãn vô thượng bồ đề, thành đẳng chánh giác,

Chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường tưởng nhớ sự phát tâm bồ đề, khiến tâm bồ đề tương tục không đoạn.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy đức Phật, thường được cúng dường chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được hộ trì hết thảy kinh điển đại thừa phương đẳng, lễ phẩm cúng dường kinh điển, đều được đầy đủ.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên chư vị Bồ tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên hiền thánh; lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi thường được phụng dưỡng báo bổ ơn sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, cũng thường gặp được hết thảy chư vị Hòa thượng A xà lê và muốn dâng cúng gì cũng có đầy đủ tùy tâm sở nguyện.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện xin đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được cung phụng và gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực cùng với chúng con hưng hiển Tam bảo, làm cho Phật Pháp không đoạn tuyệt.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật các cõi ấy không có những danh từ tam ác, bát nạn.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông hằng được hiện tiền, thường không quên mất, dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh.

Chúng con cùng nhau nhất tâm thống thiết năm vóc sát đất, đảnh lễ quy y thế gian Ðại Từ Bi Phụ.

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật
Nam mô Thế Tịnh quang Phật
Nam mô Thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương Phật
Nam mô Long chưởng thượng Tôn vương Phật
Nam mô Nhật nguyệt quang Phật
Nam mô Nhật nguyệt châu quang Phật
Nam mô Huệ tràng thắng vương Phật
Nam mô Sư tử hống tự tại lực vương Phật
Nam mô Diệu âm thắng Phật
Nam mô Thường quang tràng Phật
Nam mô Quang Thế Ðăng Phật
Nam mô Huệ oai đăng vương Phật
Nam mô Pháp Thắng vương Phật
Nam mô Tu Di Quang Phật
Nam mô Tu ma na hoa quang Phật
Nam mô Ưu Ðàm bát la Hoa Thù thắng Vương Phật
Nam mô Ðại Huệ Lực Vương Phật
Nam mô A Súc Tỳ hoan hỷ Quang Phật
Nam mô Vô Lượng âm thanh vương Phật
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
Nam mô Ðại Thông quang Phật
Nam mô Tài Quang Phật
Nam mô Kim Hải Quang Phật
Nam mô Nhất thế Pháp tràng mãn vương Phật
Nam mô Ðại Thế chí Bồ tát
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát


Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo. Nguyện xin nhờ sức oai đức từ bi của chư Phật, chư đại Bồ tát và hết thảy Hiền Thánh Tăng khiến chúng con tên . . . sanh ra nơi nào những thệ nguyện đã phát ra, đều được tùy tâm tự tại.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi lại nguyện xin đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy sắc thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào Ðịa ngục, hết thảy Ðịa ngục đều biến thành Tịnh độ; hết thảy khổ não biến thành an vui. Khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ Tam thuyền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh của chúng con, tâm liền được an ổn, diệt trừ tội cấu, được đà la ni ([10]) giải thoát tam muội, đầy đủ đại nhẫn, biện tài vô cùng, vào Pháp vân địa, thành bậc Chánh giác.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi hết thảy chúng sanh nghe được tên chúng con thảy đều hoan hỷ, như được việc chưa từng có.

Nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ não; nếu chúng con ở các cõi trời cõi người thì các cõi ấy dứt hết các pháp hữu lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát.

Ðệ tử chúng con tên . . . từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh, không có tâm cho và lấy, không có tưởng oán và thân; đoạn trừ tham, sâm, si là ba gốc độc ác; lìa ngã và ngã sở, tin ưa pháp đại thừa, Ðồng tu hạnh từ bi, hòa hiệp với hết thảy như các thánh chúng.

Ðệ tử chúng con tên . . . ngày nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chê không động lòng; oán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đều như La hầu La đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo.

Cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết. đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian Ðại từ Bi Phụ.

Nam mô Di Lặc Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bảo Hải Phật
Nam mô Bảo Anh Phật
Nam mô Bảo Thành Phật
Nam mô Bảo Quang Phật
Nam mô Bảo Tràng Phan Phật
Nam mô Bảo Quang Minh Phật
Nam mô A Súc Phật
Nam mô Ðại Quang minh Phật
Nam mô Vô lượng âm Phật
Nam mô Ðại danh xưng Phật
Nam mô Ðắc đại an ổn Phật
Nam mô Chánh âm thanh Phật
Nam mô Vô hạn Tịnh Phật
Nam mô Nguyệt âm Phật
Nam mô Vô lượng danh Phật
Nam mô Nhật nguyệt quang Phật
Nam mô Vô cấu quang Phật
Nam mô Tịnh quang Phật
Nam mô Kim cang Tạng Phật
Nam mô Hư không Tạng Bồ tát
Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát


Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

Chúng con tên . . . nguyện xin nhờ công đức nhơn duyên phát nguyện sám hối hôm nay, mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tu đạo Bồ tát không biết mỏi mệt, nhàm chán; tài thí không cùng, pháp thí không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được; tùy căn cơ của chúng sanh, cho uống thuốc pháp, người thấy người nghe, đều được giải thoát.

Ðệ tử chúng con tên . . . lại nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tu đạo Bồ tát, không bị các chướng nạn trở ngại. Chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm các đại Phật sự; tâm được tự tại, pháp được tự tại, hay vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bày Phật quả, ở pháp vân địa, rưới nước cam lồ, trừ bốn ma oán cho các chúng sanh; khiến các chúng sanh được pháp thân thanh tịnh nhiệm mầu.

Ðệ tử chúng con tên . . . xin có bao nhiêu thệ nguyện nguyện nào cũng như nguyện của người ở phương chư Phật, chư Ðại Bồ tát đã phát ra trong lúc tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không.

Ðệ tử chúng con tên . . . xin đều được như sở nguyện mãn bồ đề nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều theo đó, đều được như sở nguyện. Nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ tát và hết thảy Thánh Hiền đều đem sức từ bi, hiện tiền chứng giám cho chúng con.

Lại nguyện xin cho chúng sanh thảy thiên chủ, hết thảy tiên chủ, hết thảy thiện thần, hết thảy long thần đem từ thiện căn lực, vì ủng hộ Tam Bảo mà hiện tiền chứng giám cho chúng con khiến chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, tùy theo ý muốn.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy